Niet-Fiscaal sparen en beleggen

Wat is niet-fiscaal sparen & beleggen?

Sparen met fiscaal voordeel is uiteraard een goede zaak, maar de voordelen zijn begrensd. Het bedrag dat u jaarlijks fiscaal in mindering kan brengen is beperkt en uw geld staat vast tot uw pensioenleeftijd.  Niet-fiscaal sparen en beleggen kan dan een alternatief zijn. 

Uw stortingen gebeuren via een eenmalige of een recurrente premie, bijvoorbeeld maandelijks. Daarnaast kunt u bijstortingen doen voor geld dat u graag aanvullend in het spaarproduct steekt. Alle duurzaamheidsinformatie voor dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid

Wenst u minimaal 25.000 euro te beleggen? Dan bieden we via Vivium Selection een specifieke oplossing aan. U belegt in een door Vivium geselecteerde mix van actief beheerde fondsen of indextrackers. Uw belegging wordt actief opgevolgd door Vivium. Contacteer uw makelaar voor meer info of bekijk zelf alvast meer informatie over Vivium Selection.

Waarom niet-fiscaal sparen & beleggen via Vivium? 

We willen allemaal bepaalde dromen of projecten realiseren. Om deze toekomstige projecten te financieren, kunt u via het niet-fiscaal sparen van Vivium geleidelijk aan een kapitaal opbouwen. Of u kunt uw bestaand vermogen spreiden en op zoek gaan naar een potentieel hoger rendement.

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur spaart of belegt u zowel:

  • met een gewaarborgd rendement, maar lagere opbrengst (Tak 21) 
  • en in fondsen, zonder gegarandeerd rendement maar met potentieel hogere opbrengst. (Tak 23)

U bepaalt de geschikte mix voor u, samen met uw makelaar.

Flexibiliteit

De manier waarop u spaart of belegt – zoals hoeveel en op welke momenten – kunt u te allen tijde laten aanpassen. Ook de wijze waarop u spaart of belegt, kan op elk moment gewijzigd worden. Zo kan u op jongere leeftijd starten in Tak 23 en naarmate u ouder wordt het risico afbouwen door meer in Tak 21 te investeren.  

Beschikbaarheid

Op het gedeelte dat u in tak 23 investeert, betaalt u zeer beperkte uitstapkosten. Vanaf het 4de jaar kan u dit gedeelte (gedeeltelijk of volledig) kosteloos opnemen. Op het gedeelte in tak 21 betaalt u geen uitstapkosten op einddatum van het contract.

Investeer zonder expert te zijn

Indien u kiest voor een van onze beleggingsfondsen, worden die actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen. Onze experts reageren onmiddellijk en gepast op beurstendensen.

Klantenzone MyVivium

Hebt u een levensverzekering bij Vivium? Dan hebt u automatisch toegang tot onze klantenzone MyVivium. Daar vindt u op elk moment uw gespaarde vermogen en de samenstelling ervan, plus de belangrijkste documenten.

Ontdek het hier

Beleggingskeuze

Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw makelaar samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

In tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023. Voor uw toekomstige stortingen kan Vivium deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van Vivium kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. U kiest zelf of u deze winstdeelname in tak 21 of in tak 23 investeert.

Kiest u voor tak 23, dan hangt uw rendement af van een onderliggend beleggingsfonds. Doet het fonds het goed, dan profiteert u mee. Maar tak 23 houdt ook meer risico in.

Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak 21 & tak 23. Zo kiest u zelf hoe u uw premies verdeelt tussen de twee luiken. Het voordeel van het flexibele combi-contract is dat u in de loop van uw contract uw verdeling voor opgebouwde reserves of toekomstige premies kan aanpassen.

Enkele veelgestelde vragen

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijnmet de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Ontdek hoe een Tak 21-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Ontdek hoe een Tak 23-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Spaart u voor uw pensioen of belegt u via een Tak 21-verzekering? Dan is uw opbrengst op lange termijn nog steeds hoger dan bij een doorsnee spaarboekje maar zeker niet meer zoals vroeger. De gewaarborgde rentevoet staat op dit moment immers op een zeer laag peil. Voor wie bereid is wat meer risico te nemen, biedt Vivium een aantal alternatieven in Tak 23 of via een combinatie van een Tak 21- en Tak 23-product. Zo mikt u op een hoger rendement.

Ontdek welke verschillen er zijn 

Fiscaliteit bij Niet Fiscaal Sparen en beleggen

Premietaks

Deze taks bedraagt 2% op elke gestorte premie en op elke bijstorting.


Taxatie uitkering tak 21

Niet-fiscaal sparen is bedoeld voor de langere termijn. Daarom bent u roerende voorheffing verschuldigd tijdens de eerste 8 jaar nadat uw Tak 21 verzekeringsrekening geactiveerd werd:

  • bij de uitkering van een bedrag uit Tak 21.
  • bij een overstap van Tak 21 naar Tak 23.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.
 

Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak 21, noch op tak 23.
 

Taxatie uitkering tak 23

De uitkering wordt niet belast.

Kosten

 Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

Beheerskosten

Op tak 21:

  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%.
    De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. 
  • Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op tak 23 betaalt u een jaarlijkse beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25%, afhankelijk van het gekozen fonds

Uitstapkosten

Op tak 21: 5% met een minimum van 159,72 euro (geïndexeerd bedrag). De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak 23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen