Duurzaam engagement

Als coöperatieve organisatie wil de P&V Groep maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze langetermijnvisie vertaalt zich in ons engagement en onze houding tegenover al onze stakeholders: klanten en tussenpersonen, medewerkers, de samenleving en het milieu.

De P&V Groep streeft naar duurzame langetermijnrelaties met haar klanten en verzekeringstussenpersonen. Hun behoeften en hun stem bepalen onze inspanningen om ons productaanbod en onze dienstverlening constant te verbeteren.

Innovatiecultuur

In 2012 en 2013 organiseerde de P&V Groep de interne ideeënwedstrijd IMAGINE … Personeelsleden doen daarbij voorstellen om ons servicepeil te verbeteren en om via ons productaanbod in te spelen op maatschappelijke behoeften.

Tevredenheidsmeting

De P&V Groep meet op regelmatige tijdstippen de tevredenheid van haar makelaars, agenten en klanten. Driemaal per jaar organiseren we bijvoorbeeld een grootschalige tevredenheidsmeting onder makelaars en agenten. Ook onze eindklanten bevragen we meer en meer over hun ervaringen met onze diensten.

Daarnaast nemen we systematisch deel aan onafhankelijke studies van externe onderzoeksbureaus. Voor VIVIUM houdt het marktonderzoeksbureau ICMA elk jaar een enquête onder de Belgische verzekeringsmakelaars. ICMA stelt een Customer Performance Index (CPI) op, een rapportcijfer over hoe een maatschappij scoort in de ogen van haar partnermakelaars. In 2012 behaalde VIVIUM een CPI van 77%, tegenover 71% in 2011. Daarmee staat VIVIUM op de 3de plaats in de Belgische markt.

Klachtenbeleid

De Ombudsdienst van de P&V Groep coördineert het klachtenbeleid van de verschillende verzekeringsmaatschappijen in de groep. Klanten kunnen rechtstreeks of via hun tussenpersoon hun klacht kenbaar maken, in eerste instantie bij de betrokken verzekeringsdienst (eerstelijnsklachten) en in tweede instantie bij de dienst Klachtenmanagement van de P&V Groep.


Onze medewerkers zijn onze belangrijkste activa. Zij vormen de sleutelfactor in het succes van onze bedrijven. Daarom willen we ook met hen een duurzame relatie opbouwen.

Tevredenheid

In 2011 werd een grootschalige enquête uitgevoerd naar de tevredenheid van het personeel. Nadien liepen er workshops om actieplannen op te stellen naar aanleiding van de resultaten uit de enquête. De gekozen actiepunten werden binnen de verschillende diensten verder uitgewerkt door werkgroepen. In het najaar van 2013 werd een tweede tevredenheidsenquête uitgevoerd.

Ontwikkeling en opleiding

De P&V Groep benadert haar ambitie om gemiddeld vier opleidingsdagen per persoon per jaar te organiseren. In 2012 bijvoorbeeld volgden de kaderleden workshops om de meningen van medewerkers te capteren en samen met hen actieplannen op te stellen om de aandachtspunten in de tevredenheidsenquête aan te pakken. Alle kaderleden krijgen jaarlijks ook een opleiding om hun basiskennis van het sociaal recht op te frissen. Ten slotte kregen alle medewerkers in 2012 een opleiding Windows 7 en Office 2010.

Welzijn

Binnen de P&V Groep lopen er nog verschillende, bijkomende initiatieven om het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Op 1 januari 2013 trad bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst in werking die telewerk mogelijk maakt.

Helpende Handen

In 2012 lanceerde de P&V Groep de actie Helpende Handen, waarbij verschillende teams in samenwerking met de Stichting P&V een solidaire teambuilding organiseerden. 32 teams van in totaal 315 personeelsleden schreven zich in voor een activiteit in de periode september 2012 tot juni 2013. In september 2013 is een nieuwe ronde gestart.

Gezondheidspreventie

De P&V Groep organiseert jaarlijks een gezondheidsmiddag, waarbij telkens een gezondheidsthema centraal staat. In 2013 bijvoorbeeld kwamen 250 personeelsleden luisteren naar de infosessies over gezonde voeding. Sinds 2012 is er ook een systeem van medische check-ups voor 50-plussers.

Diversiteit

Als we kijken naar de cijfers van de vrouwelijke aanwezigheid in het voltallige personeelsbestand, vertoont de P&V Groep een perfecte gelijkheid. Als we onez cijfers echter iets gedetailleerder bekijken, duiken de verschillen op. Er zijn namelijk twee keer meer vrouwen dan mannen bij de bedienden en slechts 32% van de kaderleden is een vrouw.

En wat met de loonkloof?

De wet voorziet dat we aan de ondernemingsraad tweejaarlijks moeten rapporteren over de loonkloof man-vrouw. Die rapportering gebeurt op het niveau van grote groepen: bedienden, kaderleden, directie. De globale cijfers geven de indruk dat er belangrijke verschillen zijn.

We hebben dan ook, naar aanleiding van de discussie met de ondernemingsraad, de cijfers meer in detail geanalyseerd. Uit deze detailanalyse blijkt dat we, in het algemeen gesproken, voor hetzelfde niveau/functie gelijk betalen.

Het charter Women in Finance

In 2019 stelde Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, het charter Women in Finance op. Het pleit voor gendergelijkheid in de financiële sector en benadrukt het belang van diversiteit en inclusie in de ondernemingen. Het stimuleert de ondertekenaars ook om deze twee aspecten te integreren in hun strategische visie. De P&V Groep heeft zich, net als 90% van de financiële sector waaronder Assuralia, aangesloten bij dit charter. De doelstellingen van dit charter stemmen overeen met onze visie en missie en ons engagement voor een solidaire en duurzame samenleving.

Wat zijn de praktische gevolgen van het charter voor ons personeel?

De P&V Groep verbindt er zich ertoe de instroom van vrouwelijke kaderleden te vergroten. Ons rekruteringsteam heeft de Febelfin-opleiding gevolgd om de nodige aandacht te besteden aan genderneutrale woordkeuze in hun vacatureteksten. Bovendien heeft het team de ambitie om voor iedere kadervacature een vrouw op de


Solidariteit met de samenleving is de basiswaarde in alle verzekeringsactiviteiten van de P&V Groep. Buiten het verzekeringsdomein is de Stichting P&V de motor van de solidaire initiatieven van de Groep.

Stichting P&V

De Stichting P&V moedigt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt hen uit om mee te bouwen aan een solidaire samenleving. De acties van de Stichting P&V stellen de waarden van de sociale economie centraal: solidariteit, emancipatie, burgerschap en participatie.

Het huidige meerjarenproject van de Stichting P&V buigt zich over twee actuele en Europese problematieken, het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid, en combineert wetenschappelijk onderzoek met concrete actie. Zo heeft de Stichting P&V in juni 2013 een projectoproep gedaan om acties te ondersteunen die rond deze problematieken werken. In totaal werden er 245 projectvoorstellen ingediend. Eind 2013 zullen beurzen tussen de 10.000 en 50.000 euro toegekend worden aan de beste projecten. De geselecteerde projecten starten in 2014.

Het vorige meerjarenproject van de Stichting P&V was Go2030. Dat project peilde naar de toekomstvisies van jongeren tussen 16 en 26 jaar. Hun scenario's onder de noemer ‘Hoe zie ik mijn wereld in 2030?' dienden als inspiratie voor twee artistieke producties.

Daarnaast is de Stichting P&V medeoprichter van de Europese Pool van de Stichtingen van de Sociale Economie (PEFONDES), waarmee ze Europese projecten organiseert.

Burgerschapsprijs

Ten slotte reikt de Stichting P&V sinds 2005 elk jaar de Burgerschapsprijs uit. Die beloont personen of initiatieven die op voorbeeldige wijze vorm geven aan de doelstellingen van de Stichting: ijveren voor een samenleving van actieve en geëngageerde burgers die opkomen voor het welzijn en het geluk van anderen en die meewerken aan een meer solidaire en respectvolle samenleving voor iedereen.

De winnaars op een rijtje:

2018: Michel Pradolini

2017: Paul Collier 

2016: Michel Claise en Jan Nolf

2015: Frans De Clerck en Eric Domb

2014: Tutti Fratelli en Agricovert

2013: Jan Goossens

2012: dr. Izzeldin Abuelaish

2011: Stéphane Hessel

2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren

2009: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire

2008: Jeanne Devos en Simone Susskind

2007: Khady Koita

2006: Wannes Van de Velde, Jean-Pierre en Luc Dardenne

2005: Fadéla Amara en Job Cohen

Solidaire projecten binnen- en buitenland

De P&V Groep steunt naast de Stichting P&V, ook andere organisaties die aan een solidaire samenleving werken, zowel internationaal als in België, waaronder Trividend, Carolidaire, Exaris, Levanto, Fos-Socsol en Solsoc.

 


De P&V Groep probeert haar ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Concreet wil de P&V Groep haar CO2-uitstoot tegen 2020 terugbrengen tot beneden 10.000 ton per jaar. Dit betekent 6,55 ton CO2 per VTE (voltijds equivalent) of een vermindering van 20% tegenover 2012.

Label Ecodynamische Onderneming

In juni 2010 kreeg de P&V Groep het label Ecodynamische Onderneming. Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van hun onderneming. In juni 2013 werd het label verlengd voor een periode van drie jaar.

Duurzame mobiliteit

De P&V Groep stimuleert het gebruik van de fiets op meerdere manieren. Zo krijgen medewerkers hun abonnement op de fietsdeelsystemen Villo (Brussel) en Velo (Antwerpen) terugbetaald. Wie met zijn eigen fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding van 0,22 euro per kilometer.

In Antwerpen nemen medewerkers deel aan de jaarlijkse Fietsdag, in Brussel aan de Bike Experience. De fietsenstallingen, de kleedkamers en douches voor de fietsers in Antwerpen werden volledig vernieuwd tijdens de renovatie van het gebouw.

Ook de professionele verplaatsingen tijdens de dag proberen we duurzamer te maken, onder andere door een intensieve promotie van de trein. In 2012 bijvoorbeeld stelde de P&V Groep 1.586 treintickets ter beschikking aan personeelsleden voor verplaatsingen tussen onze bedrijfsgebouwen in Brussel en Antwerpen.

Er werden eveneens verschillende maatregelen genomen om het carpoolen te faciliteren tussen medewerkers. Zo werd een juridisch kader gecreëerd waardoor carpoolers van de fiscale voordelen kunnen genieten. Daarnaast zijn carpoolers verzekerd van een parkeerplaats in het gebouw.

Gebouwen

Sinds 2005 laat de dienst Gebouwen energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de Groep zelf worden geëxploiteerd.

In 2012 werd de grondige renovatie van de zetel in Antwerpen (Desguinlei 92) afgerond. Het gebouw werd het BREEAM-certificaat ‘Very Good' toegekend voor de designfase. BREEAM staat voor Building Research Establishment Evironmental Assessment Method en is een internationale methode om de milieuprestaties van een gebouw tijdens zijn volledige levenscyclus te meten.

Consumeren

Ook op het vlak van consumptie probeert de P&V Groep haar ecologische voetafdruk constant te verlagen. Enkele concrete maatregelen:

  • De pc-schermen werden vervangen door schermen met een veel lager energieverbruik.
  • De dienst expeditie heeft CO2-neutrale enveloppen in gebruik genomen.
  • Het bedrijfsrestaurant is gestart met de sortering van bio-afbreekbaar afval.
  • In Brussel werden maatregelen genomen om het waterverbruik te verminderen.

Euresa

De P&V Groep maakt deel uit van Euresa, een Europees Economisch Samenwerkingsverband tussen coöperatieve en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Euresa ontwikkelde onder andere een gemeenschappelijk online platform voor Klimaatsolidariteit.

Op het platform:

  • krijgt u informatie over de klimatologische uitdagingen,
  • kunt u de broeikasgasuitstoot van uw auto en woning berekenen,
  • hebt u de mogelijkheid om uw uitstoot te compenseren door CO2 Solidaire te steunen, een project van Geres (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités).