Duurzaam engagement

Als coöperatieve organisatie wil de P&V Groep maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze langetermijnvisie vertaalt zich in ons engagement en onze houding tegenover al onze stakeholders: klanten en tussenpersonen, medewerkers, de samenleving en het milieu.

De P&V Groep streeft naar duurzame langetermijnrelaties met haar klanten en verzekeringstussenpersonen. Hun behoeften en hun stem bepalen onze inspanningen om ons productaanbod en onze dienstverlening constant te verbeteren.

Innovatiecultuur

In 2012 en 2013 organiseerde de P&V Groep de interne ideeënwedstrijd IMAGINE … Personeelsleden doen daarbij voorstellen om ons servicepeil te verbeteren en om via ons productaanbod in te spelen op maatschappelijke behoeften.

Tevredenheidsmeting

De P&V Groep meet op regelmatige tijdstippen de tevredenheid van haar makelaars, agenten en klanten. Driemaal per jaar organiseren we bijvoorbeeld een grootschalige tevredenheidsmeting onder makelaars en agenten. Ook onze eindklanten bevragen we meer en meer over hun ervaringen met onze diensten.

Daarnaast nemen we systematisch deel aan onafhankelijke studies van externe onderzoeksbureaus. Voor VIVIUM houdt het marktonderzoeksbureau ICMA elk jaar een enquête onder de Belgische verzekeringsmakelaars. ICMA stelt een Customer Performance Index (CPI) op, een rapportcijfer over hoe een maatschappij scoort in de ogen van haar partnermakelaars. In 2012 behaalde VIVIUM een CPI van 77%, tegenover 71% in 2011. Daarmee staat VIVIUM op de 3de plaats in de Belgische markt.

Klachtenbeleid

De Ombudsdienst van de P&V Groep coördineert het klachtenbeleid van de verschillende verzekeringsmaatschappijen in de groep. Klanten kunnen rechtstreeks of via hun tussenpersoon hun klacht kenbaar maken, in eerste instantie bij de betrokken verzekeringsdienst (eerstelijnsklachten) en in tweede instantie bij de dienst Klachtenmanagement van de P&V Groep.


Onze medewerkers zijn onze belangrijkste activa. Zij vormen de sleutelfactor in het succes van onze bedrijven. Daarom willen we ook met hen een duurzame relatie opbouwen.

Tevredenheid

In 2011 werd een grootschalige enquête uitgevoerd naar de tevredenheid van het personeel. Nadien liepen er workshops om actieplannen op te stellen naar aanleiding van de resultaten uit de enquête. De gekozen actiepunten werden binnen de verschillende diensten verder uitgewerkt door werkgroepen. In het najaar van 2013 werd een tweede tevredenheidsenquête uitgevoerd.

Ontwikkeling en opleiding

De P&V Groep benadert haar ambitie om gemiddeld vier opleidingsdagen per persoon per jaar te organiseren. In 2012 bijvoorbeeld volgden de kaderleden workshops om de meningen van medewerkers te capteren en samen met hen actieplannen op te stellen om de aandachtspunten in de tevredenheidsenquête aan te pakken. Alle kaderleden krijgen jaarlijks ook een opleiding om hun basiskennis van het sociaal recht op te frissen. Ten slotte kregen alle medewerkers in 2012 een opleiding Windows 7 en Office 2010.

Welzijn

Binnen de P&V Groep lopen er nog verschillende, bijkomende initiatieven om het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Op 1 januari 2013 trad bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst in werking die telewerk mogelijk maakt.

Helpende Handen

In 2012 lanceerde de P&V Groep de actie Helpende Handen, waarbij verschillende teams in samenwerking met de Stichting P&V een solidaire teambuilding organiseerden. 32 teams van in totaal 315 personeelsleden schreven zich in voor een activiteit in de periode september 2012 tot juni 2013. In september 2013 is een nieuwe ronde gestart.

Gezondheidspreventie

De P&V Groep organiseert jaarlijks een gezondheidsmiddag, waarbij telkens een gezondheidsthema centraal staat. In 2013 bijvoorbeeld kwamen 250 personeelsleden luisteren naar de infosessies over gezonde voeding. Sinds 2012 is er ook een systeem van medische check-ups voor 50-plussers.

Diversiteit

Als we kijken naar de cijfers van de vrouwelijke aanwezigheid in het voltallige personeelsbestand, vertoont de P&V Groep een perfecte gelijkheid. Als we onez cijfers echter iets gedetailleerder bekijken, duiken de verschillen op. Er zijn namelijk twee keer meer vrouwen dan mannen bij de bedienden en slechts 32% van de kaderleden is een vrouw.

En wat met de loonkloof?

De wet voorziet dat we aan de ondernemingsraad tweejaarlijks moeten rapporteren over de loonkloof man-vrouw. Die rapportering gebeurt op het niveau van grote groepen: bedienden, kaderleden, directie. De globale cijfers geven de indruk dat er belangrijke verschillen zijn.

We hebben dan ook, naar aanleiding van de discussie met de ondernemingsraad, de cijfers meer in detail geanalyseerd. Uit deze detailanalyse blijkt dat we, in het algemeen gesproken, voor hetzelfde niveau/functie gelijk betalen.

Het charter Women in Finance

In 2019 stelde Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, het charter Women in Finance op. Het pleit voor gendergelijkheid in de financiële sector en benadrukt het belang van diversiteit en inclusie in de ondernemingen. Het stimuleert de ondertekenaars ook om deze twee aspecten te integreren in hun strategische visie. De P&V Groep heeft zich, net als 90% van de financiële sector waaronder Assuralia, aangesloten bij dit charter. De doelstellingen van dit charter stemmen overeen met onze visie en missie en ons engagement voor een solidaire en duurzame samenleving.

Wat zijn de praktische gevolgen van het charter voor ons personeel?

De P&V Groep verbindt er zich ertoe de instroom van vrouwelijke kaderleden te vergroten. Ons rekruteringsteam heeft de Febelfin-opleiding gevolgd om de nodige aandacht te besteden aan genderneutrale woordkeuze in hun vacatureteksten. Bovendien heeft het team de ambitie om voor iedere kadervacature een vrouw op de


Solidariteit met de samenleving is de basiswaarde in alle verzekeringsactiviteiten van de P&V Groep. Buiten het verzekeringsdomein is de Stichting P&V de motor van de solidaire initiatieven van de Groep.

Stichting P&V

De Stichting P&V moedigt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt hen uit om mee te bouwen aan een solidaire samenleving. De acties van de Stichting P&V stellen de waarden van de sociale economie centraal: solidariteit, emancipatie, burgerschap en participatie.

Het huidige meerjarenproject van de Stichting P&V buigt zich over twee actuele en Europese problematieken, het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid, en combineert wetenschappelijk onderzoek met concrete actie. Zo heeft de Stichting P&V in juni 2013 een projectoproep gedaan om acties te ondersteunen die rond deze problematieken werken. In totaal werden er 245 projectvoorstellen ingediend. Eind 2013 zullen beurzen tussen de 10.000 en 50.000 euro toegekend worden aan de beste projecten. De geselecteerde projecten starten in 2014.

Het vorige meerjarenproject van de Stichting P&V was Go2030. Dat project peilde naar de toekomstvisies van jongeren tussen 16 en 26 jaar. Hun scenario's onder de noemer ‘Hoe zie ik mijn wereld in 2030?' dienden als inspiratie voor twee artistieke producties.

Daarnaast is de Stichting P&V medeoprichter van de Europese Pool van de Stichtingen van de Sociale Economie (PEFONDES), waarmee ze Europese projecten organiseert.

Burgerschapsprijs

Ten slotte reikt de Stichting P&V sinds 2005 elk jaar de Burgerschapsprijs uit. Die beloont personen of initiatieven die op voorbeeldige wijze vorm geven aan de doelstellingen van de Stichting: ijveren voor een samenleving van actieve en geëngageerde burgers die opkomen voor het welzijn en het geluk van anderen en die meewerken aan een meer solidaire en respectvolle samenleving voor iedereen.

De winnaars op een rijtje:

2018: Michel Pradolini

2017: Paul Collier 

2016: Michel Claise en Jan Nolf

2015: Frans De Clerck en Eric Domb

2014: Tutti Fratelli en Agricovert

2013: Jan Goossens

2012: dr. Izzeldin Abuelaish

2011: Stéphane Hessel

2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren

2009: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire

2008: Jeanne Devos en Simone Susskind

2007: Khady Koita

2006: Wannes Van de Velde, Jean-Pierre en Luc Dardenne

2005: Fadéla Amara en Job Cohen

Solidaire projecten binnen- en buitenland

De P&V Groep steunt naast de Stichting P&V, ook andere organisaties die aan een solidaire samenleving werken, zowel internationaal als in België, waaronder Trividend, Carolidaire, Exaris, Levanto, Fos-Socsol en Solsoc.

 


De P&V Groep probeert haar ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Concreet wil de P&V Groep haar CO2-uitstoot tegen 2020 terugbrengen tot beneden 10.000 ton per jaar. Dit betekent 6,55 ton CO2 per VTE (voltijds equivalent) of een vermindering van 20% tegenover 2012.

Label Ecodynamische Onderneming

In juni 2010 kreeg de P&V Groep het label Ecodynamische Onderneming. Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van hun onderneming. In juni 2013 werd het label verlengd voor een periode van drie jaar.

Duurzame mobiliteit

De P&V Groep stimuleert het gebruik van de fiets op meerdere manieren. Zo krijgen medewerkers hun abonnement op de fietsdeelsystemen Villo (Brussel) en Velo (Antwerpen) terugbetaald. Wie met zijn eigen fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding van 0,22 euro per kilometer.

In Antwerpen nemen medewerkers deel aan de jaarlijkse Fietsdag, in Brussel aan de Bike Experience. De fietsenstallingen, de kleedkamers en douches voor de fietsers in Antwerpen werden volledig vernieuwd tijdens de renovatie van het gebouw.

Ook de professionele verplaatsingen tijdens de dag proberen we duurzamer te maken, onder andere door een intensieve promotie van de trein. In 2012 bijvoorbeeld stelde de P&V Groep 1.586 treintickets ter beschikking aan personeelsleden voor verplaatsingen tussen onze bedrijfsgebouwen in Brussel en Antwerpen.

Er werden eveneens verschillende maatregelen genomen om het carpoolen te faciliteren tussen medewerkers. Zo werd een juridisch kader gecreëerd waardoor carpoolers van de fiscale voordelen kunnen genieten. Daarnaast zijn carpoolers verzekerd van een parkeerplaats in het gebouw.

Gebouwen

Sinds 2005 laat de dienst Gebouwen energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de Groep zelf worden geëxploiteerd.

In 2012 werd de grondige renovatie van de zetel in Antwerpen (Desguinlei 92) afgerond. Het gebouw werd het BREEAM-certificaat ‘Very Good' toegekend voor de designfase. BREEAM staat voor Building Research Establishment Evironmental Assessment Method en is een internationale methode om de milieuprestaties van een gebouw tijdens zijn volledige levenscyclus te meten.

Consumeren

Ook op het vlak van consumptie probeert de P&V Groep haar ecologische voetafdruk constant te verlagen. Enkele concrete maatregelen:

 • De pc-schermen werden vervangen door schermen met een veel lager energieverbruik.
 • De dienst expeditie heeft CO2-neutrale enveloppen in gebruik genomen.
 • Het bedrijfsrestaurant is gestart met de sortering van bio-afbreekbaar afval.
 • In Brussel werden maatregelen genomen om het waterverbruik te verminderen.

Euresa

De P&V Groep maakt deel uit van Euresa, een Europees Economisch Samenwerkingsverband tussen coöperatieve en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Euresa ontwikkelde onder andere een gemeenschappelijk online platform voor Klimaatsolidariteit.

Op het platform:

 • krijgt u informatie over de klimatologische uitdagingen,
 • kunt u de broeikasgasuitstoot van uw auto en woning berekenen,
 • hebt u de mogelijkheid om uw uitstoot te compenseren door CO2 Solidaire te steunen, een project van Geres (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités).

P&V Groep:  verantwoord investeerder

De P&V Groep is een coöperatieve groep gebaseerd op de waarden die aan de oorsprong liggen van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Als coöperatieve groep sluit de P&V Groep zich aan bij een ethiek die berust op eerlijkheid, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en altruïsme.

Onze topprioriteit is waarde creëren voor alle stakeholders, en in de eerste plaats voor de klant, in plaats van louter winst te maken voor de aandeelhouders. Bovendien sluit de P&V Groep aan bij het maatschappelijke weefsel van haar historische coöperatieleden en deelt ze hun zorgen.

In het kader van haar actieplan 'Duurzame groei financieren' besliste de Europese Commissie onder meer om de informatie van de financiële spelers over hun aanpak voor de integratie van duurzaamheidsrisico's (milieu-, sociale en governancefactoren) te bevorderen en te harmoniseren: daartoe keurde zij de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening 2019/2088 van 27 november 2019, de zogenaamde SFDR-verordening) goed.

De P&V Groep is een verantwoord investeerder met aandacht voor de ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) en stelt daarom alles in het werk om te garanderen dat we voldoen aan de informatie- en transparantievereisten in verband met onze aanpak voor de integratie van risico's op het gebied van duurzaamheid. 

 

Hoe de P&V Groep duurzaamheidsrisico's integreert in zijn beleggingsstrategie

Als coöperatieve verzekeringsgroep is P&V een verantwoord investeerder met aandacht voor de ESG-principes – de uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Daarom integreert het beleggingsbeleid duurzame en verantwoorde principes of praktijken in het beheer van zijn activa die afgestemd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en wil het vooral de focus leggen op de volgende doelstellingen:

 • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: via onze participatie in de Multipharma Groep en de betrokkenheid bij het bedrijf Cohezio
 • SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie: via onze participatie in energieholdings of door rechtstreeks of onrechtstreeks projecten in hernieuwbare energie te financieren
 • SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: door te investeren in veerkrachtige en duurzame infrastructuurprojecten
 • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen: door onze investeringen in regionale investeringsmaatschappijen, de sociale economie en via ons vastgoedpatrimonium dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria (zoals bijvoorbeeld de BREEAM-certificering)
 • SDG 13 – Klimaatactie (maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering): door bepaalde sectoren die nefast zijn voor de klimaatverandering uit onze beleggingen uit te sluiten of door te investeren in projecten om de impact van klimaatverandering te verminderen.

Toepassing van uitsluitingscriteria:

In het algemeen zal de P&V Groep vermijden te investeren in bedrijven die door hun activiteit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu. In ieder geval investeren we niet in de volgende bedrijven, overheden of sectoren:

 • Belastingparadijzen, regimes die corrupt zijn of zich schuldig maken aan schendingen van internationale regels;
 • Ondernemingen of regeringen die de fundamentele mensenrechten niet naleven (met inbegrip van foltering, willekeurige vrijheidsberoving, gedwongen arbeid en de uitbuiting van kinderen); 
 • Ondernemingen die bewust de (sociale, fiscale, milieu-, enz.) wetgeving en de fundamentele ethische normen schenden;
 • Ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in controversiële sectoren, zoals de tabaksindustrie, de kansspelen en de seks- en porno-industrie;  
 • Ondernemingen actief in de sector van ketelkool (exploitatie, ontginning of elektriciteitsproductie) en die meer dan 15% van hun inkomsten uit deze activiteiten halen;
 • Ondernemingen die hun activiteiten baseren op corruptie en omkoping; en
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of verkoop van wapens.

Criteria voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling

Zonder toegevingen te doen op het gebied van rendement, beantwoordt de beleggingsstrategie niet alleen aan financiële criteria, maar ook aan andere criteria zoals sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet de door de P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:

 • kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen, 
 • bij voorkeur wordt belegd in sectoren of industrieën van de duurzame economie,
 • voorrang wordt gegeven aan transparantie en een langetermijnvisie bij economische en financiële activiteiten.

In die context zet de P&V Groep een systeem van 'positieve screening' of 'inclusiescreening' op dat tot doel heeft beleggingen te bevorderen in ondernemingen die voorbeeldige praktijken vertonen of althans de beste praktijken toepassen in hun categorie (best-in-class).  

Bij direct vastgoed zal de BREEAM-certificering toelaten om de duurzaamheid en de energieprestatie van het vastgoedpatrimonium te evalueren. We streven naar een certificering voor ons volledige patrimonium en willen de BREEAM-score van de bestaande gebouwen verbeteren. Voor de nieuwe panden waarin we investeren, streven we naar een BREEAM-score van minstens ‘very good’.

Al die criteria worden regelmatig geëvalueerd en herzien, met name op grond van de nieuwe aanbevelingen van de Verenigde Naties en de taxonomie voor duurzame activiteiten op Europees niveau. 

Bij een belegging in fondsen van derden wordt bij de selectie van de fondsen rekening gehouden met de volgende stappen:

 • Tijdens de selectiefase van de fondsen zal de P&V Groep de integratie van de ESG-criteria door de beheerder evalueren aan de hand van een due-diligencevragenlijst of een screening door een gespecialiseerde consultant. 
 • Tijdens de follow-upfase van de belegging zal de P&V Groep de naleving van de ESG-criteria evalueren via de rapporten van de externe beheerders.
 • De P&V Groep zal een dialoog aangaan met de externe beheerders om meer rekening te houden met de ESG-uitdagingen.

 

Hoe de P&V Groep duurzaamheidscriteria integreert in haar productaanbod

In ons aanbod spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van onze fondsbeheerders laten we ons dus niet alleen leiden door hun vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

 

Tak 21 (gegarandeerd rendement)

Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van de P&V Groep (tabak, wapens, steenkool en mijnbouw) worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt elke investering getoetst aan het ESG-beleid van de P&V Groep en worden sectoren als energie, staal, transport, mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een best-in-class selectie.

 

Tak 23 (gekoppeld aan een belegging)

Bij de keuze van onze partners, laten we ons niet alleen leiden door de vakkennis van de fondsbeheerders, maar ook door ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van de P&V Groep.

Elk van onze fondsen moet daarom, als een minimum, beheerd worden volgens de Principes voor Verantwoord Beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor partners die verder gaan.

Naast uitsluiting van controversiële activiteiten passen onze partners positieve selectiecriteria op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) toe in het investeringsbeleid. Dat wil zeggen dat bedrijven die goed scoren op deze domeinen, de voorkeur genieten om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.

Concreet vertaalt zich dit in volgende acties: 

 • We bevragen vermogensbeheerders over hun ESG-beleid en de duurzaamheidslabels die hun fondsen hebben.
 • Voor de onderliggende fondsen houdt de P&V Groep rekening met de duurzaamheidsrisico's op basis van de duurzaamheidsscore van Morningstar, de Morningstar ESG Risk Score en de Morningstar Carbon Risk Score en Fossil Fuel involvement.
 • Daarnaast zal de P&V Groep toezicht houden op de rapporten van de externe vermogensbeheerder over de duurzaamheidsrisico's die als essentieel worden geïdentificeerd (bv. energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer) in functie van de oriëntatie van het fonds.
   

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied (‘ESG’) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.

Het duurzaamheidsrisico kan opgedeeld worden in drie categorieën:

 • Het fysieke risico (gelinkt aan klimaatveranderingen) dat rechtstreeks te maken heeft met klimatologische gebeurtenissen (zoals overstromingen, branden, stormen) en klimaatveranderingen op lange termijn (zoals neerslag, extreme temperatuurschommelingen, het niveau van de oceanen, gemiddelde temperatuurstijging).
 • Het transitierisico dat voortvloeit uit de evolutie/transitie naar een koolstofarme maatschappij. Dit risico kan een impact hebben op de rentabiliteit en de beleggingsstrategie.
 • Het aansprakelijkheidsrisico voor klimaatveranderingen (bv. wettelijke vervolgingen enz.)

Een overzicht van onze inspanningen om duurzaamheidscriteria te integreren in ons personeelsbeleid, in onze producten en diensten, in de samenwerking met onze klanten en distributiepartners, in ons investeringsbeleid en in de initiatieven die we ondersteunen, vindt u in ons Niet-Financieel Rapport 2020.