Arbeidsongevallenverzekering

U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten als u personeel tewerkstelt. Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van uw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten zijn gedekt.

Wettelijk vastgelegde waarborgen

De wet legt vast in welke gevallen Vivium een uitkering uitbetaalt:

1. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval betaalt u de eerste dertig dagen zélf het loon van uw werknemer. Vivium betaalt u deze wettelijke forfaitaire vergoeding terug. Die bedraagt 90% van het gemiddelde dagloon (1/365 van het jaarloon, begrensd tot 45.711,80 euro).

De dag van het ongeval heeft het slachtoffer recht op de vergoeding van zijn loonverlies voor de gemiste uren.

2. Blijvende arbeidsongeschiktheid

Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid stelt Vivium een vergoeding voor op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid en het basisloon. Dat doen we zodra de toestand van het slachtoffer gestabiliseerd is en er geen evolutie in de medische toestand meer te verwachten valt.

3. Overlijden

Bij een overlijden krijgen de nabestaanden van de werknemer de begrafenis- en overbrengingskosten terugbetaald. De polis voorziet ook een rente:

 • voor de weduwe of weduwnaar een levenslange rente van 30% van het jaarloon;
 • indien één van de ouders nog in leven is, ontvangen de kinderen elk 15% van het basisloon (maar in totaal maximaal 45%) tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of zolang ze recht hebben op kinderbijslag. Indien beide ouders overleden zijn, bedraagt de rente 20% met een maximum van 60%;
 • in sommige gevallen voor de ouders, kleinkinderen, broers of zusters.

4. Medische kosten

Uw polis betaalt de medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten terug volgens het RIZIV-tarief.

5. Verplaatsingskosten

Uw arbeidsongevallenverzekering komt ook tot op zekere hoogte tegemoet in de verplaatsingskosten van het slachtoffer en van bepaalde familieleden indien deze het slachtoffer komen bezoeken in het ziekenhuis.

Vivium maakt het verschil

Deze drie extra troeven zijn opgenomen in de arbeidsongevallenverzekering van Vivium:

1. Preventie

Onze preventiedienst ondersteunt u met het opstellen van een preventieplan voor uw bedrijf en zorgt voor interne opleidingen. Op verzoek komen onze preventieadviseurs ook bij u langs om de arbeidsomstandigheden te evalueren.

2. Schaderegeling

Ervaren specialisten van Vivium zorgen ervoor dat de schaderegeling vlotjes verloopt. Uw werknemer krijgt uitgebreide informatie en begeleiding bij de regeling van zijn arbeidsongeval.

3. Bijstand op maat

Onze bijstand op maat bestaat uit:

 • sociale begeleiding voor slachtoffer, gezin en collega's;
 • uitleg van schaderegeling aan betrokkenen bij een zwaar ongeval;
 • medische controle bij arbeidsongeval door een externe partner.

Aanvullende waarborgen

Bij de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering Accidents van Vivium kunt u nog een aantal optionele, bijkomende waarborgen afsluiten.

1. Ongevallen 24/24

De ongevallenverzekering 24/24 is een persoonlijke dekking voor de zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep. Ze verleent dezelfde bescherming als de arbeidsongevallenverzekering voor uw medewerkers.

2. Excedent Wet

Deze verzekering is nuttig voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk loonplafond. Zij vermijden zo een belangrijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval.

3. Privéleven

Deze verzekering dekt ook de ongevallen van uw werknemers in hun privéleven.

4. Gewaarborgd loon

Van de verzekering arbeidsongevallen krijgt u een vergoeding op basis van 90% van het basisloon. De verzekering gewaarborgd loon betaalt u de bijkomende 10% terug plus eventueel de sociale lasten die wettelijk ten laste zijn van de werkgever.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Arbeidsongevallenverzekering - Vivium Business Accidents zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Wat is niet verzekerd? 

 • Zoals voorzien in de wet arbeidsongevallen*: 
  • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet gepleegd zijn;
  • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval;
  • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk. (Wij zullen tussenkomen maar de uitgaven van de verzekeringnemer terugvorderen);
    
 • Bepaalde gebeurtenissen worden in de optionele waarborgen uitgesloten.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Voor de wettelijke waarborg bepaalt de wet* de omvang van de vergoedingen en dus ook de beperkingen;
 • Voor bepaalde optionele waarborgen gelden vergoedingslimieten:
  • Bij verergering van een voorafbestaande medische toestand wordt enkel de verergering vergoed en niet de voorafbestaande toestand; 
  • Bij volledige tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 7 dagen en op vertoon van bewijsstukken is huishoudelijke hulp voorzien tot het beloop van 2.000 €.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Arbeidsongevallenverzekering- Vivium Business Accidents is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Bundel de verzekeringen voor uw bedrijf en geniet van de voordelen 

Met een VIVIUM Business Deal groepeert u de belangrijkste niet-levensverzekeringen voor uw zaak. Dat is niet alleen praktisch en overzichtelijk, u kunt zelfs tot 10% van uw premies terugkrijgen.

Ontdek de VIVIUM Business Deal