Vivium Selection

 

Wat is Vivium Selection?

 

Vivium Selection is een verzekeringsovereenkomst zonder kapitaals- of rendementsgarantie. Het rendement is gekoppeld aan een gepersonaliseerd intern tak 23 verzekeringsfonds, dat onderliggend belegt in beleggingsfondsen. Dit product is een levenslange individuele levensverzekering met eenmalige premie(s) naar Belgisch recht. De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur door een of twee verzekeringsnemers.

Alle duurzaamheidsinformatie voor dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid

Voor wie?

Vivium Selection kan een oplossing zijn voor beleggers:

 • die een hoger rendement nastreven en bereid zijn, in lijn met hun beleggersprofiel, een bijhorend risico te nemen
 • die hun geld op een actieve wijze willen laten renderen, maar dit actieve beheer liever overlaten aan specialisten
 • die minstens 25.000 euro willen beleggen (voor bijstortingen geldt geen minimumbedrag)

Waarom kiezen voor Vivium Selection?

Risicobewaking

In lijn met mijn beleggersprofiel beleg ik in een selectie fondsen en/of exchange-traded funds (ETF). De samenstelling van mijn belegging wordt actief beheerd door Vivium.

Voor een betere toekomst

Bij de keuze van de onderliggende beleggingsproducten wordt niet enkel gekeken naar het potentieel rendement, ze moeten ofwel ecologische en/of sociale kenmerken promoten ofwel duurzame beleggingen tot doel hebben.

Transparantie

Op elk moment kan ik bij mijn makelaar terecht voor een overzicht van de prestaties en een transparant zicht op de kosten.

Geen kapitaals- of rendementsgarantie

Ik streef een hoger rendement na in lijn met mijn beleggersprofiel. Negatieve rendementen zijn mogelijk. Voor meer info per beleggingsoptie kan u de specifieke informatiedocumenten raadplegen in de tabel hieronder. 

Onze oplossingen

Vivium Selection is beschikbaar in 4 beleggersprofielen: Defensive, Balanced, Dynamic en Dynamic Plus. Voor elk beleggersprofiel kan gekozen worden voor:

 • ofwel een samenstelling met actief beheerde fondsen
 • ofwel een samenstelling van passief beheerde exchange traded funds (ETF’s) en/of indexfondsen.

Uw makelaar bepaalt samen met u uw beleggersprofiel. Daarbij dient het product overeen te stemmen met uw behoeften en moet uw makelaar beoordelen of dit geschikt is voor u op basis van, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie, uw financiële situatie en uw duurzaamheidsvoorkeuren.

Bekijk voor te beleggen in Vivium Selection eerst de algemene voorwaarden en, per beleggingsoptie, het beheersreglement en het essentiële informatiedocument (KID). 

 

Portefeuille van actief beheerde fondsen

 

Strategische activaspreiding

Aanbevolen duurtijd

Risicoklasse

Essentiële-informatiedocument 

Beheersreglement

Kwartaal rapport 05/2024

Active Defensive

75% obligaties; 25% aandelen

10 jaar

2

KID

Reglement PDF

Active Balanced

50% obligaties; 50% aandelen

10 jaar

3

KID

Reglement PDF

Active Dynamic

25% obligaties; 75% aandelen

10 jaar

3

KID

Reglement PDF

Active Dynamic Plus

100% aandelen

10 jaar

3

KID

Reglement

PDF

Portefeuille van passief beheerde indextrackers

 

Strategische activaspreiding

Aanbevolen duurtijd

Risicoklasse

Essentiële-informatiedocument (KID)

Beheersreglement

Kwartaal Rapport 05/2024

Passive Defensive

75% obligaties; 25% aandelen

10 jaar

2

KID

Reglement

PDF

Passive Balanced

50% obligaties; 50% aandelen

10 jaar

3

KID

Reglement

PDF

Passive Dynamic

25% obligaties; 75% aandelen

10 jaar

3

KID

Reglement

PDF

Passive Dynamic Plus

100% aandelen

10 jaar

4

KID

Reglement

PDF

Kosten

 • Een procentuele instapkost van maximum 2%. Deze instapkost komt toe aan de makelaar.
 • Een forfaitaire opstartkost van het contract €50, jaarlijks geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen van januari (Basis = 2023). De forfaitaire opstartkost komt toe aan de verzekeraar.
 • Een jaarlijkse procentuele beheersvergoeding van maximum 1,75% (op jaarbasis), trimestrieel berekend op de reserve van het fonds. Van deze beheersvergoeding komt 0,75% toe aan de verzekeraar en maximum 1% aan de makelaar.
 • Voor elke bijstorting wordt, naast een procentuele instapkost van maximum 2%, een forfaitaire bijstortingskost van €35,  aangerekend. Voor elke eerste bijstorting per kalenderjaar wordt deze kost niet aangerekend. De bijstortingskost komt toe aan de verzekeraar. 
 • Dit forfaitaire bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen van januari (Basis = 2023),
 • Indien van toepassing, wordt de uitzonderlijke beheersvergoeding bij bijstorting trimestrieel verrekend via de cashrekening in het Verzekeringsfonds.
 • Er is geen afkoopkost van toepassing bij volledige afkoop.
 • Voor elke gedeeltelijke afkoop wordt een forfaitaire afkoopkost van €75 aangerekend. Voor elke eerste afkoop per kalenderjaar wordt deze kost niet aangerekend. De afkoopkost komt toe aan de verzekeraar. 
 • Dit forfaitaire bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in functie van het gezondheidscijfer der consumptieprijzen van januari (Basis 2023). 

In het belang van haar klanten zal de Maatschappij steeds de meest voordelige beschikbare fondsenklasse opnemen in haar fondsenaanbod.  In de huidige samenstelling ontvangt de Maatschappij geen retrocessies als vergoeding voor de commercialisering en distributie van fondsen. Indien de Maatschappij wel retrocessies zou ontvangen, zal u via www.vivium.be geïnformeerd worden over hoe deze retrocessies werden aangewend. 

Fiscaliteit 

Premietaks

2% op elke gestorte premie

Taxatie uitkering 

De uitkeringen worden niet belast. 

Effectentaks

0,15% op de gemiddelde waarde van uw reserve indien deze meer dan 1.000.000 € bedraagt.

Successierechten

Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting. 

 

Risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De actief beheerde onderliggende fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • Vivium Selection is een contract van onbepaalde duur.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID/IDD-gedragsregels.
 • Bekijk voor te beleggen in Vivium Selection eerst de algemene voorwaarden en, per beleggingsoptie, het beheersreglement en het essentiële informatiedocument (KID).
 • Alle duurzaamheidsinformatie voor dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren. De gegevens van de dienst klachtenmanagement zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement van Vivium, Koningstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een makelaar.