6 essentiële vragen voor elke KMO

Als zaakvoerder van een KMO houdt u zich ongetwijfeld liever bezig met het leiden van uw bedrijf dan met verzekeringen. Daarvoor rekent u waarschijnlijk op een professionele verzekeringsmakelaar. Toch kan het geen kwaad om even stil te staan bij de volgende 6 vragen.

 

Dat een brandverzekering veel meer dekt dan brandschade is u waarschijnlijk wel bekend, denk bijvoorbeeld aan schade door water, elektriciteit of stookolie. Of aan beschadiging door diefstal en vandalisme of arbeidsconflicten en aanslagen. Het belangrijkste is alleszins dat u bij een schadegeval een correcte vergoeding krijgt zodat u zo snel mogelijk de schade kunt herstellen. Daarvoor hebt u een brandverzekering afgesloten.

De actuele waarde van uw gebouwen en materieel
Maar om zeker te zijn van een billijke schadevergoeding, moet uw verzekeraar weten wat de actuele waarde is van uw gebouwen en materieel. Daarom is het een goed idee om af en toe stil te staan bij de evolutie die uw bedrijf doormaakt. Renoveerde u onlangs uw magazijn, winkelruimte of kantoor? Bouwde u een verdieping bij? Of kocht u vorig jaar een aantal dure computers voor uw personeel?

Houd uw makelaar op de hoogte
Geef grondige renovaties of grote aankopen zeker door aan uw makelaar. Want bij onderverzekering kan uw verzekeraar bij schade de evenredigheidsregel toepassen. En dan kan een deel van de schadevergoeding aan u voorbij gaan.

Wat is een evenredigheidsregel?
Volgend voorbeeld maakt duidelijk hoe een evenredigheidsregel werkt:

 • Uw winkelruimte was voor de renovatie 200.000 euro waard, nu 250.000 euro.
 • De herstelkosten voor de schade worden geschat op 20.000 euro.
 • Uw verzekeraar kan beslissen om maar 4/5de van de schade te vergoeden (200.000 euro is 80% van 250.000 euro).
 • U krijgt dus maar 16.000 euro in de plaats van 20.000 euro.

Contacteer bij twijfel zeker uw makelaar, hij kan de risico’s inschatten en ervoor zorgen dat u perfect verzekerd bent.

 

 

​Bij een zware schade kan uw bedrijf wel eens een hele tijd op halve kracht werken of zelfs helemaal stil liggen. En dat voor weken of zelfs maanden. Uw brandverzekering  dekt in zo’n geval wel de materiële schade, maar hoe komt u de volgende maanden door? Uw vaste kosten blijven doorlopen, maar uw omzet daalt of uw inkomsten vallen zelfs volledig weg.

De ‘levensverzekering’ voor bedrijven
Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet failliet gaat na een zwaar schadegeval, sluit u best een verzekering Bedrijfsschade af. Zo kunt u zonder of met minder inkomsten toch uw vaste kosten, zoals huur, lonen, leningen … verder betalen.

Een verzekering op maat
Een bedrijfsschadeverzekering kan ook het omzetverlies tijdens de onderbreking van uw activiteiten vergoeden. Net als de extra kosten die u maakt om de daling van uw omzet te beperken, zoals bijvoorbeeld de huur van een nieuwe machine.

Deze verzekering wordt samengesteld op maat van uw bedrijf. U kunt kiezen uit verschillende formules, zoals een dagvergoeding, een formule op basis van uw omzet of een formule op basis van de extra kosten die u maakt.

 

 

Baat u een zaak uit die toegankelijk is voor publiek? Dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing af te sluiten. Uw gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wat betekent objectieve aansprakelijkheid?
Objectieve aansprakelijkheid betekent dat u verplicht bent om slachtoffers van een brand of een ontploffing in uw zaak te vergoeden, zelfs als u niet in fout was. Om te vermijden dat u hierdoor financieel in de problemen komt, bent u wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten.

Wat is een publiek toegankelijke plaats?
Publiek toegankelijke plaatsen zijn gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, met of zonder betaling van lidgeld of ingangsticket. Enkele voorbeelden van plaatsen die verplicht een verzekering Objectieve aansprakelijkheid moeten afsluiten:

 • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²
 • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²
 • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²
 • polyvalente zalen, sportzalen, fitnesscentra
 • hotels en motels, jeugdherbergen
 • zorginstellingen, serviceflatgebouwen
 • ...

Attest bezorgen aan uw stad of gemeente
Bij het afsluiten van een verzekering Objectieve aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing krijgt u van uw verzekeraar een attest. Een duplicaat van dat attest bezorgt u aan uw gemeente of stad.

Niet zeker of uw zaak een verzekering Objectieve aansprakelijkheid nodig heeft? Raadpleeg dan de technische dienst van uw gemeente of stad of uw verzekeringsmakelaar.

 

 

Als bestuurder moet u dikwijls zware beslissingen nemen met mogelijke financiële implicaties. Bij financiële schade kunt u burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat u bij een fout of nalatigheid zelf de schade moet vergoeden. En dat kan uw persoonlijk vermogen in gevaar brengen. Sluit daarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

De voordelen van een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Naast uw persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook uw erfgenamen beschermd.
 • U bent verzekerd voor de financiële gevolgen die het gevolg zijn van een bestuursfout.
 • Bij een schade-eis betaalt uw verzekeraar de verdedigingskosten én ze vergoedt de schadelijder, als blijkt dat de eis gegrond is.
 • Lijdt uw bedrijf aan imagoschade als gevolg van een bestuursfout? Dan komt uw verzekeraar tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten om de negatieve gevolgen te beperken.

Wat is een bestuursfout?
Een bestuursfout heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf. Enkele voorbeelden van bestuursfouten: gevaarlijke beleggingen uitvoeren, een onjuiste factuur niet betwisten, onvoldoende verzekerd zijn, een contract afsluiten dat duidelijk ongunstig is voor de vennootschap …

Bestuurdersaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid: niet hetzelfde
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van fouten die u begaat bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, en beschermt op die manier uw vermogen als bestuurder. Een verzekering BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid daarentegen dekt de schade aan derden door een activiteit van uw bedrijf en beschermt het vermogen van uw bedrijf.

 

 

Als uw bedrijf personeel heeft, bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Zo zijn eventuele ongevallen van uw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk verzekerd. Deze verzekering dekt zowel de lichamelijke schade als de medische kosten.

Uw verzekeraar betaalt een uitkering bij:

 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • overlijden
 • medische kosten
 • verplaatsingskosten

Aanvullende waarborg Gewaarborgd loon
Uw arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt u op basis van 90% van het basisloon. Met de aanvullende waarborg Gewaarborgd loon ontvangt u ook de bijkomende 10%. Plus eventueel de sociale lasten die wettelijk ten laste zijn van u als werkgever. Dat kan voor u financieel aantrekkelijk zijn.

Uw makelaar vertelt u graag meer over deze aanvullende waarborg.

 

 

Dagelijks bent u voor uw klanten in de weer. Dikwijls onder heel wat tijdsdruk. En dan is een foutje snel gemaakt: een slordige uitvoering van een opdracht, de levering van een gebrekkig product of een vergissing bij professioneel advies. Niemand ontkomt er aan. Maar als hierdoor iemand schade lijdt, dan kan uw bedrijf of uzelf aansprakelijk gesteld worden. En dan kan het voortbestaan van uw zaak in gevaar komen.

Bescherming tegen financiële problemen
Slechts voor een beperkt aantal beroepen is er een wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar fouten maken kan iedereen overkomen. Ook uzelf of een van uw werknemers. U kunt uw bedrijf beschermen tegen de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid, met een verzekering bedrijfsaansprakelijkheid of, als uw beroepsactiviteit hoofdzakelijk uit intellectuele diensten bestaat, een verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Op maat van uw bedrijf
Elk bedrijf is verschillend. Daarom moet uw aansprakelijkheidsverzekering rekening houden met de eigenheid van uw bedrijf. Voert u vooral werken uit bij uw klanten? Fabriceert u goederen, of verkoopt u ze? Al dan niet met levering of dienst na verkoop? Hebt u een atelier waarin u goederen van uw klanten herstelt of onderhoudt? Of verstrekt u in de eerste plaats advies? Uw aansprakelijkheidsverzekering past zich aan elk van deze situaties aan.

Vraag raad aan uw makelaar
Wilt u ook uw bedrijf beschermen met een verzekering op maat van uw activiteiten? Contacteer snel uw makelaar. Hij adviseert u over de waarborgen die passen bij uw bedrijf en beantwoordt graag al uw vragen.