Pack Slager & Charcutier

VIVIUM Pack Slager & Charcutier biedt een antwoord op de specifieke verzekeringsbehoeften van uw slagerij of charcuteriezaak.

Het principe van dit Pack is eenvoudig. U sluit, via uw makelaar, een brandverzekering (voor uw handelspand + inhoud), een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en, als u personeel hebt, een arbeidsongevallenverzekering bij ons af? Dan krijgt u bovenop de standaard bescherming van deze verzekeringen een pakket exclusieve waarborgen cadeau die 100% zijn afgestemd op uw beroep. Want soms mag het iets meer zijn…

Wat zijn de troeven van het Pack Slager & Charcutier?

VIVIUM Pack Slager & Charcutier breidt uw basiswaarborgen uit zonder dat u hiervoor extra premie hoeft te betalen.

Brandverzekering

VIVIUM Business Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade in uw slagerij of charcuteriezaak. Niet alleen bij brand, maar bijvoorbeeld ook elektriciteits- en waterschade of beschadiging door diefstal en vandalisme kunnen worden verzekerd  

Met het Pack Slager & Charcutier kunt u rekenen op:

 • Een vergoeding tot 10.000 euro voor schade aan de koopwaren in uw diepvries of koelinstallatie door een kortsluiting, accidentele onderbreking van de stroomtoevoer en andere elektrotechnische problemen.
 • Een waarborg Machinebreuk voor alle machines die u gebruikt bij de bereiding van zelfgemaakte producten die u in uw zaak verkoopt. Deze waarborg geeft recht op een vergoeding tot 25.000 euro (niet geïndexeerd) per schadegeval, en dit voor het geheel van uw machines.
 • Een vergoeding van 1.000 euro per dag (gedurende maximum 2 dagen) voor een tijdelijke onderbreking van uw activiteiten gedurende minimum 2 uur. En dit als gevolg van het uitvallen van stroom-, gas- of watertoevoer, een (poging tot) diefstal of een versperring van uw straat op bevel van de bevoegde overheid als gevolg van brand of ontploffing in een naburig pand.
 • Een vergoeding tot 5.000 euro (niet geïndexeerd) voor schade aan uw uithangbord of lichtreclame door een botsing, rechtstreekse inwerking van elektriciteit en glasbreuk.
 • Een Engelse franchise van 500 euro. Dat wil zeggen dat u eenmaal per jaar geen franchise hoeft te betalen als de herstellingskosten na een verzekerd schadegeval meer dan 500 euro bedragen en op voorwaarde dat het uw eerste schade van het verzekeringsjaar is.

> Meer informatie over VIVIUM Business Property

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

VIVIUM Business Liability beschermt u als u bij het uitoefenen van uw professionele activiteiten lichamelijke, materiële en/of immateriële schade toebrengt aan derden. Met immateriële schade bedoelen we de psychische, emotionele en geestelijke schade geleden door het slachtoffer na een verzekerd schadegeval.

Met het Pack Slager & Charcutier kunt u rekenen op:

 • Voor schade aan derden: een vergoedingslimiet tot 2.500.000 euro per schadegeval, en dit voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade.
 • Een vergoeding tot 25.000 euro als u schade veroorzaakt aan een goed dat u wordt toevertrouwd om eraan te werken of aan een werkinstrument dat u gedurende maximum 30 opeenvolgende dagen ter beschikking wordt gesteld voor uw professionele activiteiten.
 • Verhoogde vergoedingslimieten voor rechtsbijstand: tot 50.000 euro voor strafzaken en burgerlijk verhaal tot 50.000 euro, tot 25.000 euro voor voorschotten op schadevergoeding, voorschotten op vrijstelling en strafrechtelijke borgsom en tot 15.000 euro voor onvermogen van derden.
 • Een uitgebreide dekking als u aansprakelijk bent voor schade na een allergische reactie op voedingswaren omdat u uw klanten niet informeerde volgens de geldende wettelijke voorschriften (inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen).
 • Een verzekering van uw aansprakelijkheid voor schade door voedselvergiftiging.
 • Een uitbreiding van uw aansprakelijkheidsdekking voor occasionele traiteuractiviteiten bij derden (tot twintig keer per jaar) en voor takeaway van bereide maaltijden.
 • Een dekking voor schade aan derden door de artisanale fabricatie en/of verkoop van andere voedingswaren dan vleeswaren, charcuterie of voorbereide maaltijden (als deze activiteit niet meer dan 30% van uw totale omzet bedraagt).
 • Een dekking van uw aansprakelijkheid voor schade aan derden door uw uithangborden en reclamepanelen.
 • Een terugbetaling van medische kosten tot 2.500 euro per schadegeval als een klant in uw zaak een ongeval heeft.

> Meer informatie over VIVIUM Business Liability

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. VIVIUM Business Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen (medische kosten, inkomensverlies…) van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.   

Met het Pack Slager & Charcutier kunt u rekenen op:

 • Een vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u in uw zaak zélf aan de slag bent als slager of charcutier en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8).
 • Een tussenkomst tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.

> Meer informatie over VIVIUM Business Accidents

Goed om te weten

Als u bij Vivium de basisverzekeringen voor uw zaak (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel arbeidsongevallen) afsluit, dan geniet u niet alleen van bescherming op maat dankzij het Pack Slager & Charcutier, maar stellen we u ook een VIVIUM Business Deal voor. Met deze Deal belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot wel 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen. Vraag ernaar bij uw makelaar.

Uitsluitingen

Opgelet: niet al uw beroepsrisico’s zijn verzekerd in het Pack Bakker & Patissier en in de producten VIVIUM Business Property, VIVIUM Business Liability en VIVIUM Business Accidents. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En bij twijfel:  contacteer uw verzekeringsmakelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

VIVIUM Business Liability

Enkele algemene uitsluitingen in onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor ondernemingen:

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

VIVIUM Business Accidents

Zijn onder meer niet gedekt in de arbeidsongevallenverzekering (zoals trouwens ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).

 

Beperkingen

De meeste waarborgen van voormelde verzekeringen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Met vragen kunt u ook steeds terecht bij uw verzekeringsmakelaar.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden in de vorm van:

 • verzekerde maximumbedragen en vergoedingslimieten
 • franchises: in de verzekering VIVIUM Business Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse franchise (vrijstelling) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Als u uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt Vivium dus alle schade en neemt ze het bedrag van de franchise voor haar rekening.

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een makelaar.
 • U kunt ook onze volledige juridische informatie raadplegen.