Machinebreuk

Machinebreukverzekering: vergoedt de kosten voor het herstellen of vervangen van uw beschadigde machines

Als uw machines plots beschadigd raken en uitvallen, stopt de productie en verliest u geld. Het komt er dan op aan om snel te reageren. De optionele waarborg Machinebreuk, die u kunt opnemen in uw polis VIVIUM Business Property, zorgt er dan ook voor dat de kosten voor de herstelling van de machine of voor de vervanging ervan snel worden vergoed.

Welke machines zijn verzekerd?

Zowel vaste productiemachines, technische installaties (lift, roltrap, klimaatregeling …) als rollend materieel (vorkheftrucks, mobiele compressoren …) komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de machines op uw eigen bedrijfsterreinen blijven.

De verzekering Machinebreuk vergoedt onvoorziene en plotselinge schade veroorzaakt door:

 • onhandigheid of onervarenheid van personeelsleden of van derden
 • het vallen, stoten of botsen van de machines
 • het falen van een een beveiligings- of regeltoestel
 • materiaal-, constructie- of montagefouten
 • het trillen, ontregelen, slecht uitlijnen
 • warmlopen, vastlopen door toevallig gebrek aan smering

Uitbreidingen mogelijk voor overuren, versneld vervoer van wisselstukken, technici uit het buitenland…

U kunt de waarborg Machinebreuk uitbreiden met de volgende opties:

 • betaling van de herstellingskosten buiten de normale werkuren
 • betaling van de kosten voor het versneld vervoer van onderdelen (bovenop de gebruikelijke transportkosten)
 • dekking van extra kosten – zoals reis- en verblijfskosten, gedeelte van het loon dat de Belgische lonen overschrijdt – voor technici uit het buitenland
 • vergoeding van de afbraakkosten noodzakelijk om de machine te kunnen herstellen of vervangen

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Business Property zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit:

 • Schade die niet plots is ontstaan of die al bestond vóór de aanvang van de waarborg;
 • Schroeischade (dit is zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn;
 • Schade door condensatie of stoom;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereiste preventiemaatregelen.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • BA gebouw vergoedt tot 21.565.000 € voor de lichamelijke schade en tot 3.235.000 € voor de materiële schade aan goederen;
 • Bij elke materiële schade valt er een vrijstelling* van 215,17 €, ten laste van de verzekerde zelf (geïndexeerd);
 • Beschadiging van het onroerend goed wordt vergoedt tot maximum 12.000 €, maar graffiti tot 6.000 € in het bijzonder.

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Business Property is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering  beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:

 • e-mail: klacht@vivium.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel