Pack Tuinaannemer

Met het Pack Tuinaannemer combineert u de volgende basisverzekeringen voor uw zaak in één pakket:

Wat zijn de troeven van het Pack Tuinaannemer?

Dit Pack werd speciaal samengesteld om de risico’s van de professionele activiteiten van tuinaannemers zo goed mogelijk te verzekeren met extra ruime en relevante waarborgen:

Brandverzekering

VIVIUM Business Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfspand en inhoud. Niet alleen brand, maar bijvoorbeeld ook elektriciteits- en waterschade of beschadiging door diefstal en vandalisme kunnen worden verzekerd. 

Met een Pack Tuinaannemer kunt u rekenen op:

 • Een dekking in heel België voor schade aan uw gemotoriseerde voertuigen tot 15.000 euro per voertuig, met een maximum van 50.000 euro. Deze waarborg geldt voor gemotoriseerde voertuigen voor professioneel gebruik en zonder inschrijvingsplicht, uitgezonderd caravans.
 • Een dekking voor uw machines tegen een interessante prijs: de optionele waarborg Machinebreuk dekt alle machines die u gebruikt bij de uitoefening van uw beroep en wordt u aangeboden met een korting.Een dekking voor het materiaal in uw camionette. U krijgt een vergoeding voor schade aan of verdwijning in België van uw draagbaar handgereedschap dat nodig is voor uitoefening van uw beroepsactiviteit en dat zich in uw camionette (maximum 3,5 t) bevindt. Deze vergoeding bedraagt maximum 2.500 euro (niet geïndexeerd) per camionette, met een maximum van 5.000 euro per schadegeval.
 • Vivium komt tussen bij:
  • Diefstal van materiaal na inbraak in uw camionette
  • Diefstal van uw camionette (als deze vergrendeld was)
  • Een daad van vandalisme, een ongeval met uw camionette of een voorval tijdens het transport van materiaal (inclusief laden en lossen)

> Meer informatie over VIVIUM Business Property

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

VIVIUM Business Liability beschermt u tegen de financiële gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden die u toebrengt bij het uitoefenen van uw professionele activiteiten.

Met het Pack Tuinaannemer kunt u rekenen op:

 • Een vergoedingslimiet van 250.000 euro voor lichamelijke, materiële en immateriële schade voor uw beroepsaansprakelijkheid bij het ontwerp van tuinen, voor zover dit niet uw hoofdactiviteit is.
 • Bescherming van uw burgerlijke aansprakelijkheid bij het aanleggen en onderhouden van tuinen op privéterrein inclusief:
  • manuele graafwerken,
  • het uitdunnen van bomen,
  • het plaatsen van terrassen, opritten, prielen, carports, tuinhuisjes, tuinbeelden en -decoraties, tuinmeubelen, omheiningen, aanplantingen,
  • sproeiwerken,
  • verkoop van tuinbenodigdheden en tuinmeubilair, al dan niet met levering,
  • klantenbezoeken,
  • het ontwerpen van tuinen (in zover dit niet de hoofdactiviteit is).
 • Verdere uitbreiding mogelijk, mits een bijpremie, tot de volgende activiteiten op privéterrein:
  • plaatsing, onderhoud, herstelling van zwembaden, zwemvijvers, fonteinen, sportvelden, afvoerleidingen en tuinverlichting,
  • graafwerken met graafmachines,
  • het vellen van bomen.
 • Een dekking voor schade aan derden door het feit van uw onderaannemers, behalve voor de waarborg beroepsaansprakelijkheid.
 • Een dekking van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van niet-aangekoppelde aanhangwagens van minder dan 750 kg.
 • Een dekking bij het ophalen afvoeren van groenafval in het kader van de verzekerde activiteit, behalve bij het herwaarderen en recycleren ervan (tenzij dit expliciet vermeld wordt in uw bijzondere voorwaarden).

> Meer informatie over VIVIUM Business Liability

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. VIVIUM Business Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen (medische kosten, inkomensverlies…) van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Met het Pack Tuinaannemer kunt u rekenen op:

 • Voor uw personeel: tussenkomst tot 10.000 euro voor huishoudelijke hulp (vervoer van kinderen naar school, opvang of activiteiten, kinderopvang, poetshulp en thuisbezorging van maaltijden terugbetaald) na een arbeidsongeval.
 • Voor uzelf (zaakvoerder): een vergoeding van 200 euro per dag gedurende maximum vijf dagen als u zélf als tuinaannemer aan de slag bent in uw zaak en tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt na een ongeval tijdens het werk of in uw privéleven (vanaf dag 8).

Opgelet: Als zaakvoerder bent u niet verzekerd in de arbeidsongevallenverzekering, maar u kunt voor uzelf wel een verzekering Ongevallen 24/24 afsluiten. Die beschermt u ook bij ongevallen in uw privéleven.

> Meer info over VIVIUM Business Accidents en Ongevallen 24/24

Goed om te weten

Als u bij Vivium de basisverzekeringen voor uw zaak (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel arbeidsongevallen) afsluit, dan komt u automatisch in aanmerking voor een VIVIUM Business Deal. Met deze Deal belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot wel 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen. Vraag ernaar bij uw makelaar.

Uitsluitingen

Opgelet: niet al uw beroepsrisico’s zijn verzekerd in het Pack Tuinaannemer en in de verzekeringen VIVIUM Business Property, VIVIUM Business Liability en VIVIUM Business Accidents. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En bij twijfel: contacteer uw verzekeringsmakelaar.

VIVIUM Business Property

Niet gedekt in deze brandverzekering en in het Pack Tuinaannemer zijn (onder andere):

 • De dekking voor materiaal in camionettes geldt niet voor de voor volgende elektronische apparaten: computers, pc's, laptops, tablets, smartphones, gsm’s, gps’en, foto- en opnametoestellen, allerlei camera's, harde schijven, datadragers, meet-, regulerings- en lasertoestellen, radiografische apparaten en ioniserende bronnen.
 • Krassen, blutsen, afschilferingen en alle esthetische schade die de werking van het betreffende materiaal niet beïnvloeden zijn steeds uitgesloten.

VIVIUM Business Liability

Niet gedekt in deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en in het Pack Tuinaannemer zijn (onder andere):

 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade veroorzaakt door uw grove schuld (zoals bepaald in de algemene voorwaarden).
 • Schade aan de door u (of uw onderaannemers) geleverde aanplantingen is niet verzekerd.

VIVIUM Business Accidents

Niet gedekt in deze verzekering arbeidsongevallen en in het Pack Tuinaannemer zijn (onder andere):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer, en dit met betrekking tot de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).

 

Beperkingen

De meeste waarborgen van voormelde verzekeringen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Met vragen kunt u ook steeds terecht bij uw verzekeringsmakelaar.

Beperkingen VIVIUM Business Property:

 • Dekking materiaal in lichte vrachtwagen
  • Om van voormelde dekking te genieten, moet de verzekerde binnen 12 uur na het voorval aangifte te doen bij een politiekantoor en ons binnen 24 uur een kopie van deze aangifte te bezorgen.
  • De vergoeding is beperkt tot 2.500 euro (niet geïndexeerd) per lichte vrachtwagen met een absoluut maximum van 5.000 euro per schadegeval.
  • Per schadegeval dat te wijten is aan dezelfde oorzaak wordt een franchise van 430,34 euro toegepast (aan de index van de consumptieprijzen van januari 2008, hetzij 207,69 - basis 100 in 1981).
 • U geniet maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse franchise (vrijstelling) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Indien uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt Vivium alle schade en neemt ze het bedrag van de vrijstelling voor haar rekening, op voorwaarde dat het dat verzekeringsjaar om uw eerste schadegeval gaat.

Beperkingen VIVIUM Business Liability:

 • Per schadegeval bedraagt de franchise voor niet-lichamelijke schade:
  • Algemeen: 10% van de schade met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1.250 euro.
  • Schade door vellen van bomen: 10% van de schade met een minimum van 500 euro en een maximum van 2.500 euro.
  • Schade aan ondergrondse kabels en leidingen: 10% van de schade met een minimum van 500 euro en een maximum van 2.500 euro.
  • Beroepsaansprakelijkheid: 1.250 euro.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door het feit van uw onderaannemers:
  • Als de premie forfaitair is bepaald in functie van het aantal tewerkgestelde personen, wordt deze waarborg automatisch toegekend in zover het totaal van facturen aan uw onderaannemers (zonder BTW) op jaarbasis niet meer bedraagt dan 250.000 euro. U verbindt er zich toe de maatschappij in te lichten indien dit bedrag op jaarbasis wordt overschreden.
  • Als de premie berekend wordt op het omzetcijfer, verbindt u zich ertoe aan de maatschappij de omzet (zonder BTW) m.b.t. de eigen werken én deze uitgevoerd door uw onderaannemers mee te delen voor de vaststelling van de premie.

Beperkingen VIVIUM Business Accidents:

 • Er kan enkel een beroep worden gedaan op huishoudelijke hulp als na een arbeidsongeval de medische situatie en de gezinstoestand dit rechtvaardigt. Hierbij is:
  • Poetshulp en/of thuisbezorging van maaltijden beperkt tot maximum twee jaar
  • Vervoer van de kinderen van en naar buitenschoolse activiteiten, school of de kinderopvang beperkt tot maximum 1 jaar.
  • Terugbetaling van kinderopvang beperkt tot maximum 1 jaar

Wettelijke vermeldingen

 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Op de verzekeringen van Vivium zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van Vivium:

 • Per e-mail: klacht@vivium.be
 • Per brief: Vivium Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.

 • Voor persoonlijk advies of een verzekeringsaanbod neemt u contact op met een makelaar.
 • U kunt ook onze volledige juridische informatie raadplegen.