Pensioensparen

Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag nog met pensioensparen en geniet meteen van een belastingvermindering.

Hoe werkt pensioensparen?

U kunt in 2022 jaarlijks maximaal 990 of 1 270 euro sparen. Kiest u voor 990 euro, dan krijgt u een belastingvoordeel van 30% en krijgt 297 euro terug. Wie kiest voor 1 270 euro, heeft een voordeel van 25% en krijgt 317,5 euro terug van de fiscus.

Rentevoet

Bij Vivium kunt u enerzijds kiezen voor 100% zekerheid door volledig te sparen in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45%  of 0% (deze gewaarborgde intrestvoeten zijn van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 03/04/2022) Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

Anderzijds kunt u kiezen om uw premies onder te brengen in een tak 23-levensverzekering, waarbij belegd wordt in één of meerdere VIVIUM fondsen. Uw rendement is dan mogelijk hoger dan bij een tak 21-levensverzekering. De prestaties van een fonds zijn echter afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Spaart u over lange termijn, dan wordt het risico op verlies beperkt. Meer info over onze fondsen. 

U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u voor het tak 21-gedeelte van uw contract eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract pensioensparen loopt minimaal 10 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

Welk belastingsvoordeel ontvangt u via pensioensparen? 

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel:

 • De fiscus betaalt u 30% of 25% terug, verhoogd met gemeentetaks, via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening.
 • Op uw zestigste betaalt u slechts 8% taks op uw gespaarde kapitaal. Alle stortingen die u na uw zestigste verjaardag doet, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op.
 • U betaalt geen taksen op de premies die u stort.

U kunt ook voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld al opvragen, maar betaalt dan extra uitstapkosten. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 8%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Wat zijn de aanvullende waarborgen bij pensioensparen?

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Wenst u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: U verzekert een kapitaal overlijden van 25 000 euro. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan. 

 1. Vivium betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
 2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.

Opgelet: als u ervoor kiest om uw pensioenpremie voor 100% in een VIVIUM Fonds (tak 23) te storten, is het niet mogelijk om uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg dan wel afsluiten via een aparte polis. 

Welk kosten zijn gebonden aan pensioensparen?

Op uw pensioenspaarcontract zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche pensioensparen of langetermijnsparen.

Meer weten over VIVIUM Pensioensparen?

Op de financiële infofiches vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van VIVIUM Pensioensparen. 

Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten? Contacteer dan uw makelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke formule het beste bij u past. 

Tip: Combineer uw pensioenspaarplan met langetermijnsparen. Zo kunt u een extra fiscaal voordeel krijgen.

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

 

Interessante weetjes over het pensioensparen en uw belastingvoordelen

Bent u te jong of te oud voor pensioensparen?

Enkele veelgestelde vragen

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijnmet de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Ontdek hoe een Tak 21-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Ontdek hoe een Tak 23-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Spaart u voor uw pensioen of belegt u via een Tak 21-verzekering? Dan is uw opbrengst op lange termijn nog steeds hoger dan bij een doorsnee spaarboekje maar zeker niet meer zoals vroeger. De gewaarborgde rentevoet staat op dit moment immers op een zeer laag peil. Voor wie bereid is wat meer risico te nemen, biedt Vivium een aantal alternatieven in Tak 23 of via een combinatie van een Tak 21- en Tak 23-product. Zo mikt u op een hoger rendement.

Ontdek welke verschillen er zijn 

Kosten

Instapkost

 • Max. 7% op elke premiestorting.

Beheerskost

 • Tak 21: 
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
   De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022
 • Tak 23: beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds. De beheerskost per fonds vindt u in het beheersreglement

Uistapkost

 • Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum.
 • 5% met een minimum van € 136,56 (geindexeerd bedrag). Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 
 • Er is geen uitstapkost indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt. Een gedeeltelijke opname is op dat ogenblik mogelijk voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Overdrachtskosten

Overstapkost tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

 • Vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 143,13 EUR (november 2021) geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basisbedrag 75 EUR in 1988). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.

Overstapkost van tak 21 naar tak23

 • Een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Opmerking: Bij een contract met aanvullende waarborgen, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven.

 

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.