Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

Het overkomt u maar beter niet: door ziekte of een ongeval kunt u langere tijd niet werken. De uitkeringen van het RIZIV zijn lang niet voldoende om het verlies aan inkomsten te dekken. Kies daarom een verzekering gewaarborgd inkomen.

Stel uw inkomen veilig

Met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig bij ongeval of ziekte. VIVIUM zorgt tijdens uw afwezigheid voor een maandelijks bedrag bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Zo kunt u zich focussen op uw revalidatie zonder u zorgen te maken over uw rekeningen. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid.

Snel starten is voordelig

Stel het afsluiten van uw gewaarborgd inkomen niet te lang uit. Uw startleeftijd speelt een rol voor het berekenen van de premie. Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger.

Stel uw verzekering zelf samen

U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt. Zo kunt u tot 80% van uw huidige inkomen verzekeren. In vier eenvoudige stappen stelt u zélf uw ideale polis samen.

1. Waarborgen

U kiest tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich wilt verzekeren:

 • Ziekte en alle ongevallen;
 • Ziekte en privé ongevallen (ongevallen buiten de werksfeer);
 • Ziekte (maar geen ongevallen).

U bepaalt ook het te verzekeren bedrag. Dat mag nooit hoger liggen dan 80% van uw inkomen (inclusief tussenkomst van het RIZIV en eventuele andere polissen).

2. Uitkeringssysteem

U kiest tussen:

 • Constante rente: u betaalt altijd dezelfde premie en hebt recht op een vaste uitkering. De afgesproken bedragen blijven gelijk en kunnen enkel op uw verzoek worden aangepast.
 • Klimmende rente: u betaalt altijd dezelfde premie, maar terwijl u arbeidsongeschikt bent, gaat de uitkering elk jaar met 2% of 3% omhoog.
 • Ideaal klimmende rente: u betaalt elk jaar een iets hogere premie. In ruil daarvoor gaat ook het verzekerde bedrag automatisch mee omhoog.

3. 'Eigenrisicotermijn'

Wilt u de eerste periode van uw arbeidsongeschiktheid geen beroep doen op een uitkering? Dan betaalt u een lagere premie. U kiest zelf hoe lang die eigenrisicotermijn duurt: 30, 60, 90, 180 of 365 dagen.

U kunt ook kiezen om de ‘eigenrisicotermijn' te overbruggen. U ontvangt dan  een uitkering vanaf de eerste dag.

4. Gewone of 'gestaffelde' rente

Bij een ‘gestaffelde' rente ontvangt u tijdens een eerste periode van arbeidsongeschiktheid een lagere rente en benut voornamelijk uw eigen reserves. U bepaalt zelf wanneer VIVIUM de maandelijkse som die u ontvangt, verhoogt.

Goed om weten

 • Voor een verzekerde rente lager dan 30.000 euro is er geen financiële acceptatieprocedure nodig. Bij hogere rente vragen we een kopie van uw laatste twee aanslagbiljetten.
 • Tot 45 jaar en een verzekerde rente van 25.000 euro is er geen medisch onderzoek nodig. We vragen u wel om een medische vragenlijst in te vullen.
 • Uw premies gewaarborgd inkomen zijn fiscaal aftrekbaar als u uw beroepskosten bewijst.
 • Uw uitkering geldt als een vervangingsinkomen en wordt eventueel tegen een lagere aanslagvoet belast.

Tip: u kunt ook kiezen voor het gewaarborgd inkomen als aanvullende waarborg in uw contract pensioensparen of langetermijnsparen.

Recht om vergeten te worden  

Ex-kankerpatiënten kunnen, in bepaalde gevallen, genieten van een ‘recht om vergeten te worden’ bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.assuralia.be.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering VIVIUM Gewaarbord Inkomen zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche

Is  niet gedekt arbeidsongeschiktheid die ontstaat, bevorderd of verergerd wordt door:

 • Misbruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, verslaving of eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;
 • Esthetische ingrepen;
 • Werken op hoogten van meer dan 15 meter.

Bij een arbeidsongeschiktheid als gevolg van:

 • Een depressie of een andere psychische aandoening dan diegene opgesomd in de lijst met onbepert gedekte aandoeningen en waarvan het werkelijk bestaan van de aandoening en de arbeidsongeschiktheid duidelijk is en erkend wordt;
 • CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), fibromyalgie of burn-out 

Gelden de volgende bepalingen;

 • De verzekerde prestatie wordt toegekend gedurende een al dan niet onderbroken periode van maximum 730 kalenderdagen, cumulatief geteld over de looptijd van het contract;
 • De periode van 730 dagen wordt verlengd met periodes van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. De periode van 730 dagen geldt eenmalig over de volledige looptijd van het contract;
 • Voor de aandoening burn-out geldt een wachttijd van drie maanden. Gedurende deze periode, die aanvangt op de ingangsdatum van de waarborg, kan geen enkel recht op prestatie worden geopend.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Gewaarborgd Inkomen is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.