Welke soorten arbeidsongevallen zijn er? 

Wat is een ongeval?

Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die leidt tot een letsel (bij mensen) of schade (materieel). 

Bijvoorbeeld: een hamer valt van een stelling op het hoofd van een arbeider die op de begane grond aan het werk is (letsel) of op een wagen die eronder geparkeerd staat (schade). 
 

Wat is een licht ongeval?

Een licht ongeval is een ongeval dat noch tot loonverlies, noch tot een (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist die meteen na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over lichte ongevallen (registratie, opname in het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk…) vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Wat is een ernstig ongeval?

Een ernstig arbeidsongeval is een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden.

Meer informatie over ernstige ongevallen (definitie, procedure…) vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Wat is een zeer ernstig ongeval?

Zeer ernstige ongevallen zijn:

  • Dodelijke arbeidsongevallen, of
  • Arbeidsongevallen met een blijvend letsel na een afwijkend gebeurtenissen met een grote (explosies, instorting …) of door toedoen van een aantal betrokken voorwerpen of stoffen (bepaalde machines, installaties, chemische stoffen…).

Heel vaak zijn er bij zeer ernstige ongevallen meerdere dodelijke slachtoffers of ernstig gekwetsten tegelijk.

 

Wat is een arbeidswegongeval?

Een arbeidswegongeval is een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk. Hiermee wordt bedoeld: het normale traject dat een werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt (en omgekeerd). Onder dit normale traject vallen ook de omwegen die een werknemer doet om zijn kinderen naar school of kinderopvang te brengen, of, voor telewerkers, de weg van en naar de naar de plaats waar ze hun maaltijd nuttigen of kopen.

Een arbeidswegongeval wordt ook als arbeidsongeval beschouwd (als het aan de wettelijke  voorwaarden voldoet).

 

Wat is een bijna-ongeval of incident?

Een bijna-ongeval of incident is een onvoorziene gebeurtenis die net geen materiële of menselijke schade met zich meebrengt. Dit voorval kan veroorzaakt zijn door zowel menselijke als technische en/of organisatorische factoren.

Bijvoorbeeld: op een bouwplaats valt een hamer van een stelling naar beneden en mist op een haar na de metser die onder de stelling aan het werk is. Er is geen sprake van schade of letsel, maar in minder fortuinlijke omstandigheden was dit wel het geval geweest. 

De Codex welzijn op het werk legt de verplichting op om elk ongeval en incident dat zich op het werk voordoet te onderzoeken.

 

Wat is een arbeidsongeval?

De wet omschrijft een arbeidsongeval als volgt: "Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst".

Wat zijn de voorwaarden van een arbeidsongeval?

  1. Een ongeval veronderstelt:
  • een plotse gebeurtenis
  • minstens één uitwendige oorzaak.
  1. Er moet een letsel zijn (dat niet noodzakelijk arbeidsongeschiktheid of het overlijden meebrengt, maar minstens medische kosten).
  2. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen het ongeval en het letsel.
  3. Het ongeval moet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn gebeurd.
  4. het ongeval moet zijn gebeurd door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

 

Wordt er nog verder onderscheid gemaakt tussen arbeidsongevallen?

Ja, bij arbeidsongevallen kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen lichte ongevallen, ongevallen met of zonder ongeschiktheid, ernstige ongevallen en zeer ernstige ongevallen. Voor deze verschillende types arbeidsongevallen gelden verschillende aangifte- en meldingsverplichtingen.