Aangifte van een arbeidsongeval en andere verplichtingen

Moet u elk arbeidsongeval aangeven?

In principe moet elk arbeidsongeval worden aangegeven zodat het slachtoffer kan worden vergoed. Daarnaast gelden er ook verplichtingen om ongevallen te onderzoeken en zo de oorzaken ervan te achterhalen. Het doel van deze verplichting heeft te maken met preventie en is erop gericht om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te voorkomen.
 

Moet u ook lichte ongevallen aangeven?

Voor lichte ongevallen geldt een vrijstelling van de aangifteplicht op voorwaarde dat ze werden geregistreerd in het register van interventies in het kader van eerste hulp en dat het ongeval zonder gevolg blijft.

Deze registratie moet het slachtoffer toelaten om elementen aan te brengen die de werkelijkheid van het ongeval kunnen aantonen in geval van een latere verergering (bv. een kleine verwonding die gaat zweren en alsnog door een arts moet worden verzorgd). In dat geval moet het ongeval alsnog als arbeidsongeval aan de arbeidsongevallenverzekeraar worden aangegeven, zodat de eruit voortvloeiende kosten kunnen worden vergoed.

Hoe deze registratie precies in zijn werk gaat, leest u hier.
 

Aan wie moet u uw arbeidsongeval aangeven?

U bent verplicht om elk arbeidsongeval aan te geven bij de verzekeringsmaatschappij waarbij u uw arbeidsongevallenverzekering afsloot (het afsluiten van zo’n verzekering is verplicht voor werkgevers en moet bij een erkende verzekeringsonderneming gebeuren). 
 

Hoe geeft u een arbeidsongeval aan?

Voor de aangifte van een arbeidsongeval gebruikt u het aangifteformulier van uw arbeidsongevallenverzekeraar of eventueel via de elektronische toepassing die uw verzekeraar u hiervoor ter beschikking stelt.

U kunt een ongeval ook rechtstreeks aangeven via het portaal van de sociale zekerheid. Hoe u dat precies doet, hangt af van uw sector (privé of publiek). Alle informatie over de rechtstreekse aangifte van arbeidsongevallen vindt u op de website van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS).

Na een arbeidsongeval kan u eventueel ook terecht bij uw verzekeringstussenpersoon (makelaar, agent…) voor hulp en advies.
 

Wat is een vereenvoudigde aangifte van een arbeidsongeval en wanneer volstaat die?

Voor arbeidsongevallen met minder dan vier dagen arbeidsongeschiktheid is een vereenvoudigde aangifte mogelijk. Op zo’n aangifte moet u minder gegevens invullen.

Meer informatie hierover vindt u hier.
 

Binnen welke termijn moet een arbeidsongeval worden aangegeven?

Een werkgever doet de aangifte binnen de acht kalenderdagen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag die volgt op die van het arbeidsongeval. Als u deze termijn niet respecteert, Het niet-respecteren van de termijn, betekent niet dat er geen aangifte meer kan gedaan worden. Het heeft wel tot gevolg dat de werkgever strafrechtelijk kan vervolgd worden.

Zeer ernstige arbeidsongevallen (dodelijke ongevallen en bepaalde types van ongevallen met blijvende letsels) moeten ook onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde inspectie
 

Welke verplichtingen gelden er nog na een arbeidsongeval?  

Naast de verplichting om elk arbeidsongeval aan te geven, zijn er nog andere verplichtingen: registreren, melden en een omstandig verslag maken. Deze verplichtingen zijn gericht op de preventie van arbeidsongevallen en gelden niet altijd.
 

Wanneer is een onderzoek nodig na een ongeval en hoe gaat dat in zijn werk?

De Codex welzijn op het werk legt de verplichting op om elk ongeval en incident dat zich op het werk voordoet te onderzoeken. De verplichting ligt in eerste instantie bij de hiërarchische lijn maar de preventieadviseur speelt een belangrijke rol bij het initiëren, ondersteunen en coördineren van het proces. 

Een goed arbeidsongevallenonderzoek begint meteen na de feiten en op de plaats zelf met het verzamelen van de eerste gegevens. Het onderzoek moet zo snel mogelijk gebeuren om zeker te zijn dat er geen feiten vergeten of gewijzigd worden, dat er foutieve interpretaties of voorstellingen komen... Het onderzoek wordt afgerond met de opstelling van een actieplan met de verantwoordelijkheden, timing en verwachte resultaten. 
 

Hoe rapporteert u een arbeidsongeval?

De gegevens over arbeidsongevallen moeten door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk worden opgenomen in de (drie)maandelijkse verslagen. Voor arbeidsongevallen met ten minste vier dagen ongeschiktheid moet een arbeidsongevallensteekkaart worden opgemaakt. 

Een kopie van de aangifte van het arbeidsongeval kan deze steekkaart vervangen als de gegevens over de omstandigheden en de preventie ingevuld werden door de preventieadviseur.
 

Wat is een omstandig verslag en wanneer moet u zo’n verslag maken?

Voor ernstige arbeidsongevallen (dodelijke ongevallen en bepaalde types van ongevallen met blijvende of tijdelijke letsels) geldt de bijkomende verplichting om een omstandig verslag te maken. In dit omstandig verslag staan de resultaten van het arbeidsongevallenonderzoek. Ook een omschrijving van preventiemaatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden, zijn vereist. Dit omstandig verslag moet bezorgd worden aan de inspectie binnen de 10 dagen. Als die timing niet haalbaar is, moet een voorlopig verslag afgeleverd worden binnen de 10 dagen.

Het omstandig verslag wordt opgesteld door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. In kleinere bedrijven wordt het toevertrouwd aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Meer informatie over de procedure na een ernstig arbeidsongeval leest u hier.  
 

Is er een verschil tussen de privésector en de publieke sector voor de aangifte van arbeidsongevallen?

Voor de aangifte en de vergoeding van arbeidsongevallen gelden er in België twee wetten met hun bijhorende uitvoeringsbesluiten. De ene wet is van toepassing voor de privésector en de andere geldt voor de publieke sector. De verschillen tussen beide regelingen zijn echter miniem.