Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: voorkom financiële zorgen bij beroepsfouten

U geeft uw klanten advies bij complexe vraagstukken of u biedt hen uw intellectuele diensten aan. Dat is niet zonder risico. Ondanks uw zorgvuldigheid, kan uw bedrijf of uzelf aansprakelijk gesteld worden als uw klanten schade ondervinden door verkeerd advies of een foute berekening. Of als u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht.  De verzekering Beroepsaansprakelijkheid zorgt ervoor dat het bestaan van uw bedrijf in zo’n geval niet in gevaar komt. 

Bescherm uw bedrijf met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat

Bepaalde beroepen zijn wettelijk verplicht om een verzekering Beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Denk aan architecten, boekhouders, vastgoedmakelaars, reisorganisatoren … Zo zijn zij beschermd bij beroepsfouten. Maar fouten maken is menselijk, het kan iedereen overkomen.

Van bouwpromotoren tot zorgverleners: een verzekering op maat

Bent u al verzekerd voor uw beroepsaansprakelijkheid? Weet dat Vivium voor heel wat sectoren oplossingen op maat biedt. Zo hebben we een apart aanbod voor IT-consultants, kredietbemiddelaars in nevenfunctie, interne veiligheidscoördinatoren, energiedeskundigen, …

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u bij:

 • de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid bij schade geleden door derden, wanneer deze schade veroorzaakt werd door diensten of handelingen tijdens de uitoefening van een beroep; 
 • de gedekte schade is de lichamelijke, materiële en immateriële schade.

Naargelang uw activiteit, biedt Vivium heel wat extra bescherming, zoals:

 • een wedersamenstellingswaarborg bij verlies, vernieling of beschadiging van documenten en gegevens; 
 • een dekking voor schade als gevolg van internetrisico’s;
 • bij schade aan goederen die u werden toevertrouwd om ze te bewerken (BA Toevertrouwde goederen);
 • in de IT sector:
  • een wedersamenstellingswaarborg bij afwezigheid van aansprakelijkheid;
  • een dekking voor reputatieschade;
  • een dekking BA Na levering / BA Beroep.

Oplossingen op maat

Uw makelaar bekijkt samen met u wat uw voornaamste risico’s zijn en hoe u zich het beste beschermt. U kunt zich bijvoorbeeld ook beschermen tegen: 

 • de schending van rechten en patenten;
 • het onopzettelijk misbruik van vertrouwelijke gegevens.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Beroepsaansprakelijkheid voorwerpen zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit:

 • In het kader van de waarborg “beroepsaansprakelijkheid”:
  • Het louter niet of laattijdig uitvoeren van een prestatie;
  • Diensten i.v.m. Financieel beheer;
  • Diensten i.v.m. Stabiliteitsrisico’s;
  • Het onthullen van feiten waarvan u kennis kreeg in hoofde van uw functie;
    
 • Het internetrisico van een onvoldoend beveiligd systeem en van op het moment van de schade gekende computervirussen.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden;
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere of de algemene voorwaarden;
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, en voor de waarborgen beroepsaansprakelijkheid” en b.a. “na levering” ook per verzekeringsjaar.

Wettelijke beperkingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Beroepsaansprakelijkheid voorwerpen is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Bundel de verzekeringen voor uw bedrijf en geniet van de voordelen 

Met een VIVIUM Business Deal groepeert u de belangrijkste niet-levensverzekeringen voor uw zaak. Dat is niet alleen praktisch en overzichtelijk, u kunt zelfs tot 10% van uw premies terugkrijgen.

Ontdek de VIVIUM Business Deal