Veel gestelde vragen

In Vlaanderen zijn eigenaars die hun woning verhuren, sinds 1 september 2019 wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten. Ook contractueel kan er een verplichting zijn. Zo wordt bij het afsluiten van een hypothecaire lening vaak gevraagd om een brandpolis af te sluiten die een dekking biedt voor het gebouw. Ook uw inboedel moet u niet verplicht verzekeren, maar het is zeker en vast een aanrader.

Omdat de inboedel en de aansprakelijkheid van de huurder anders niet verzekerd zijn. Heeft de huurder geen verzekering afgesloten, dan moet hij zelf de kosten betalen. Bovendien zijn de huurders wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor een woning in Vlaanderen of Wallonië.

De verzekering van de huurder dekt:

  • zijn inhoud in de woning,
  • zijn zogenoemde ‘huurdersaansprakelijkheid': de aansprakelijkheid voor de schade die de huurder veroorzaakt aan de woning.
  • zijn aansprakelijkheid voor de schade aan derden. 

Ja. De brandpolis van uw woning bevat een waarborg voor het botsen door een dier, het aanrijden van een voertuig … Ook als u met uw eigen voertuig tegen uw woning botst, wordt de schade aan uw woning vergoed. Let op: de schade aan uw voertuig wordt niet vergoed door de brandverzekering.

Sinds 2006 dekken de brandverzekeringen eenvoudige risico's ook de schade door natuurrampen (met uitzondering van de risico’s gelegen in een risicozone zoals bepaald door het KB). Dat zijn overstromingen, aardbevingen, het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen, aardverschuivingen en grondverzakkingen. Als verzekerde moet u zich richten tot uw eigen verzekeraar, via uw makelaar. 

U kunt aangifte doen bij uw makelaar. De brandverzekering VIVIUM Woning bevat immers een waarborg glasbraak. Uw verzekeringsmaatschappij zal daarna de kosten trachten terug te vorderen bij de familiale verzekering van de ouders van uw buurjongen.

Ja. De waarborg glasbraak van VIVIUM Woning komt onder andere daarvoor tussen, maar eveneens bij het breken van een ruit, spiegels, zonnepanelen ...

Bij de meeste verzekeraars wordt de inhoud van uw diepvriezer (voor privégebruik) gewaarborgd door uw brandverzekering. Tenminste als uw diepvriezer stuk ging door een gedekt schadegeval, zoals een kortsluiting of een accidentele stroomonderbreking door de energieleverancier*. 

Ja, stormschade aan houten tuinhuisjes wordt door de brandverzekering VIVIUM Woning vergoed. Zoals de meeste brandpolissen spreekt VIVIUM Woning van storm vanaf windsnelheden van 80 km per uur.

Maar voor schade door natuurrampen is uw houten tuinhuis niet verzekerd. Daarvoor hebt u een Pack Tuin nodig bij uw VIVIUM Woning.

Met een contract VIVIUM Woning zijn ook uw tuinmeubelen en de barbecue - die zich buiten bevinden – verzekerd tegen schade door stormweer.

Ja. De onvoorziene schade door overlopende of lekkende dakgoten, lekken in waterleidingen en daken, overlopen van het bad, … is verzekerd. VIVIUM Woning betaalt niet alleen de kosten van de opgelopen schade, maar ook de kosten voor het opsporen van het lek en het openbreken en herstellen van vloeren, muren en plafonds. De herstelling of vervanging van de oorzaak van het schadegeval, zoals een deel van het dak, een lekkende buis, … wordt door de brandverzekering VIVIUM Woning ook vergoed, maar dat is niet bij alle brandverzekeringen zo.

VIVIUM Woning verzekert in het contract van uw hoofdverblijf ook gratis de garage die u huurt of bezit en die zich op een ander adres bevindt dan de hoofdverblijfplaats. 

De brandverzekering VIVIUM Woning dekt alleen motorrijtuigen met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 49 cc. Uw wagen is dus niet verzekerd. Maar het kan wel via een uitbreiding.

Doorgaans niet. Eerst en vooral kijkt een verzekeraar naar het bedrag van de inhoud, daarna kijkt hij naar de ligging van het risico. Heeft uw inhoud een hoge waarde, ligt uw huis afgelegen én in een gebied waar veel inbraken plaatsvinden? Dan kan Vivium u om extra beschermingsmiddelen vragen zoals een alarminstallatie.

Staat uw woning regelmatig leeg (onregelmatige bewoning)? Meld dit dan zeker aan uw makelaar zodat dit opgenomen wordt in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract.   

Let op: zet altijd uw alarm aan als u uw huis verlaat, en sluit alle ramen en deuren, anders kan uw verzekeraar de tussenkomst bij diefstal weigeren. 

Als u bij VIVIUM Woning voor de optionele waarborg Diefstal en/of het Pack Diefstal Plus koos, zijn u en uw medebewoners verzekerd tegen diefstal met agressie of geweld. Deze waarborg geldt wereldwijd. De verzekeraar vergoedt gestolen zaken, maar er staat een limiet op het totaalbedrag van de schade en het gestolen geld. Bij de optionele waarborg Diefstal is dat 2.500 euro (geïndexeerd), bij het Pack Diefstal Plus 5.000 euro (geïndexeerd).

Indien ook uw huissleutels werden gestolen, dan biedt Vivium tussenkomst in de kosten voor het vervangen van de sloten van de buitendeuren. Belangrijk: laat meteen uw bankkaart blokkeren en maak ook een lijstje op van de gestolen zaken: handtas, portefeuille, geldbedrag … Zorg er ook voor dat u binnen 24 uur klacht neerlegt bij de politie of de plaatselijke autoriteiten.

De verzekeringsmaatschappij zal de schade vergoeden volgens de verhouding tussen het verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn vermenigvuldigd met het bedrag van de schade. De rest is voor uw eigen rekening.

Een voorbeeld: u bent verzekerd voor 100.000 euro terwijl dat 200.000 euro had moeten zijn, en u hebt een schade van 50.000 euro. De verzekeringsmaatschappij zal u slechts vergoeden voor 25.000 euro. (50.000 x (100.000/200.000) = 25.000 euro).

Omdat het niet eenvoudig is te weten voor hoeveel u verzekerd moet zijn, moet de verzekeraar u een manier (tool) aanbieden waarmee u de waarde van uw woning correct kunt berekenen. Dat is het evaluatierooster. Vult u dit correct in? Dan is de evenredigheidsregel niet van toepassing.

Ja. Afhankelijk van het gebruikte evaluatierooster om het te verzekeren kapitaal te bepalen, moeten verankerde zonnepanelen al dan niet opgenomen worden. Vraag raad aan uw makelaar. 

Bepaalde uzelf echter het kapitaal? Dan moet dit verzekerde kapitaal verhoogd worden met het bedrag van de zonnepanelen. Doet u dit niet, dan riskeert u een toepassing van de evenredigheidsregel, en bijgevolg wordt u niet volledig vergoed.

Voor het in de polis opnemen van niet aan het gebouw verankerde zonnepanelen en panelen met tegengewicht, vraagt Vivium een bijpremie.

Sinds 2006 dekt de brandverzekering voor woningen, kleine kmo’s, kleine handelszaken,… (‘eenvoudige risico’s' genoemd) verplicht natuurrampen, meer bepaald overstromingen, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen en aardbevingen.

Door de uitzonderlijke aard die een natuurramp kan kenmerken, geeft artikel 130 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen de verzekeraar de mogelijkheid haar vergoeding per gebeurtenis te beperken door een van de hiertoe vastgelegde formules toe te passen.

Concreet betekent dit dat bij een grote ramp (wanneer het totaalbedrag aan vergoedingen dat de verzekeraar voor al zijn verzekerden samen moet betalen zijn vergoedingsplafond overschrijdt) de verzekeraar de vergoeding die hij per verzekeringsovereenkomst moet betalen kan beperken als hij hierin heeft voorzien in zijn algemene voorwaarden. De verzekeraar zal zijn verzekerden dan, naargelang zijn vergoedingsgrens, slechts gedeeltelijk vergoeden.

Sinds 2014 zijn de Gewesten bevoegd om te bepalen of en hoe zij een vergoeding betalen voor de bedragen boven de individuele vergoedingsplafonds van de verzekeringsondernemingen.

Ter info: u vindt deze informatie ook op de website ABCVerzekering van Assuralia.