Stap 1: Vul het Europees aanrijdingsformulier in.

Zorg er eerst voor dat u veilig aan de kant staat. Draag een fluorescerend vestje en plaats uw gevarendriehoek indien nodig. Vul dan samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier in en beschrijf de omstandigheden.

 • Spreek af met de tegenpartij wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • Schets de verkeerssituatie zo precies mogelijk. Let op de verhoudingen en vergeet vooral de verkeerstekens niet. Duid ook aan welk voertuig A en welk B is.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak ‘Mijn opmerkingen'. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door. Laat u niet opjagen.
 • Noteer alle gegevens van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s).
 • Onderteken het formulier allebei.
   

Zijn er (licht)gewonden?

Bij een ongeval met lichamelijke schade verwittigt u de politie, die een proces-verbaal zal opstellen. Let er goed op dat u de feiten duidelijk en correct omschrijft want op basis van deze verklaringen wordt de aansprakelijkheid bepaald. Zijn er getuigen? Laat hen dan ook een verklaring afleggen.

Tip: Vraag zeker aan de politie een gratis kopie van het proces-verbaal van het verhoor waarop alle betrokken partijen en hun verzekeringsgegevens vermeld staan.

Stap 2: Bel het bijstandsnummer van uw verzekeringmaatschappij.

Op uw groene kaart vindt u het telefoonnummer dat u kunt bellen bij een ongeval met schade. Leg uit wat er gebeurd is en luister aandachtig naar de raadgevingen.

Stap 3: Verzamel de bewijsstukken en stuur ze zo snel mogelijk op.

Houd alle bonnetjes en facturen bij van kosten die u maakte naar aanleiding van het ongeval. Noteer ze ook in een inventarisdocument. Nummer de bewijsstukken en stuur ze mee op.

1. De tegenpartij pleegt vluchtmisdrijf, wat nu?

Leg meteen klacht neer bij de politie van de plaats waar het ongeval gebeurd is.

2. Wat als het om een arbeidsongeval gaat?

Doet het ongeval zich voor op weg naar of van het werk? Meld het dan zo snel mogelijk aan uw werkgever, ook al is er niet onmiddellijk een werkonderbreking. Vermeld ook de namen van getuigen en laat uw letsels door een dokter vaststellen.

Wordt het ongeval uiteindelijk beschouwd als een arbeidsongeval op weg naar of van het werk? Dan zal de lichamelijke schade door de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever vergoed worden.

Zit u achter het stuur en bent u in fout of is er geen aansprakelijke derde? Dan beschermt de BA-verzekering alle inzittenden behalve uzelf! U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, … Behalve als u kiest voor de VIVIUM-autoverzekering Bescherming van de bestuurder.

3. Na het ongeval word ik naar het ziekenhuis gebracht. Wat moet ik doen?

Bewaar het medisch attest van uw arts met daarin een beschrijving van uw letsels. Bewaar ook de andere bewijsstukken van uw kosten. Stuur ze samen op naar uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

Let op: als zwakke weggebruiker (passagier, voetganger of fietser) wordt u vergoed door de verzekeraar van het (de) betrokken motorrijtuig(en).

4. Hoe wordt mijn lichamelijke schade vastgesteld?

Zodra u het ongeval hebt aangegeven, krijgt u van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer en ontvangt u documenten die u zelf invult of laat invullen door uw arts. Daarna volgt een medisch onderzoek door uw arts of eventueel door een raadsgeneesheer die de verzekeringsmaatschappij aanstelt.

5. Wat als ik niet akkoord ga met het besluit van de raadsgeneesheer?

Stemt u als slachtoffer niet in met de besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij? Dan kan een minnelijke medische expertise georganiseerd worden.

 • U en de verzekeraar stellen elk een deskundige aan.
 • Deze twee deskundigen beslissen over de medische gevolgen van het ongeval.
 • Zij duiden in de minnelijke medische expertise een derde medische deskundige aan, die bij onenigheid tussen de twee aangestelde deskundigen, definitief beslist.
   

Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt uw kosten ten laste.

6. Wat is het verschil tussen een minnelijke medische expertise en een gerechtsexpertise?

Een minnelijke medische expertise heeft dezelfde waarde als een gerechtsexpertise maar heeft als groot voordeel dat ze sneller verloopt dan een gerechtsexpertise.

Bij een gerechtsexpertise wordt een medische deskundige aangesteld door de rechtbank. U kunt zich altijd laten bijstaan door uw behandelende arts.

7. Wat bij tijdelijke invaliditeit of arbeidsongeschiktheid?

Inkomensverlies

Stuur zo snel mogelijk de bewijsstukken op.

Als u werknemer bent, moet u aantonen welk loon u zou genoten hebben in de periode van arbeidsongeschiktheid. Dat kan aan de hand van een verklaring van uw werkgever of door het voorleggen van de loonfiches van voor het ongeval. Uiteraard wordt het gewaarborgd week- en maandloon in mindering gebracht, evenals de dagvergoedingen die u eventueel hebt ontvangen van het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekeraar.

Voor zelfstandigen is het niet zo eenvoudig de inkomstenschade te begroten. Vaak worden de gecontroleerde belastingaangiften van de drie jaren voorafgaand aan het ongeval opgevraagd. In meer complexe gevallen wordt een boekhouder of accountant aangesteld.

Economisch verlies huishouden

Dit is een vergoeding die u krijgt voor het verlies van uw economische waarde in het huishouden. Deze vergoeding is afhankelijk van de bijdrage die elke gezinspartner levert en van de samenstelling van uw gezin.

Als u na het ongeval een beroep moet doen op betaalde hulp, wordt die vergoed, na het voorleggen van bewijsdocumenten.

Als u geen bewijzen voorlegt en u uw huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk niet kunt verrichten, wordt hiervoor een forfaitaire vergoeding toegekend.

8. Wat bij blijvende letsels?

Als u blijvende letsels hebt door het ongeval, spreekt men van persoonlijke, huishoudelijke of economische ongeschiktheid.

9. Hoe wordt morele schade bij persoonlijke ongeschiktheid vergoed?

Meestal wordt 1/3 van het forfait van de blijvende ongeschiktheid betaald.

10. Hoe wordt het bedrag van uw vergoeding berekend?

Om te weten op welke vergoedingen u recht hebt, wordt gebruikt gemaakt van een indicatieve tabel. De nationale verenigingen van magistraten publiceren deze tabel van vergoedingen voor letselschade, zonder onderscheid tussen verkeers- of andere ongevallen.

Het gaat niet om een wettelijk, maar om een rechterlijk tarief: de rechters bepalen in laatste instantie de vergoedingen, omdat er nergens in een wet bedragen voorzien zijn. Het gebruik van de tabel is niet verplicht, maar ze wordt wel regelmatig toegepast. Dit noemt men een 'richtinggevende' of 'indicatieve' tabel.
 

1. Welke uitgaven en onkosten komen in aanmerking voor terugbetaling?

Medische kosten

 • ziekenhuisfacturen,
 • doktersrekeningen,
 • apothekersnota's,
 • kinesitherapie,

 •  

Let op: tussenkomsten van het ziekenfonds, de arbeidsongevallenverzekeraar en eventuele aanvullende verzekeringen die u hebt afgesloten kunnen in mindering worden gebracht.

Kledijschade

Kledijschade wordt begroot rekening houdend met de slijtage. Houd daarom ook van alle kledijschade de bewijsstukken zo goed mogelijk bij of neem foto's.

2. Hoe gebeurt de uitkering?

Deel zo snel mogelijk uw bankrekeningnummer mee aan de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke, zodat eventueel al een voorlopig bedrag (provisie) kan betaald worden.

3. Wat houdt een klachtafstand in?

Wanneer het parket een minnelijke schikking aan de aansprakelijke voorstelt, kan de verzekeringsmaatschappij u een klachtafstand bezorgen: u verklaart daarin dat u een definitieve vergoeding hebt ontvangen voor alle schade en dat u afstand doet van elke klacht.

4. Wat met de vergoeding voor een minderjarige?

Voor een minderjarig slachtoffer moet een geblokkeerde rekening geopend worden. Het geld blijft op de rekening tot het slachtoffer meerderjarig is. Kosten voorgeschoten door de ouders (bijvoorbeeld medische kosten) worden aan hen betaald.

5. Interactieve gids 'Vergoeding lichamelijke schade na een ongeval'

Vind het antwoord op uw vragen in de online-module van Assuralia. Deze oriënterende en vrijblijvende gids biedt een leidraad voor iedereen die wil weten hoe lichamelijke letsels na een ongeval opgevangen worden.