Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: beschermt het vermogen van uw bestuurders en hun gezin

De bestuurders van uw vennootschap of vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten geregeld zware knopen doorhakken. Beslissingen met vaak financiële implicaties. Dat is niet zonder risico, bij financiële schade kunnen zij immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat zij bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. En dan kan hun persoonlijk vermogen in gevaar komen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een oplossing en is ideaal voor ondernemingen en vzw’s tot 250 werknemers. 

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

 • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
 • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
 • Vivium betaalt de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis. Als blijkt dat de eis gegrond is, zal Vivium de schadelijder vergoeden.
 • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komt Vivium tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf. 
Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken. 

Biedt een polis BA Onderneming of Beroepsaansprakelijkheid niet voldoende bescherming?

Een polis Bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet hetzelfde risico.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid:

dekt de financiële gevolgen van fouten begaan bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, onafhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf of vzw en beschermt het patrimonium van uw bestuurders.   

 • BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid:

dekt de schade aan derden door de uitoefening van een commerciële of industriële activiteit van uw bedrijf of van de activiteiten in de schoot van een vzw en beschermt het vermogen van uw bedrijf of vzw.

Uitsluitingen en beperkingen 

Op de verzekering Vivium Bestuurdersaansprakelijkheid voorwerpen zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche
Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit:

 • Omstandigheden, feiten of daden die tot schade kunnen leiden en die u bij het sluiten van de overeenkomst kende (het bekende verleden). Enkel indien expliciet vermeld in de bijzondere voorwaarden: 
  • De aansprakelijkheid van de bestuurder in zijn hoedanigheid van oprichter van uw vennootschap of vzw;
  • De schade-eisen i.v.m. Staking van betaling, wankelend krediet, onvermogen, vereffening, voorlopige onttrekking, gerechtelijk akkoord, gerechtelijke ontbinding voor ontoereikend actief of elke andere gelijkaardige toestand;
    
 • Buitenlandse ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen.

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal in hoofde van de verzekeraar in het geval dat, op het ogenblik van het schadegeval:

 • De dekking geldt tot beloop van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden, voor de waarborg B.A. enerzijds (m.i.v. de kosten voor burgerlijke verdediging), voor de waarborg strafrechtelijke verdediging anderzijds. De limietbedragen gelden per schadegeval en per verzekeringsjaar.

De bijzondere voorwaarden kunnen een specifiek limietbedrag vermelden voor schade-eisen betreffende: 

 • Tewerkstellingsaangelegenheden;
 • De kosten voor verdediging bij een onderzoek tegen uw vennootschap of VZW.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De verzekering Vivium Bestuurdersaansprakelijkheid voorwerpen is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.