Langetermijnsparen

Langetermijnsparen is ideaal als u nog wat financiële ruimte heeft naast uw pensioensparen. Jaarlijks zet u een bedrag opzij voor minstens tien jaar.

Wat brengt het op?

Voor het inkomstenjaar 2022 stort u maximaal 2 350 euro, tenzij de begrenzing op basis van uw beroepsinkomen lager uitvalt. De jaarlijkse premie bedraagt minimum 25 euro.

Rentevoet

Bij Vivium kunt u kiezen voor 100% zekerheid op uw gestorte premies. U spaart dan volledig in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45% of 0% (deze gewaarborgde intrestvoeten zijn van toepassing voor contracten afgesloten vanaf 03/04/2022). Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

Daarnaast kunt u kiezen om uw premie te beleggen in één of meerdere fondsen VIVIUM - het tak 23-luik van Vivium.

Het rendement van een fonds hangt af van de prestaties van de beurs. Dit rendement kan dus meer zijn dan van een tak 21- levensverzekering, maar ook minder of zelfs negatief zijn. In een beleggingsfonds geniet u dus geen gewaarborgde rentevoet. Maar met een lange horizon, bijvoorbeeld een spaarplan met een looptijd van 15 jaar of meer, kunt u het risico op verlies beperken. Meer info over onze fondsen. 

U kunt uw premie ook gedeeltelijk beleggen in tak 21 en gedeeltelijk in tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract langetermijnsparen loopt minstens tien jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn. In tegenstelling tot bij pensioensparen kan u ook verder sparen na 65 jaar. Het contract moet wel starten voor uw 65ste verjaardag.

Fiscaal voordeel tot na uw pensioenleeftijd

 • De fiscus betaalt u 30% van de premie terug (via een belastingvermindering bij uw jaarlijkse afrekening).
 • U betaalt slechts 10% taks op het kapitaal dat u op uw zestigste bijeen gespaard hebt.
 • Bent u gestart met uw contract na uw 55ste verjaardag? Dan wordt de taks op het langetermijnsparen van 10% geheven op de tiende verjaardag van het contract.
 • Alle stortingen die u nog doet na de taxatie van 10%, blijven fiscale voordelen opleveren, maar u betaalt er geen eindbelasting meer op. 

U kunt vroegtijdig, voor uw 60ste verjaardag, uw spaargeld opvragen, maar weet dat u dan uitstapkosten betaalt. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 10%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

 

Langetermijnsparen en hypothecaire lening?

Tot voor kort zaten de fiscale voordelen van een woonlening en die van het langetermijnsparen nog in één gemeenschappelijke pot. Wie nog een krediet aan het afbetalen was, haalde bijgevolg weinig tot geen fiscaal voordeel uit zijn langetermijnsparen.

Sinds 2016 ligt dat anders. U kan genieten van de fiscale voordelen van het langetermijnsparen, ook als u een hypotheek heeft voor de woning die u zelf bewoont.

Aanvullende waarborgen

U kunt uw contract langetermijnsparen uitbreiden met twee waarborgen.

Kapitaal overlijden

Bij overlijden wordt steeds de opgebouwde reserve van het contract uitgekeerd. Wilt u dat uw nabestaanden vanaf de aanvangsdatum van het contract een mooi bedrag ontvangen bij uw overlijden? Verzeker dan een kapitaal Overlijden. Elk jaar gebruikt Vivium dan een stukje van uw premie om dat kapitaal te verzekeren. Hebt u in tussentijd een hoger kapitaal bijeen gespaard, dan krijgen uw nabestaanden uw bijeengespaarde kapitaal.

Arbeidsongeschiktheid

Vivium biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw contract langetermijnsparen. 

 1. Vivium betaalt de premie van uw contract verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
 2. Vivium betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kunt werken. 

Opgelet: als u ervoor kiest uw premie voor 100% in een VIVIUM Fonds  (tak 23) te storten, is het niet mogelijk uw contract uit te breiden met de aanvullende waarborg Arbeidsongeschiktheid. U kunt deze waarborg wel afsluiten via een aparte polis. 

Kosten

Op uw langetermijnsparen zijn instapkosten en beheerskosten van toepassing. Een volledig overzicht vindt u in de financiële infofiche pensioensparen en langetermijnsparen

Meer weten over VIVIUM Langetermijnsparen?

Op de financiële infofiches vindt u alle informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van VIVIUM Langetermijnsparen. 

Hebt u nog vragen of wilt u een contract afsluiten? Contacteer dan uw makelaar. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke formule het beste bij u past. 

Langetermijnsparen is een fiscaal gunstige manier om uw kapitaal te laten groeien. Maar wist u dat pensioensparen fiscaal nog voordeliger is?

 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Bent u te jong of te oud voor pensioensparen?

Enkele veelgestelde vragen

Tak 21 is een manier om geld te sparen. Niet op een traditioneel spaarboekje, maar bij een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 21 wordt dan ook wel een spaarverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijnmet de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank.

Ontdek hoe een Tak 21-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Tak 23 is een manier om geld te beleggen. Niet rechtstreeks op de beurs, maar via een verzekeraar (zoals Vivium). Tak 23 wordt dan ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Zo’n formule is ontworpen om te sparen op de middellange of lange termijn met de bedoeling om een hoger rendement te genereren dan op het spaarboekje bij de bank, zonder dat de verzekeringsnemer zich actief met beleggen hoeft bezig te houden.

Ontdek hoe een Tak 23-verzekering werkt en wat de voordelen zijn 

Spaart u voor uw pensioen of belegt u via een Tak 21-verzekering? Dan is uw opbrengst op lange termijn nog steeds hoger dan bij een doorsnee spaarboekje maar zeker niet meer zoals vroeger. De gewaarborgde rentevoet staat op dit moment immers op een zeer laag peil. Voor wie bereid is wat meer risico te nemen, biedt Vivium een aantal alternatieven in Tak 23 of via een combinatie van een Tak 21- en Tak 23-product. Zo mikt u op een hoger rendement.

Ontdek welke verschillen er zijn 

Kosten

Instapkost

 • Max. 7% op elke premiestorting.

Beheerskost

 • Tak 21: 
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0,45%.
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%.
   De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen. Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022
 • Tak 23: beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds. De beheerskost per fonds vindt u in het beheersreglement

Uistapkost

 • Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum.
 • 5% met een minimum van € 136,56 (geindexeerd bedrag). Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 
 • Er is geen uitstapkost indien de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt. Een gedeeltelijke opname is op dat ogenblik mogelijk voor zover er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis minimaal 5.000 EUR bedraagt.

Overdrachtskosten

Overstapkost tussen tak23-fondsen of van tak23 naar tak21

 • Vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 143,13 EUR (november 2021) geïndexeerd tegen het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basisbedrag 75 EUR in 1988). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.

Overstapkost van tak 21 naar tak23

 • Een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Opmerking: Bij een contract met aanvullende waarborgen, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven.

 

Bij pensioensparen kan een fiscale afhouding van toepassing zijn bij een gedeeltelijke overdracht binnen een contract.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van VIVIUM. Als VIVIUM failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten. De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens een verzekering af te sluiten , adviseren wij u de informatiefiches en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Uw makelaar bezorgt u graag een kopie van deze voorwaarden en u vindt ze ook terug op deze site.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kan u uw makelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij uw makelaar.