Solide waarborgen

De solide waarborgen van VIVIUM Woning

Met de brandverzekering van Vivium zijn uw huurdersaansprakelijkheid en de inhoud van uw huurwoning verzekerd tegen de volgende 16 risico’s:

Alle brandschade is gedekt, behalve:

 • de schade aan voorwerpen die in of op een vuurhaard zijn gevallen, geworpen of gelegd.
 • de schade zonder ontvlamming. Bijvoorbeeld schroeischade of schade door een grote hitte.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 12.

De schade veroorzaakt door het rechtstreeks inslaan van de bliksem op de woning, zonder dat er brand ontstaat. Meestal is dat op het dak of een uitstekend deel zoals een schoorsteen. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn: vernield dak, vernielde elektrische leidingen of elektrische toestellen.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 13.

Alle schade door een ontploffing, behalve de schade door een ontploffing van springstoffen die om professionele redenen in het gebouw aanwezig zijn.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 14.

Implosie is het tegenovergestelde van een ontploffing. Een implosie ontstaat wanneer de druk buiten het voorwerp veel groter is dan de druk binnenin. Het resultaat is echter vergelijkbaar met dat van een explosie: brokstukken vliegen in het rond. Een implosie komt het vaakst voor bij beeldbuizen van ‘oudere’ tv-toestellen.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 15.

De schade door een botsing met een wagen of zijn lading, een dier, een boom, … of zelfs door het neerstorten van een vliegtuig.

Als de schade:

 • veroorzaakt is door de verzekerde, een huurder, een gebruiker of een gast,
 • of als die veroorzaakt is door een goed waarvan deze personen eigenaar of houder zijn.

Dan is de schade:

 • Wel verzekerd: als de botsing gebeurde met een voertuig, de lading, een boom of een dier.
 • Niet verzekerd: als de schade werd veroorzaakt door bijvoorbeeld een paal, een pijl of een kogel.

VIVIUM Woning verzekert geen schade aan het goed dat de botsing heeft veroorzaakt.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 17.

Belangrijke voorwaarde voor tussenkomst is dat de vastgestelde windsnelheid in het dichtstbijzijnde KMI-station minstens 80 km/uur bedraagt. Als dat niet het geval is, kan VIVIUM Woning toch tussenkomen als er in een straal van 10 kilometer nog verzekerbare gebouwen beschadigd zijn.

Maar in deze gevallen dekt deze waarborg de schade niet:

 • aan inhoud die zich buiten bevindt (maar wel de schade aan tuinmeubelen en de barbecue die zich buiten bevinden, tot een bedrag van 1.500 euro (geïndexeerd)).
 • aan zonneweringen, zonnetenten, rolgordijnen, markiezen, stoffen luifels, terrasafsluitingen en windschermen.

De volledige lijst van uitzonderingen vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 20.

Deze waarborg dekt de schade door:

 • een overstroming,
 • het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen,
 • een aardbeving,
 • een aardverschuiving of grondverzakking.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 27.

Deze waarborg dekt de schade aan derden waarvoor u als huurder of gebruiker van uw huurwoning aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als er iemand ten val komt doordat u de stoep voor uw woning niet sneeuwvrij gemaakt hebt.

Deze waarborg dekt deze schade niet:

 • als die veroorzaakt is door iemand die zijn beroep uitoefent, bijvoorbeeld een schrijnwerker

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 24.

Deze waarborg komt tussen als een derde materiële schade heeft geleden door een gedekt schadegeval bij uw woning dat zich heeft voortgezet op de goederen van die derde. Ook als u kiest om enkel de inhoud te verzekeren, bijvoorbeeld omdat de eigenaar een afstand van verhaal voorziet.

Uw frietketel vliegt bijvoorbeeld in brand. De brand beperkt zich niet tot uw woning, maar slaat ook over op de woning van de buren.

VIVIUM Woning waarborgt dergelijke schade aan derden tot 30% van de verzekerde kapitalen voor het gebouw en de inhoud, met een minimum van 1.250.000 euro (geïndexeerd) per schadegeval.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 25.

Deze waarborg dekt de schade veroorzaakt door arbeidsconflicten of aanslagen.

VIVIUM Woning vergoedt dergelijke schade tot 100% van het verzekerde kapitaal gebouw en inhoud, met een maximum van 1.447.697 euro (geïndexeerd).

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 26.

Zelfs als u niet kiest voor de extra optionele waarborg ‘Diefstal en vandalisme van de inhoud’, bent u toch verzekerd voor de schade aan uw woning door een diefstal, bijvoorbeeld aan een schuifraam of een deur. Deze waarborg geldt ook voor de eigenaar. Het maakt met andere woorden niet uit wie de herstellingsfactuur betaalt, de huurder of de eigenaar.

Voorwaarde voor deze waarborg is wel dat de woning regelmatig bewoond wordt. Per twaalf maanden is een niet-bewoning van 90 nachten toegestaan, waarvan maximaal 60 opeenvolgende.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 18.

VIVIUM Woning dekt ook de schade aan een elektrisch toestel door een kortsluiting, een overspanning of een stroompiek. Ook aan de inhoud van uw diepvries voor privégebruik, als de ontdooiing veroorzaakt werd door een gedekt schadegeval.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 19.

De volgende schade is ook gedekt:

 • breken van doorzichtige en doorschijnende plastic panelen,
 • schade door condensatie van isolerende beglazing,
 • breken van verankerde zonnepanelen en zonnecollectoren,
 • breken van uithangborden,
 • breken van vitrokeramische of inductiekookplaten
 • breken van kunstglas en sanitair*

*Voor de risico’s die verzekerd zijn volgens de algemene voorwaarden bepaald door het Tariferingsbureau zijn bepaalde waarborgen niet verworven en zijn de limieten lager.

Deze waarborg geldt ook voor de eigenaar. Het maakt met andere woorden niet uit wie de herstellingsfactuur betaalt, de huurder of de eigenaar.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 21.

Deze waarborg vergoedt de waterschade door een gedekt schadegeval, maar komt ook tussen als geen zichtbare schade aan de verzekerde woning of inboedel werd vastgesteld. Bijvoorbeeld:

 • kosten voor het opsporen van lekken,
 • kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de lekkende leiding of buis te herstellen.

Deze waarborg sluit een aantal  zaken en types van schade uit:

 • Aan verwarmingsketels, tanks en boilers die het schadegeval veroorzaakt hebben,
 • Schade door waterinfiltratie langs ramen, deuren, muren, schouwen, kelderramen, terrassen en balkons, tenzij die terrassen en balkons deel uitmaken van het dak,
 • Schade veroorzaakt door grondwater,

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 22.

Deze waarborg vergoedt de schade veroorzaakt door stookolie, maar komt ook tussen als geen zichtbare schade aan de verzekerde woning of inboedel werd vastgesteld. Bijvoorbeeld:

 • kosten voor het opsporen van lekken,
 • kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de lekkende leiding of buis te herstellen.

Deze waarborg sluit een aantal types stookolieschade uit:

 • Indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade 
  • door aanbouw-, renovatie- of afbraakwerken aan het gebouw,
  • door onvoldoende onderhoud,
  • door het niet naleven van de geldende voorschriften inzake stookolietanks,
 • schade aan tanks die het schadegeval veroorzaakt hebben.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 23.

Wel: rook- en roetschade door de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel.

Niet: de rook- en roetschade veroorzaakt door een open haard.

De volledige beschrijving van deze waarborg vindt u in de algemene voorwaarden VIVIUM Woning, artikel 16.

Basiswaarborgen uitbreiden

Met deze solide basiswaarborgen van VIVIUM Woning is uw huurwoning al goed verzekerd. Met de drie Opties kunt u uw brandverzekering VIVIUM Woning uitbreiden naar uw behoeften. U beslist wat u extra wilt verzekeren voor een maximale gemoedsrust.

VIVIUM Woning dekt ook inhoud

De brandverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor het gebouw, maar ook de inhoud ervan: de inrichtingen en verfraaiingen, de inboedel, het materieel en de koopwaren.

 • Inrichtingen en verfraaiingen’: ingerichte keukens, badkamers, leidingen, tellers, verf, behangpapier, houtwerk, verlaagde plafonds die door de huurder zelf zijn betaald.
 • Onder ‘inboedel’ wordt verstaan: al uw roerende goederen, of die u zijn toevertrouwd. Ook de roerende goederen van uw gasten zijn verzekerd.
 • Het ‘materieel’ is wat u nodig hebt voor uw beroep, behalve de koopwaar; namelijk de voorraden, grondstoffen, producten of verpakkingen.
 • Onder ‘koopwaar’ wordt begrepen: voorraden, grondstoffen, producten of verpakkingen.

De volgende zaken vallen niet automatisch onder de verzekering van de ‘inhoud’. Maar ze kunnen eventueel wel bijkomend verzekerd worden:

 • motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 49cc
 • sleepbare caravans
 • zonnepanelen en zonnecollectoren die niet aan het gebouw zijn verankerd

Op meerdere adressen

De brandverzekering van Vivium vergoedt overigens meer dan enkel uw hoofdadres. Hij verzekert ook:

 • Uw garage gelegen op een ander adres tot een bedrag van maximaal 8.500 euro (geïndexeerd). De inboedel van de garage is verzekerd tot maximaal 2.500 euro (geïndexeerd).
 • Uw aansprakelijkheid als huurder van een vakantieverblijf, tot een bedrag van maximaal 840.000 euro (geïndexeerd).
 • Uw aansprakelijkheid als huurder van een studentenkot, tot een bedrag van maximaal 840.000 euro (geïndexeerd).
 • Uw aansprakelijkheid als huurder van een zaal voor een familiefeest, tot een bedrag van maximaal 840.000 euro (geïndexeerd).
 • De schade aan de inboedel van een kamer in een rusthuis, tot een bedrag van maximaal 12.500 euro (geïndexeerd).

Meer dan schade

De brandverzekering van Vivium vergoedt ook meer dan de pure schade. Hij komt ook tussen bij kosten die verband houden met het schadegeval. Denk bijvoorbeeld maar aan

 • reddingskosten, zoals de kosten om een schadegeval te voorkomen
 • opruimings-, en afbraakkosten
 • voorlopige huisvestingskosten
 • expertisekosten
 • overlijden door een gedekt schadegeval
 • onrechtstreekse schade, bijvoorbeeld schade door bluswater 

Evaluatierooster brandverzekering

De premie voor uw Vivium brandverzekering hangt af van het bedrag dat verzekerd wordt voor uw huurwoning en inboedel. Om dat bedrag te bepalen, vult u samen met uw makelaar, bij de ondertekening van uw verzekering een evaluatierooster in. Aan de hand van het aantal kamers, bepaalde afwerkingscriteria … wordt zo de premie objectief bepaald.

Dankzij een correct ingevuld evaluatierooster bent u zeker dat uw huurwoning niet onderverzekerd is. Dat is belangrijk, want bij onderverzekering kan een evenredigheidsregel toegepast worden. Dat betekent dat uw vergoeding in dezelfde mate wordt verminderd, als waarin uw huurwoning en de inhoud onderverzekerd was.

Tip: Evalueer op geregelde tijdstippen de verzekerde bedragen, samen met uw makelaar. Na tien jaar bijvoorbeeld kan de waarde van de inhoud van een woning verdubbeld zijn.

Vivium past de evenredigheidsregel evenmin toe als het verzekerde bedrag gelijk is aan twintig keer de jaarlijkse huurprijs met inbegrip van de lasten. In deze lasten zijn de verbruikskosten voor water, aardgas, verwarming of elektriciteit niet inbegrepen. Deze methode kan enkel gebruikt worden door de huurders van een appartement, dus niet door huurders van een huis.

Indexatie verzekerde bedragen, vergoedingsgrenzen, premie en vrijstelling

De verzekerde bedragen, de vergoedingsgrenzen, de premie, en de vrijstelling worden elk jaar automatisch geïndexeerd.

De verzekerde bedragen en de premie worden aangepast volgens de verhouding tussen

 • het ABEX*-indexcijfer van toepassing op de jaarlijkse vervaldag,
 • en het ABEX-indexcijfer opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De vergoedingsgrenzen worden aangepast volgens de verhouding tussen

 • het ABEX-indexcijfer van toepassing op de jaarlijkse vervaldag,
 • en het ABEX-indexcijfer 730.

De bedragen voor de waarborgen ‘Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw’ en ‘Verhaal van derden’, en de vrijstelling, zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is dit van januari 2008, namelijk 207,69 (basis 1981 = 100).

*ABEX = Deze index illustreert de prijsevolutie van de woningbouw. Zie ook www.abex.be.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Vivium Woning zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing. Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche. Ongeacht de gekozen formule, Vivium vergoedt nooit de:

 • Schade door het niet verwarmen tijdens de vorstperiode (in het geval dat de installatie niet leeggemaakt werd);
 • Rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn;
 • Schade ten gevolge van het niet nemen van de vereistepreventiemaatregelen.

Er bestaan beperkingen:

 • Bij elke materiële schade valt er een vrijstelling* van 215,77 euro ten laste van de verzekerde zelf (geïndexeerd);
 • Voor de huurders van een appartement wordt het bedrag van de vrijstelling verminderd tot 150 euro (niet-geïndexeerd) voor het geheel van de onderschreven waarborgen, behalve voor de waarborg Natuurrampen. 
 • Maximale tussenkomst van 15.000 euro bij overlijden voor alle verzekerden door een ongeval in het kader van de basiswaarborgen (Abex 730).

Wettelijke bepalingen

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • De verzekering Vivium Woning is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via:
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.