Keer terug
Wat is de franchise in een autoverzekering?
Image of the blog article

De term ‘franchise’ (‘vrijstelling’ of ‘eigen risico’ in het verzekeringsjargon) hebt u ongetwijfeld al gehoord, bijvoorbeeld toen u een omniumverzekering afsloot voor uw auto. Maar wat is die franchise en waarom passen verzekeraars ze toe? Hoe wordt de franchise berekend? 

Er bestaan autoverzekeringen waarbij de verzekeraar na een schadegeval slechts een deel van de kosten vergoedt. Het resterende deel moet de verzekerde zelf betalen en het is dat bedrag dat franchise wordt genoemd. Het exacte bedrag van de franchise wordt bepaald bij het afsluiten van uw contract en bij een schadegeval in fout is het ook dat bedrag van de herstelfactuur dat u uit eigen zak moet betalen. Is iemand anders in fout? Dan moet u geen franchise betalen en worden de herstellingskosten van uw auto volledig door de tegenpartij betaald.

Waarom zit er een franchise in uw verzekeringscontract?

Een franchise heeft als hoofddoel bestuurders aan te moedigen om veilig en voorzichtig te rijden. Op die manier delen verzekeraars de risico's met hun verzekerden.

De franchise is meestal van toepassing op de omniumverzekering

Een franchise kan betrekking hebben op één of meerdere waarborgen van een contract. Meestal is er geen franchise in de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto (BA Auto), maar vaak wel in een omniumverzekering en meer specifiek op de waarborg materiële schade.

Goed om te weten: hoe hoger het bedrag van de in uw contract bepaalde franchise, hoe lager uw premie. Kies dus een franchise die financieel haalbaar is voor u als u ooit een schadegeval zou hebben.

Hoe wordt de franchise van uw autoverzekering berekend?

Verzekeraars kunnen vier soorten franchises toepassen:

1. De forfaitaire franchise

Dit type franchise werkt volgens een vast bedrag dat u bepaalt bij het afsluiten van uw verzekeringscontract. Als u een schadeclaim indient, dan is uw franchise gelijk aan dat bedrag.

Bijvoorbeeld: u hebt een autoverzekering met een vrijstelling van 300 euro. U veroorzaakt een ongeval en hebt schade aan uw voertuig. De herstelkosten worden geraamd op 1.000 euro. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u in dat geval slechts 700 euro, want u moet zelf ook een deel van de kosten betalen: de forfaitaire vrijstelling van 300 euro.

2. De Engelse franchise

Dit type franchise werkt volgens een vast bedrag dat u bepaalt bij het afsluiten van uw verzekeringscontract. Als u een schadeclaim indient, dan is uw franchise gelijk aan dat bedrag.

U koos voor een Engelse franchise? Dan vergoedt uw verzekeraar na een verzekerd ongeluk de volledige schade als het schadebedrag hoger is dan uw franchise (en dan betaalt u zelf niets). Is het schadebedrag lager dan de franchise, dan komt uw verzekering niet tussen. Het bedrag van de franchise wordt bepaald bij het afsluiten van uw contract.

3. De franchise volgens een vast percentage

Bij een schadegeval stemt uw franchise overeen met een vast percentage van het bedrag van de vergoedingen. Dat percentage wordt bepaald op het moment waarop u uw contract afsluit.

Bijvoorbeeld: uw contract voorziet in een franchise van 10%. U hebt een schadegeval waarbij het bedrag van uw herstellingen 1.000 bedraagt. In dat geval betaalt uw verzekeraar 1.000 euro min 10% franchise en ontvangt u 900 euro.

4. De franchise van 0 euro

Verschillende verzekeraars bieden een franchise van 0 euro aan op hun omniumverzekering. Met deze formule hoeft u bij ongeval of schadegeval geen extra kosten te betalen, want de franchise wordt teruggebracht tot 0 euro. Aan deze formule zijn doorgaans wel bepaalde voorwaarden verbonden, zoals de verplichting om uw auto te laten herstellen bij een door de verzekeraar erkende garage. 

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering VIVIUM Auto ontwikkeld door Vivium, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.vivium.be of op eenvoudig verzoek bij een makelaar. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met uw makelaar, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van Vivium die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@vivium.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met uw makelaar. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Meest gelezen