Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Bij de meeste banken of kredietverstrekkers krijgt u enkel een lening als u ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Zo zijn zij zeker dat zij bij uw overlijden het resterende bedrag (of een gedeelte daarvan) zullen terugkrijgen. Maar voor u is het uiteraard het belangrijkste dat uw gezin na uw overlijden niet op straat komt te staan.  

De voordelen van een schuldsaldoverzekering

 • U kiest zelf of bij uw overlijden het volledige resterende bedrag van de lening wordt uitgekeerd of een gedeelte ervan. 100% van het bedrag is aan te raden: alleen de kosten dragen van een gezin en tegelijk een woonkrediet aflossen, is echt niet vanzelfsprekend.
 • U beslist welke partner u verzekert. Beide partners verzekeren geeft uiteraard de meeste zekerheid.
 • U kunt uw premie in een keer afbetalen of spreiden in de tijd. Meestal bedraagt de premiebetaling maximum 2/3 van de looptijd van de lening. In vergelijking met het geleende bedrag is de premie eerder bescheiden.
 • Meestal kunt u de premies aftrekken van uw belastingen.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van een overlijdensverzekering die de terugbetaling waarborgt van het kapitaal van een hypothecair krediet voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat-verzekeringsnemer. Raadpleeg uw makelaar voor meer informatie.

Uitsluitingen en beperkingen

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de uitsluitingen en beperkingen
met betrekking tot de hoofdwaarborg:

 • Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde persoon is als de verzekerde) of van één van de begunstigden
 • Door zelfdoding tijdens het eerste jaar na het afsluiten van de verzekering
 • Een ongeval met een luchtvaartuig (uitgezonderd reguliere lijn- of chartervluchten met een niet-militair karakter) waarop de verzekerde inscheepte als passagier of bemanningslid
 • Door actief deel te nemen aan oproer en andere vijandelijkheden
 • Door (burger)oorlog of enig ander gelijkaardig feit

De uitsluitingen zijn in detail beschreven in de Algemene Voorwaarden.
 

De looptijd van het contract voor deze verzekering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht. Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Compensatiekas & recht om vergeten te worden  

Sinds begin 2015 is een wetgeving van toepassing die ervoor zorgt dat personen met gezondheidsproblemen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een schuldsaldoverzekering wanneer zij een woonlening aangaan voor de "eigen woning". Meer informatie vind je op www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-te-worden/wettelijke-maatregelen.

Bovendien bestaat er sinds 2020 een ‘recht om vergeten te worden’ voor schuldsaldoverzekeringen (zie artikelen 61/1 t.e.m. 61/7 van de wet betreffende de verzekeringen). Deze bijkomende maatregel moet de schuldsaldoverzekering nog toegankelijker maken voor wie al geruime tijd genezen is van kanker of wie aan een welbepaalde chronische ziekte lijdt die onder controle is.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.assuralia.be/nl/recht-om-vergeten-te-worden/schuldsaldoverzekering.

Wettelijke bepalingen 

 • Het contract wordt gesloten voor de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.  
 • Deze verzekering is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van Vivium zijn:
  • e-mail: klacht@vivium.be.
  • post: Klachtenmanagement van VIVIUM, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.  
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.