Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallenverzekering

U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten als u personeel tewerkstelt. Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van uw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten zijn gedekt.

Wettelijk vastgelegde waarborgen

De wet legt vast in welke gevallen Vivium een uitkering uitbetaalt:

1. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval betaalt u de eerste dertig dagen zélf het loon van uw werknemer. Vivium betaalt u deze wettelijke forfaitaire vergoeding terug. Die bedraagt 90% van het gemiddelde dagloon (1/365 van het jaarloon, begrensd tot 41.442,43 euro).

De dag van het ongeval heeft het slachtoffer recht op de vergoeding van zijn loonverlies voor de gemiste uren.

2. Blijvende arbeidsongeschiktheid

Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid stelt Vivium een vergoeding voor op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid en het basisloon. Dat doen we zodra de toestand van het slachtoffer gestabiliseerd is en er geen evolutie in de medische toestand meer te verwachten valt.

3. Overlijden

Bij een overlijden krijgen de nabestaanden van de werknemer de begrafenis- en overbrengingskosten terugbetaald. De polis voorziet ook een rente:

  • voor de weduwe of weduwnaar een levenslange rente van 30% van het jaarloon;
  • indien één van de ouders nog in leven is, ontvangen de kinderen elk 15% van het basisloon (maar in totaal maximaal 45%) tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of zolang ze recht hebben op kinderbijslag. Indien beide ouders overleden zijn, bedraagt de rente 20% met een maximum van 60%;
  • in sommige gevallen voor de ouders, kleinkinderen, broers of zusters.

4. Medische kosten

Uw polis dekt de medische, heelkundige, farmaceutische kosten en verplegingskosten terug volgens het RIZIV-tarief.

5. Verplaatsingskosten

Uw arbeidsongevallenverzekering komt ook tot op zekere hoogte tegemoet in de verplaatsingskosten van het slachtoffer en van bepaalde familieleden indien deze het slachtoffer komen bezoeken in het ziekenhuis.

Vivium maakt het verschil

Deze drie extra troeven zijn opgenomen in de arbeidsongevallenverzekering van Vivium:

1. Preventie

Onze preventiedienst ondersteunt u met het opstellen van een preventieplan voor uw bedrijf en zorgt voor interne opleidingen. Op verzoek komen onze preventieadviseurs ook bij u langs om de arbeidsomstandigheden te evalueren.

2. Schaderegeling

Ervaren specialisten van Vivium zorgen ervoor dat de schaderegeling vlotjes verloopt. Uw werknemer krijgt uitgebreide informatie en begeleiding bij de regeling van zijn arbeidsongeval.

3. Bijstand op maat

Onze bijstand op maat bestaat uit:

  • sociale begeleiding voor slachtoffer, gezin en collega's;
  • uitleg van schaderegeling aan betrokkenen bij een zwaar ongeval;
  • medische controle bij arbeidsongeval door een externe partner.

Aanvullende waarborgen

Bij de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering Accidents van Vivium kunt u nog een aantal optionele, bijkomende waarborgen afsluiten.

1. Ongevallen 24/24

De ongevallenverzekering 24/24 is een persoonlijke dekking voor de zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep. Ze verleent dezelfde bescherming als de arbeidsongevallenverzekering voor uw medewerkers.

2. Excedent Wet

Deze verzekering is nuttig voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk loonplafond. Zij vermijden zo een belangrijk inkomensverlies bij een arbeidsongeval.

3. Privéleven

Deze verzekering dekt ook de ongevallen van uw werknemers in hun privéleven.

4. Gewaarborgd loon

Van de verzekering arbeidsongevallen krijgt u een vergoeding op basis van 90% van het basisloon. De verzekering gewaarborgd loon betaalt u de bijkomende 10% terug plus eventueel de sociale lasten die wettelijk ten laste zijn van de werkgever.