VIVIUM beschermt uw privéleven

Onze vertrouwensverbintenis

De site www.vivium.be is een initiatief van VIVIUM, een merk van P&V Verzekeringen CVBA. Via deze rubriek waarborgen wij u absolute discretie rond alle persoonsgegevens die u ons meedeelt of die wij registreren bij uw bezoek aan onze sites.

Bij elk bezoek aan één van onze sites

Onze server herkent automatisch een aantal gegevens, onder meer uw domeinnaam, IP-adres, webpagina via welke u op onze site terecht gekomen bent, enz… Deze informatie wordt bewaard in een klein tekstbestand (van enkele bites) op uw harde schijf. Een dergelijk bestand heet een cookie. U kunt dit bestand op elk ogenblik van uw PC wissen. Het kan trouwens door geen enkele andere website dan de onze worden gelezen.
Door de analyse en het hergebruik van deze cookie wanneer u onze website bezoekt kunnen we de navigatiewijzen binnen onze site leren kennen. Wij behandelen deze gegevens dan ook op een strikt anonieme en puur statistische wijze. Hiermee passen we onze rubrieken aan, evalueren we de aandacht die u aan onze rubrieken besteedt en bieden u de inhoud aan die u het meest interesseert. Daarnaast kunt u met cookies veel sneller toegang krijgen tot de informatie die u wilt opzoeken.

Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt VIVIUM gebruik van cookies. U kunt dit weigeren maar dit kan u verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

Indien u ons vrijwillig informatie overmaakt

Wij garanderen u dat de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, niet aan derden worden overgemaakt. Dit is voor ons een wezenlijke verbintenis die we aanduiden met de benaming verbintenis van niet-verspreiding aan derden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde databank voor onder meer volgende doeleinden:

  • Het optimaliseren van de inhoud van onze site
  • Het personaliseren van de web-inhoud
  • Het informeren betreffende de updating van onze rubrieken
  • Het contacteren in geval van een geschikte vacature binnen de groep.

Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen wij u:

  • Een recht op toegang tot uw verwerkte persoonsgegevens.
  • In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering eisen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.
  • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
  • Voor nadere informatie of als u niet akkoord gaat met het standpunt van VIVIUM NV, kunt u zich wenden tot de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.

Hoe uw rechten uitoefenen?

Voor het bekomen van een overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u een schriftelijk verzoek richten tot P&V Verzekeringen CVBA als verantwoordelijke voor de verwerking, samen met een kopij van uw identiteitskaart.

Wenst u een overzicht van uw persoonsgegevens, dan richt u een eenvoudig schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking, samen met een kopij van uw identiteitskaart. Voor een gewone aanpassing van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wijziging adres of e-mail), kunt u ons steeds een elektronische boodschap sturen.
Indien u wenst te reageren op deze vertrouwensverbintenis, indien u vragen hebt over de bescherming van de persoonsgegevens of indien u een opmerking hebt over één van de VIVIUM-sites kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen:

VIVIUM
Departement Marketing
Desguinlei 92 - B-2018 Antwerpen
België
Tel: 03/244 66 88
E-mail: contact@vivium.be

Via ditzelfde e-mail-adres (contact@vivium.be) kunt u ons eveneens melden dat u geen boodschappen van VIVIUM meer wenst te ontvangen. Indien u ons uw exacte personalia opgeeft, verwijderen we uw gegevens onmiddellijk uit onze databank.

We hopen via deze praktijkregels en verbintenissen te voldoen aan de bescherming van uw privéleven. Ons doel blijft vanzelfsprekend de tevredenheid van onze klanten en onze bezoekers.

Onze aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.P&V Verzekeringen CVBA geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de VIVIUM-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van P&V Verzekeringen CVBA voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

Voor zover deze website hyperlinks naar websites van derden bevat, staat het u vrij om die websites te bezoeken. P&V Verzekeringen CVBA treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen u en die derden. P&V Verzekeringen CVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. U kunt P&V Verzekeringen CVBA niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De dienst- en productinformatie die P&V Verzekeringen CVBA verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan P&V Verzekeringen CVBA hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Verspreiding van de informatie die zich bevindt op www.vivium.be is enkel mogelijk mits bronvermelding.


We danken u voor uw vertrouwen.
Het team van VIVIUM

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar