FAQ Werken na pensioen

1. Vanaf wanneer mag ik als zelfstandige met pensioen gaan?

De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Toch is het mogelijk om vanaf uw 60ste op pensioen te gaan, op voorwaarde dat u lang genoeg gewerkt heeft.

Hoe lang u gewerkt moet hebben, hangt af van uw leeftijd. Momenteel zitten we hiervoor in een overgangsfase.

Als u bijvoorbeeld op uw 60ste met vervroegd pensioen wilt gaan:

 • in 2013 of in 2014, volstaat een loopbaan van 40 jaar;
 • in 2015, volstaat een loopbaan van 41 jaar;
 • vanaf 1 januari 2016 zult u een loopbaan van 42 jaar moeten voorleggen.

Als zelfstandige vervroegd met pensioen gaan, heeft nog tot 31 december 2013 gevolgen voor de grootte van het pensioen.

Vanaf 1 januari 2014 gaat een vervroegd pensioen niet meer gepaard met een vermindering van het pensioen, op voorwaarde dat u aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voldoet.

2. Wanneer heeft een zelfstandige een volledige loopbaan bereikt?

Een volledige beroepsloopbaan omvat 45 jaar, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Wie minder dan 45 jaar heeft gewerkt, krijgt een pensioen volgens zijn aantal gewerkte jaren, in verhouding tot een volledige loopbaan van 45 jaar. U krijgt dan bijvoorbeeld 40/45sten van het wettelijk rustpensioen uitbetaald.

Wie verder werkt en zijn pensioen niet opneemt, heeft recht op de pensioenbonus. Tot en met 31 december 2013 bedraagt de pensioenbonus 179,20 euro per kwartaal voor wie minstens 62 jaar oud is of voor wie minstens 44 jaar werkte.

Vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuw systeem voor de pensioenbonus in voege, dat nog niet helemaal definitief en bekend is.

3. Ik ben bijna 65 jaar en ik wil nog niet met pensioen. Kan ik mijn pensioen uitstellen?

Zelfstandigen kunnen na hun pensioenleeftijd gewoon doorwerken. In België is het pensioen een recht en geen verplichting. U hebt twee opties:

 • U neemt uw pensioen op, maar verdient nog beperkt bij (zie vraag 6).
 • U neemt uw pensioen nog niet op, waardoor u onbeperkt mag bijverdienen.

Sowieso start het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) met het onderzoek van uw pensioenrechten 14 maanden voor u 65 jaar wordt.

In de loop van dit onderzoek stuurt het RSVZ u het document 'model 74' (verklaring inzake beroepsbezigheid van de toekomstige gepensioneerden).

Dat formulier ‘model 74' vult u enkele maanden voor de eerste betaling van uw pensioen in. In de praktijk betekent dat dus enkele maanden voor uw 65ste verjaardag. Op het formulier geeft u aan of u uw pensioen al dan niet nu wilt opnemen.

Als u aanduidt dat u verder blijft werken, maar uw pensioen al wilt opnemen, geeft u aan of u zich aan de maximaal toegelaten beroepsinkomsten zult houden.

Hebt u een aantal jaren sinds uw 65ste verder gewerkt, en wilt u nu wel met pensioen, dan volstaat een eenvoudige brief naar het RSVZ om uw pensioen aan te vragen.

4. Hoe vraag ik als zelfstandige mijn pensioen aan?

Als u op uw 65ste verjaardag op pensioen gaat, hoeft u zelf geen initiatief te nemen om uw pensioen aan te vragen.

Veertien maanden voor u 65 jaar wordt, start het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) met het onderzoek van uw pensioenrechten.

In de loop van dit onderzoek stuurt het RSVZ u het document 'model 74' (verklaring inzake beroepsbezigheid van de toekomstige gepensioneerden). U vult het in en stuurt het terug naar het RSVZ. Vervolgens stuurt het RSVZ u een gewone brief met daarin het bedrag van het rustpensioen dat u maandelijks, vanaf uw 65ste, zult krijgen.

Als u vroeger dan uw 65ste op pensioen wilt, kunt u uw pensioen aanvragen in de hoofdzetel of in een bijkantoor van het RSVZ. U kunt dat ook bij uw gemeentebestuur of online via www.pensioenaanvraag.be.

U kunt uw pensioen ten vroegste twaalf maanden voor de gekozen ingangsdatum aanvragen. Uw pensioen kan ten vroegste ingaan op de eerste dag na de maand waarin u 60 wordt, op voorwaarde dat u aan de loopbaanvoorwaarden voldoet.

5. Ik heb een gemengde loopbaan achter de rug. Hoe berekent het RSVZ mijn pensioen?

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) gaat automatisch zelf op zoek naar alle bewijzen, zowel voor de jaren die u gewerkt hebt als zelfstandige, als voor de jaren die u als werknemer aan de slag was. Het RSVZ contacteert daarvoor bijvoorbeeld uw sociaalverzekeringsfonds, of de RVP.

Sommige periodes waarin u niet gewerkt hebt, kunnen toch meetellen voor uw pensioen, bijvoorbeeld uw legerdienst, studieperiode, periodes van ziekte enz. Ook deze gelijkstelling wordt automatisch door het RSVZ onderzocht.

U ontvangt in beide stelsels een pensioen, dus zowel als zelfstandige als werknemer. Er is wel een maximum van 45 dienstjaren. Als u meer dan 45 dienstjaren heeft gewerkt, wordt het pensioen als zelfstandige eerst ingekort.

6. Mag ik bijverdienen na mijn pensioen?

Zelfstandigen kunnen bijverdienen en tegelijk genieten van hun pensioen.

Maar er staan limieten op: als u meer verdient dan het grensbedrag, wordt uw pensioen verminderd. Die vermindering is procentueel even groot als het percentage van de overschrijding van het maximumbedrag. Zodra u meer dan 25% meer verdient, wordt uw volledige pensioen geschorst.

Voor 65-plussers met een loopbaan van minstens 42 jaar, zou deze beperking binnenkort niet meer gelden. Zij zouden dan onbeperkt mogen bijverdienen.

7. Hoeveel mag ik bijverdienen na mijn pensioen?

De toegelaten beroepsinkomsten als zelfstandige hangen af van uw leeftijd en of u al dan niet kinderen ten laste heeft.

Vóór de leeftijd van 65 jaar:

 • 6.056,01 euro (zonder kind ten laste);
 • 9.084,01 euro (met kind ten laste).

Vanaf de leeftijd van 65 jaar:

 • 17.492,17 euro (zonder kind ten laste);
 • 21.227,18 euro (met kind ten laste).

8. Ik blijf na mijn pensioen verder werken. Moet ik mijn activiteit aangeven?

Er zijn twee situaties mogelijk:

 • U krijgt nog geen pensioen en bent van plan na uw pensioen uw activiteit verder te zetten. In dat geval moet u uw activiteit voor de eerste betaling van uw pensioen aangeven. U geeft ook aan of u zich aan de grensbedragen zult houden.
 • U krijgt al een pensioen en bent van plan een nieuwe activiteit te starten. In dat geval bent u niet meer verplicht om uw activiteit aan te geven.

9. Ik blijf na mijn pensioen verder werken. Hoe moet ik mijn activiteit aangeven?

Dat hangt grotendeels af van wie u uw pensioen krijgt:

 • Als u als zelfstandige uw pensioen krijgt, dan geeft u uw activiteit aan bij het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz.be).
 • Als u een gemengd pensioen krijgt, dus als zelfstandige en als werknemer, kunt u kiezen: bij het RSVZ of bij de RVP, de Rijksdienst voor Pensioenen (www.onprp.fgov.be).
 • Als u als werknemer uw pensioen krijgt, dan geeft u uw activiteit aan bij de RVP.

Een activiteit aangeven doet u door een formulier ‘Model 74' in te vullen en aangetekend op te sturen. Dat ‘Model 74' kunt u hier downloaden, of aanvragen bij het RSVZ of de RVP, of afhalen bij uw gemeentebestuur.

10. Moet ik na mijn pensioen nog sociale bijdragen betalen wanneer ik een zelfstandige activiteit uitoefen?

Ja, gepensioneerden die als zelfstandige werken moeten aangesloten zijn bij een sociaalverzekeringsfonds.

Ze betalen 14,70% sociale bijdragen zodra hun netto-inkomsten hoger zijn dan 2.838,99 euro per jaar. Er is evenwel een maximale bijdrage van 781,94 euro per kwartaal (cijfer voor 2013). Met deze sociale bijdragen worden geen extra pensioenrechten opgebouwd.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet