FAQ Onderschrijving VAPZ

1. Wie kan een VAPZ-contract afsluiten?

  • De zelfstandige, die de voor een hoofdberoep voorziene bijdragen verschuldigd is;
  • De zelfstandige in bijberoep op voorwaarde dat hij de sociale bijdragen betaalt zoals de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e).

Als zelfstandige wordt beschouwd: de belastingplichtige zelfstandige die, overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, de bijdragen dient te betalen die verschuldigd zijn voor een hoofdberoep.

De categorie van zelfstandigen bestaat uit personen die een beroepsactiviteit uitoefenen zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut.

De sociale bijdragen moeten worden betaald via het sociaal verzekeringsfonds.

2. Ik heb als zelfstandige drie jaar geleden verliezen geleden, kan ik nu een VAPZ onderschrijven?

Neen, een zelfstandige die drie jaar geleden verliezen leed en waarvoor het in aanmerking te nemen referentie-inkomen bijgevolg nu nul bedraagt, kan dit jaar niet onderschrijven.

Zodra u terug een inkomen kan bewijzen en sociale lasten betaalt, kan dit wel terug.

3. Kan ik als ik mijn zelfstandige activiteiten onderbreek (geen pensionering) het VAPZ blijven onderschrijven gedurende de drie jaar na de stopzetting?

Ja.

U kunt de betaling opschorten en later weer hervatten.

Pas als u de activiteiten helemaal stopzet, bent u geen zelfstandige meer en kunt u geen aanvullend pensioen meer vestigen in het kader van het VAPZ.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_VAPZ