FAQ sociale bijdrage

1. Wat is een sociale bijdrage?

Voor loontrekkenden en ambtenaren worden de prestaties van de sociale zekerheid gefinancierd door middel van afhoudingen op het loon en een door de werkgever gestorte aanvullende bijdrage.

Zelfstandigen dragen zelf bij tot de financiering van de prestaties van de sociale zekerheid waarop zij recht hebben. Dat doen ze via de sociale bijdragen.

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) verzamelt de trimestriële bijdragen en herverdeelt deze over de verschillende instellingen:

  • Kinderbijslag: +/- 13,5%;
  • Ziekte en invaliditeit: +/- 26,5%;
  • Pensioenen: +/- 60,0%.

2. Moet ik sociale bijdragen betalen?

Ja, als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen in functie van uw activiteit en het niveau van uw inkomen.

Doet u dat niet? Dan wachten u boetes en de verwijlinteresten bovenop de verschuldigde bijdragen. Na verloop van tijd verliest u ook het recht op de voordelen van de sociale zekerheid.

3. Wat zijn de huidige barema's van de sociale bijdragen?

Alle bedragen zijn vermeld exclusief de beheerskosten van de sociale kassen. U kunt deze bedragen ook consulteren op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Zelfstandige in hoofdberoep (bedragen 2017)

 
basisinkomen tot 57.415,67 euro  21%
basisinkomen van 57.415,67 tot 84.612,53 euro  14,16%
minimumbijdrage per kwartaal  698,05 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.977,09 euro

 

Beginnende zelfstandigen

Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten nog niet gekend. Daarom betaalt u de eerste jaren een voorlopige bijdrage, berekend op een forfaitair bedrag. Later worden die geregulariseerd.

Verwacht u dat uw inkomen een stuk hoger zal liggen dan het forfaitaire inkomen? Dan betaalt u best al aangepaste bijdragen.

  forfaitaire kwartaalbijdrage regularisatie percentage
eerste jaar 681,43 euro 20,5%
tweede jaar 698,05 euro 21%
derde jaar 698,05 euro 21%

                    

Meewerkende echtgenoten met maxi-statuut

minimumbijdrage per kwartaal 306,65 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.977,09 euro


Zelfstandige in bijberoep (bedragen 2017)

De bijdragen worden gerekend aan de hand van geherwaardeerde referte-inkomsten:

minder dan 1.471,01 euro 0 euro
van 1.471,01 tot 57.415,67 euro 21% per jaar
van 57.415,67 tot 84.612,53 euro 14,16% per jaar
minimumbijdrage per kwartaal 77,23 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.899,86 euro

 

4. Hoe bereken ik het bedrag dat ik in de toekomst zal uitsparen aan sociale lasten?

(in de veronderstelling dat u sociale bijdragen betaalt op het inkomen van drie jaar terug)

Dat is heel eenvoudig. Bereken het bedrag dat u in de toekomst aan sociale lasten zult uitsparen (binnen drie jaar!) aan de hand van onderstaande tabel, rekening houdend met de verschillende inkomensschijven.

inkomensschijven (in euro) percentage van de sociale
bijdragen
besparing sociale lasten
13.296,25 tot 57.415,67 21% 21,99%
57.415,67 tot 84.612,53 14,16% 14,83%
meer dan 84.612,53 0,00% 0,00%

(op basis van een herwaarderingscoëfficiënt van 1,04704122 voor 2017)

Een voorbeeld:

Stel dat u in 2014 een inkomen had van 30.000 euro. In 2017 betaalt u dan 21% sociale bijdragen op uw inkomen geherwaardeerd naar 2017. Het geherwaardeerd inkomen bedraagt 31.411,24 euro. Het bedrag aan sociale bijdragen zonder VAPZ komt dan op 6.596,36 euro (21% van 31.411,24).

Als u in 2014 ook een VAPZ had, wordt uw inkomen in 2014 verminderd met de premies die u dat jaar betaalde voor uw VAPZ. De maximale premie bedraagt 8,17% van uw inkomen van drie jaar terug, dus 2.451 euro.

Dat betekent dat u 21% sociale bijdragen betaalt op 28.844,94, of 6.057,44 euro aan sociale bijdragen met een VAPZ.

Dankzij uw VAPZ bespaart u 538,92 euro aan sociale lasten (6.596,36 - 6.057,44 euro).

De besparing van 538,92 euro is gelijk aan 21,99% van uw VAPZ-premie in 2014.

  zonder VAPZ met VAPZ
inkomen 2014 30.000 euro 30.000 euro
aftrek VAPZ in 2014 (8,17% van inkomen) 0 euro 2.451 euro
inkomen na aftrek VAPZ 30.000 euro 27.549 euro
herwaarderingscoëfficiënt 1,04704122 1,04704122
inkomen geherwaardeerd naar 2017 31.411,24 euro 28.844,94 euro
sociale bijdragen in 2017 6.596,36 euro 6.057,44 euro

 

Besparing:       538,92 euro

aftrek VAPZ: 2.451,00 euro

besparing als percentage van VAPZ: 21,99%

5. Wat zijn de gevolgen voor mijn VAPZ-contract als ik mijn sociale bijdragen niet betaal?

Uw VAPZ-voordelen gelden alleen als u ook effectief sociale bijdragen betaalt. Anders zijn de gestorte premies niet aftrekbaar en zullen ze door de fiscus beschouwd worden als een ongeoorloofde uitgave.

Er is geen enkele penaliteit betreffende de aanslag op de kapitalen op de einddatum van het contract. U kunt de gestorte bedragen ook niet recupereren.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_VAPZ