FAQ Premie VAPZ

1. Is een forfaitair premiebedrag mogelijk?

Ja.

Sinds 2004 kunt u jaarlijks een forfaitair premiebedrag afhouden van uw inkomsten zolang het zich situeert binnen de wettelijk bepaalde grenzen.

2. Hoe wordt de premie bepaald?

U levert de elementen waarmee de grenzen worden berekend waarbinnen de premie wordt bepaald: op het aanslagbiljet betreffende de inkomsten van drie jaar geleden vinden we het netto belastbaar beroepsinkomen terug. Het in aanmerking te nemen beroepsinkomen wordt ingevoerd in het systeem. Uw makelaar berekent de minimum- en de maximumpremie.

U bepaalt daarna zelf de premie en de andere elementen van het contract, en eventueel de in aanmerking te nemen minimumdekking overlijden. U kunt ook kiezen voor de optie die het fiscale rendement van uw contract optimaliseert.

3. Kan ik op regelmatige basis de premiebedragen aanpassen?

U kunt het premiebedrag aanpassen, maar de gestorte premies zullen enkel aftrekbaar zijn indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U hebt uw sociale bijdragen effectief en volledig betaald voor 31 december van het betreffende jaar;
  • De premies bedragen maximum 8,17% van het beroepsinkomen dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de sociale bijdragen die voor het betreffende jaar verschuldigd zijn;
  • De gestorte premies situeren zich tussen het wettelijk bepaalde minimum en maximum.

Bekijk samen met uw makelaar de premie die het best bij uw specifieke situatie past.

4. Wat gebeurt er indien het inkomen meer dan drie jaar na het referentiejaar wordt herzien?

De sociale bijdragen zullen worden herberekend.

De wetgeving voorziet dat de premie gestort moet worden vóór 31 december van het betrokken jaar. Nadien wordt dus geen enkele regularisatie meer aanvaard (de maximumpremie wordt niet verhoogd).

5. Wat zijn de referentiebedragen voor startende zelfstandigen?

  basis voor de berekening   % bijdrage
  hoofdberoep bijberoep meewerkende
echtgeno(o)t(e)
 
tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar 13.296,25 euro 1.471,01 euro 5.841,04 euro 20,5%
voor het tweede jaar van activiteit 13.296,25 euro 1.471,01 euro 5.841,04 euro 21%
voor het derde jaar van activiteit 13.296,25 euro 1.471,01 euro 5.841,04 euro 21%

  
Deze bedragen worden vermeerderd met de beheerskosten die door de sociale verzekeringskas worden afgetrokken.

6. Wanneer moet de premie betaald worden?

U kiest zelf wanneer u de premie betaalt: de premiebetaling is vrij en het product stelt vrije en/of  regelmatige stortingen voor.

De premies van de contracten moeten voor 31 december van het betrokken jaar worden gestort als men ze wil aftrekken als sociale bijdragen. Dat is wettelijk bepaald.

De eerste premie wordt betaald bij de onderschrijving van het contract. De onderschrijvingstoepassing stelt standaard een periodiciteit voor van drie maanden voor de premiebetaling (via een permanente opdracht of domiciliëring), om zich te conformeren aan de betalingsfrequentie van de sociale bijdragen.

Een andere betalingsperiodiciteit voor de premies is eveneens mogelijk en mag vrij gekozen worden door de verzekeringsnemer (met uitzondering van de halfjaarlijkse periodiciteit, die niet meer zal worden voorgesteld gezien het beperkte succes).

Een vrije storting in de loop van het contract is altijd mogelijk.

Een fiscaal optimalisatiemechanisme voor het contract, dat een vrije storting mogelijk maakt, zal ook worden voorgesteld.

7. Kan ik twee afzonderlijke contracten VAPZ afsluiten?

Ja, maar in dat geval moet de som van de premies van de twee contracten zich situeren binnen de wettelijk bepaalde grenzen. Anders hebt u geen recht op de fiscale aftrek van de gestorte premies.

8. Kan ik een VAPZ-contract onderschrijven waarvan de einddatum voor de uitkeringen na de 65ste verjaardag ligt?

De einddatum van het contract wordt standaard vastgelegd op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van de verzekeringsnemer, aangezien dit de normale wettelijke pensioenleeftijd is.

Zet u de beroepsactiviteit na uw 65ste verjaardag voort? Dan kunt u uw premies blijven storten, gesteld dat de andere voorwaarden vervuld blijven.

9. Kan ik als verzekeringsnemer de betaling van de voordelen van mijn contract vragen vóór mijn 60ste verjaardag?

Neen.

U kunt pas vanaf uw zestigste verjaardag op vervroegd wettelijk pensioen gaan. Uw VAPZ-contract kan dus niet voor de 60ste verjaardag opgevraagd worden.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_VAPZ