Slachtoffer ongeval

1. De tegenpartij pleegt vluchtmisdrijf, wat nu?

Leg meteen klacht neer bij de politie van de plaats waar het ongeval gebeurd is.

2. Wat als het om een arbeidsongeval gaat?

Doet het ongeval zich voor op weg naar of van het werk? Meld het dan zo snel mogelijk aan uw werkgever, ook al is er niet onmiddellijk een werkonderbreking. Vermeld ook de namen van getuigen en laat uw letsels door een dokter vaststellen.

Wordt het ongeval uiteindelijk beschouwd als een arbeidsongeval op weg naar of van het werk? Dan zal de lichamelijke schade door de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever vergoed worden.

Zit u achter het stuur en bent u in fout of is er geen aansprakelijke derde? Dan beschermt de BA-verzekering alle inzittenden behalve uzelf! U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, … Behalve als u kiest voor de VIVIUM-autoverzekering Bescherming van de bestuurder.

3. Na het ongeval word ik naar het ziekenhuis gebracht. Wat moet ik doen?

Bewaar het medisch attest van uw arts met daarin een beschrijving van uw letsels. Bewaar ook de andere bewijsstukken van uw kosten. Stuur ze samen op naar uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

Let op: als zwakke weggebruiker (passagier, voetganger of fietser) wordt u vergoed door de verzekeraar van het (de) betrokken motorrijtuig(en).

4. Hoe wordt mijn lichamelijke schade vastgesteld?

Zodra u het ongeval hebt aangegeven, krijgt u van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer en ontvangt u documenten die u zelf invult of laat invullen door uw arts. Daarna volgt een medisch onderzoek door uw arts of eventueel door een raadsgeneesheer die de verzekeringsmaatschappij aanstelt.

5. Wat als ik niet akkoord ga met het besluit van de raadsgeneesheer?

Stemt u als slachtoffer niet in met de besluiten van de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij? Dan kan een minnelijke medische expertise georganiseerd worden.

  • U en de verzekeraar stellen elk een deskundige aan.
  • Deze twee deskundigen beslissen over de medische gevolgen van het ongeval.
  • Zij duiden in de minnelijke medische expertise een derde medische deskundige aan, die bij onenigheid tussen de twee aangestelde deskundigen, definitief beslist.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt uw kosten ten laste.

6. Wat is het verschil tussen een minnelijke medische expertise en een gerechtsexpertise?

Een minnelijke medische expertise heeft dezelfde waarde als een gerechtsexpertise maar heeft als groot voordeel dat ze sneller verloopt dan een gerechtsexpertise.

Bij een gerechtsexpertise wordt een medische deskundige aangesteld door de rechtbank. U kunt zich altijd laten bijstaan door uw behandelende arts.

7. Wat bij tijdelijke invaliditeit of arbeidsongeschiktheid?

Inkomensverlies

Stuur zo snel mogelijk de bewijsstukken op.

Als u werknemer bent, moet u aantonen welk loon u zou genoten hebben in de periode van arbeidsongeschiktheid. Dat kan aan de hand van een verklaring van uw werkgever of door het voorleggen van de loonfiches van voor het ongeval. Uiteraard wordt het gewaarborgd week- en maandloon in mindering gebracht, evenals de dagvergoedingen die u eventueel hebt ontvangen van het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekeraar.

Voor zelfstandigen is het niet zo eenvoudig de inkomstenschade te begroten. Vaak worden de gecontroleerde belastingaangiften van de drie jaren voorafgaand aan het ongeval opgevraagd. In meer complexe gevallen wordt een boekhouder of accountant aangesteld.

Economisch verlies huishouden

Dit is een vergoeding die u krijgt voor het verlies van uw economische waarde in het huishouden. Deze vergoeding is afhankelijk van de bijdrage die elke gezinspartner levert en van de samenstelling van uw gezin.

Als u na het ongeval een beroep moet doen op betaalde hulp, wordt die vergoed, na het voorleggen van bewijsdocumenten.

Als u geen bewijzen voorlegt en u uw huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk niet kunt verrichten, wordt hiervoor een forfaitaire vergoeding toegekend.

8. Wat bij blijvende letsels?

Als u blijvende letsels hebt door het ongeval, spreekt men van persoonlijke, huishoudelijke of economische ongeschiktheid.

9. Hoe wordt morele schade bij persoonlijke ongeschiktheid vergoed?

Meestal wordt 1/3 van het forfait van de blijvende ongeschiktheid betaald.

10. Hoe wordt het bedrag van uw vergoeding berekend?

Om te weten op welke vergoedingen u recht hebt, wordt gebruikt gemaakt van een indicatieve tabel. De nationale verenigingen van magistraten publiceren deze tabel van vergoedingen voor letselschade, zonder onderscheid tussen verkeers- of andere ongevallen.

Het gaat niet om een wettelijk, maar om een rechterlijk tarief: de rechters bepalen in laatste instantie de vergoedingen, omdat er nergens in een wet bedragen voorzien zijn. Het gebruik van de tabel is niet verplicht, maar ze wordt wel regelmatig toegepast. Dit noemt men een 'richtinggevende' of 'indicatieve' tabel.

Knop Contacteer makelaar

 

Iets niet duidelijk ?

Generic Zipsearch-Portlet

Documentatie_Auto