29 november 2017. Paul Collier, laureaat van de Burgerschapsprijs 2017 van de Stichting P&V

Brussel, 29 november 2017 - Op dinsdag 28 november 2017 reikt de Stichting P&V haar Burgerschapsprijs uit aan Sir Paul Collier.

Sinds 2005 wordt de Burgerschapsprijs jaarlijks uitgereikt aan personen uit België of het buitenland die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Vanaf 2015 wil de burgerschapsprijs beklemtonen dat men exemplarisch burger kan zijn in de maatschappijdragende instellingen, zoals de overheidsadministratie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de media… In 2016 werd de publieke sector in het daglicht geplaatst; voor 2017 werd de academische wereld gekozen.

Dit jaar koos de jury een academische persoonlijkheid met internationale erkenning, gespecialiseerd in de ontwikkelings- en migratieproblematiek. Paul Collier verzoent uitmuntend academisch werk met een sterk en pragmatisch engagement voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de wereld.

Sir Paul Collier (1949) is hoogleraar economie en overheidsbeleid aan de Blavatnik School of Government van de Universiteit van Oxford. Van 1998 tot 2003 was hij hoofd van de Development Research Group van de Wereldbank. Hij is tevens adviseur bij verschillende internationale instellingen, onder meer bij het IMF. Collier is sinds 2008 Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. In 2014 werd hij geridderd vanwege zijn grote inzet voor de promotie van onderzoek en beleidsverandering in Afrika.

Download hier het persbericht.

15 juni 2017. Nieuwe directie Interne Dynamiek: Johan Dekens benoemd in het Directiecomité

Brussel, 15 juni 2017 – De P&V Groep kondigt de creatie van een nieuwe directie aan: Interne Dynamiek, met Johan Dekens aan het hoofd.

In een verzekeringswereld die snel evolueert, met nieuwe klantenverwachtingen die in grote mate worden beïnvloed door de digitalisering, wil de P&V Groep de interne dynamiek versnellen die medewerkers engageert en motiveert in het aanpakken van de uitdagingen van morgen. Daarbij vormen het HR-beleid, de interne communicatie en change management een cruciale rol. Deze drie hefbomen worden dan ook geïntegreerd in de nieuwe directie Interne Dynamiek.

Om het belang ervan te onderstrepen zal deze Interne Dynamiek aangestuurd worden vanuit het Directiecomité. Johan Dekens neemt deze verantwoordelijkheid binnen het Directiecomité op vanaf 1 juli 2017.

Hilde Vernaillen: "Ik ben blij dat Johan deze nieuwe functie aanvaard heeft. We zijn ervan overtuigd dat hij over de nodige bagage beschikt om deze uitdaging aan te gaan. Hij is sinds 2011 directeur IT binnen de P&V Groep en in die hoedanigheid is hij van in het begin betrokken geweest bij de grote transformatieprojecten. Hij beseft dus als geen ander de rol die medewerkers uit de diverse departementen hierin spelen."

Johan Dekens (50 jaar) is Industrieel Ingenieur. Hij begon zijn loopbaan bij DVV Verzekeringen in 1990 waar hij diverse IT functies bekleedde. In 2001 werd hij General Manager van Rainbow ICT Services, een samenwerkingsverband voor IT-infrastructuur van 3 verzekeringsondernemingen waaronder P&V. In 2011 werd Johan Dekens Directeur IT van de P&V Groep.

Download het persbericht.

Voor meer informatie:

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02 250 92 09

_______________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 • Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

23 mei 2017. Resultaten 2016 P&V Groep: Een solide groep die investeert in de toekomst

Brussel, 23 mei 2017 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde resultaten over 2016 aan. Stabiliteit en anticiperen op de toekomst zijn de sleutelwoorden.

Voortzetting van de groei en verbetering van het technisch resultaat

Het premievolume blijft verder stijgen en gaat van 1,573 miljard euro in 2015 naar 1,584 miljard euro in 2016. Het eigen vermogen neemt toe tot 1,962 miljard euro (+ 188 miljoen euro).

Het totaal resultaat komt uit op 121,5 miljoen euro (ten opzichte van 183,9 miljoen in 2015). Deze vermindering kan worden verklaard door de daling van het financiële resultaat met 92,1 miljoen euro, gedeeltelijk gecompenseerd door de verbetering van het technisch resultaat met 8,8 miljoen euro.

De afname van het financiële resultaat is voornamelijk te wijten aan de lagere rendementen op obligaties tegenover 2015 als gevolg van de vernieuwing van de obligatieportefeuille, aan de waardering van de derivaten en aan de sterke meerwaarden op de obligatieportefeuille gerealiseerd in de loop van het jaar 2015.

“Het voortzetten van de groei en de verbetering van het technische resultaat zijn belangrijke voorwaarden om de duurzaamheid van onze activiteiten te waarborgen”, zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité.

Op 31 december 2016 is de Solvabiliteit II-ratio ( het in aanmerking komend eigen vermogen/het minimum vereist kapitaal) robuust en bedraagt ze 141%.

IFRS-normen – in duizend EUR *

2016

2015

Eigen vermogen

1.962.101

1.774.389

Activa

19.206.600

18.089.940

Bruto premies

1.584.626

1.573.470

Resultaat van het boekjaar

121.487

183.852

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 15/06/2017.

De P&V Groep investeert om ook in de toekomst aan de behoeften van klanten te voldoen

In 2016 werden belangrijke investeringen opgestart die de Groep in staat stellen een antwoord te bieden op de impact van wijzigende klantenbehoeften, waarbij klanten andere eisen stellen aan verzekeringen en de manier waarop ze worden aangeboden. Om hieraan tegemoet te komen, wordt geïnvesteerd in performante IT-platformen (in 2016 o.a. voor de regeling van auto-schadegevallen) maar ook in de herziening van een aantal bedrijfsprocessen.

Hilde Vernaillen: “De verschillende investeringen en veranderingen zullen ervoor zorgen dat de P&V Groep ook in de toekomst een solide en solvabele verzekeringsgroep blijft waar klanten, distributiepartners, personeelsleden en coöperatoren op kunnen vertrouwen.”

De P&V Groep gelooft sterk in zowel traditionele als digitale kanalen. De traditionele distributiepartners – agenten en makelaars – blijven een sleutelrol vervullen in het nieuwe model, voornamelijk als het gaat om complexere verzekeringsbehoeften en de begeleiding bij schade.

Hilde Vernaillen: “We blijven sterk geloven in de klassieke verzekeringstussenpersonen, de agenten en de makelaars. Hun expertise en toegankelijkheid vormen een belangrijke toegevoegde waarde voor de klanten, en zelfs nog meer in een tijd van toenemende digitalisering en automatisering."

De P&V Groep blijft trouw aan haar waarden

Ook binnen de nieuwe realiteit van de verzekeringssector blijft de P&V Groep als Belgische coöperatieve verzekeringsgroep trouw aan haar waarden en overtuigingen. Hilde Vernaillen: "We werken onophoudelijk verder aan een toegankelijke bescherming voor zoveel mogelijk mensen, zoals dat al het geval was bij onze oprichting in 1907.”

Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V. Bovendien blijft de P&V Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in België.

Download het persbericht.

Voor meer informatie:

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02 250 92 09

_______________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 • Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

De P&V Groep stelt in totaal 1.625 medewerkers te werk.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

23 november 2016. Jan Nolf en Michel Claise - Laureaten van de 12e Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

Op woensdag 23 november 2016 reikt de Stichting P&V voor het twaalfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Job Cohen, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Stéphane Hessel, Jan Goossens en Reinhilde Decleir. Voor 2016 koos de Stichting P&V ervoor de publieke sector in de brede zin in het voetlicht te plaatsen.

Twee stemmen ter bescherming van justitie in België

Omdat zij één van de hoekstenen vormt van een democratische staat, en omdat zij vandaag onder druk staat, werd justitie gekozen als het thema voor de Burgerschapsprijs 2016. De Burgerschapsprijs 2016 wordt uitgereikt aan Jan Nolf en Michel Claise.

Deze twee magistraten zijn elk in heel verschillende domeinen actief, maar ijveren allebei voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet en verdedigen de rechten en plichten van elk individu. Via hun beroep als magistraat én stem als columnist in het publieke debat, verdedigen ze de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en ijveren ze voor de bescherming van de democratische rechtstaat.

Ongevoelig voor druk, tonen zij aan hoe individuele actoren werkend binnen justitie kunnen handelen om, op verantwoorde basis, het rechtssysteem te verbeteren. Een systeem dat vooralsnog weinig aandacht krijgt van het grote publiek. Met de massale komst van vluchtelingen en de terroristische aanslagen in België, aarzelen Jan Nolf en Michel Claise bovendien niet om op de gevaren te wijzen van de beperking van de basisrechten van elk individu.

Deze twee vooraanstaande figuren van de magistratuur verdedigen dus zeer gelijkaardige waarden, die ook door de Stichting P&V gedragen worden, voor een meer democratische, open en solidaire samenleving.

Jan Nolf, erevrederechter en kritische justitiewatcher

Nadat Jan Nolf 10 jaar in Brugge als advocaat had gewerkt, werd hij in 1987 vrederechter in het kanton Roeselare. Hij stond dicht bij de mensen en haalde alles uit de kast om strijdende partijen met elkaar te verzoenen en te voorkomen dat het tot een proces kwam. Hij heeft altijd een open en democratische justitie verdedigd, met grote aandacht voor de kwetsbaren.

Nadat hij in 2011 vervroegd met pensioen ging (uit onvrede met de schaalvergroting binnen justitie), ontpopte hij zich tot kritisch justitiewatcher, onder meer via zijn website www.justwatch.be. Volgens hem is het probleem van justitie vandaag niet op de eerste plaats een gebrek aan financiële middelen. “Justitie moet gewoon een andere justitie worden. Onze harde justitie is verspillend. Dat is mijn boodschap. Justitie is verkeerd bezig. Door minder dialoog en meer processen is justitie één grote verspillingsfabriek geworden.”

Hij schreef verschillende boeken, waaronder Kwetsbaren in het nieuwe recht. Eind november verschijnt zijn nieuwe boek De kracht van rechtvaardigheid. In dit boek vertrekt Jan Nolf van zijn 25 jaar lange loopbaan en biedt hij een unieke inkijk in justitie. Nolf doet méér dan alleen kritiek leveren. Hij tekent hoe een nieuw rechtssysteem er uit zou kunnen zien. Een justitie van ons allemaal. Het boek verschijnt eind november bij EPO.

 


Michel Claise, onderzoeksrechter gespecialiseerd in financiële criminaliteit

Michel Claise werkte 20 jaar als advocaat gespecialiseerd in commercieel recht. In 1999 slaagde hij in het examen voor de magistratuur. Hij belandde bij de financiële recherche en is intussen al bijna 16 jaar financieel onderzoeksrechter in Brussel. In de wandelgangen van het Brusselse justitiepaleis wordt Claise ‘meneer 100 miljoen’ genoemd, omdat dit zo ongeveer het bedrag zou zijn dat de onderzoeksrechter jaarlijks dankzij zijn speurwerk naar de Belgische schatkist doet terugkeren.

Strijdlustig, rechtschapen en ongevoelig voor druk, hamert rechter Claise op het feit dat financiële criminaliteit niet voldoende serieus wordt genomen, hoewel hij een kentering ziet: “Steeds meer mensen beseffen dat die strijd iedereen aanbelangt, want de omvang van de fiscale fraude in België bedraagt 30 miljard euro per jaar. Wie een oud vrouwtje op straat berooft, wordt streng gestraft. Fraudeurs die miljoenen verduisteren in belastingparadijzen, gaan vrijuit. Maar er zou allicht minder straatcriminaliteit zijn als men de financiële criminaliteit zou aanpakken. En we zouden niet verder roofbouw hoeven te plegen op democratische pijlers zoals de cultuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en justitie.”


Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut. De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op woensdag 23 november in de KVS. De laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Bert Kruismans (humorist, columnist en jurist) en Laurence Bovy (Regeringscommissaris bij de ULg et het UZ Sart Tilman).

 

De Stichting zal aan de laureaten een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigen.
Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be.

 

Download hier het persbericht.

Perscontact


Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be


Vorige laureaten

 • 2005: Fadéla Amara en Job Cohen
 • 2006 : Wannes Van de Velde en Jean-Pierre en Luc Dardenne
 • 2007: Khady Koita
 • 2008: Jeanne Devos en Simone Süsskind
 • 2009: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire
 • 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren
 • 2011: Stéphane Hessel
 • 2012: Dr. Izzeldin Abuelaish
 • 2013: Jan Goossens
 • 2014: Reinhilde Decleir en Ho Chul Chantraine
 • 2015: Frans De Clerck en Eric Domb

10 november 2016. De allereerste Previdis-award uitgereikt aan Bond Moyson

Brussel, 10 november 2016. Gisterenavond werd de allereerste Previdis-award uitgereikt aan BondMoyson Oost-Vlaanderen. De Previdis-award werd in het leven geroepen om organisaties in de kijker te zetten die zich onderscheiden door een mensgerichte preventie-aanpak op de werkvloer.

Previdis is een vennootschap binnen de P&V Groep. Ze werd opgericht in 2015 met het doel om bedrijven en particulieren te sensibiliseren rond het thema preventie. Previdis is ervan overtuigd dat preventie een zaak is van iedereen en dat goede ervaringen er zijn om gedeeld te worden. Het is in deze context dat de jonge vennootschap van de P&V Groep dit jaar de Previdis Award organiseerde.

Jury unaniem over keuze winnaar

De jury van de Previdis award 2016 koos unaniem voor het project van het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen als winnaar. Het winnende project bestaat eruit om medewerkers te stimuleren om een zittende en ongezonde houding te veranderen maar ook om een laagdrempelig aanbod te ontwikkelen om meer te bewegen. Gunther Groenwals, preventieadviseur van Bond Moyson Oost-Vlaanderen: “Dit project is gestoeld op de overtuiging dat investeren in bewegen en ergonomie, investeren is in gezondheid en dus onvoorwaardelijk en duurzaam is voor onze medewerkers en onze unieke ezondheidszorg.”

Previdis sensibiliseert zijn klanten op het vlak van welzijn op het werk

Previdis wil, complementair aan de verzekeringsactiviteiten van de P&V groep, zijn verzekerde ondernemingen en instellingen wegwijs maken in mensgerichte preventie. Ze doet dit via een waaier van sensibiliseringsactiviteiten. Previdis zal hiervoor samenwerken met professionele partners die op dit terrein actief en succesvol zijn.

In de komende twee jaar zal de focus liggen op het thema “Hoe kunnen we in specifieke situaties het werk aanpassen aan de mens”. Het gaat hierbij om situaties zoals een tijdige re-integratie na ziekte of ongeval, de tewerkstelling van risicogroepen of personen met verminderde arbeidscapaciteiten, en de bekommernis om werknemers langer en aangepast aan het werk te kunnen laten.

Download het persbericht.

Voor meer informatie

Julien Hayen

Public & Press Relations

02/250 94 97

25 oktober 2016. Hilde Vernaillen wordt voorzitter van de wereldwijde federatie van coöperatieve en onderlinge verzekeraars

25 oktober 2016. Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité van de P&V Groep, is de komende 4 jaar ook voorzitter van ICMIF, de wereldwijde federatie van coöperatieve en onderlinge verzekeraars.

De Raad Van Bestuur van ICMIF, die plaatsvond op 20 oktober in Nairobi, Kenia, duidde Hilde Vernaillen aan als voorzitter voor de komende 4 jaar. Ze was al enkele jaren lid van de Raad Van Bestuur van ICMIF. Ze blijft uiteraard voorzitter van het Directiecomité van de P&V Groep.

ICMIF promoot de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector en verdedigt de belangen van de sector op internationaal niveau.

Van juni 2013 tot juni 2016 was Hilde Vernaillen voorzitter van AMICE, de Europese belangenvereniging van coöperatieve en onderlinge verzekeraars.

ICMIF vertegenwoordigt 27% van de wereldwijde verzekeringssector

ICMIF vertegenwoordigt 290 leden wereldwijd, gaande van zeer grote verzekeraars tot kleine nichespelers. De meest recente studie van ICMIF toont aan dat de onderlinge en coöperatieve verzekeraars de afgelopen jaren veel sneller zijn gegroeid dan de andere verzekeraars: sinds 2007 is er een 22% groei in premie-inkomsten in de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector ten opzichte van 8% groei voor de sector in zijn geheel. Het globale marktaandeel van de onderlinge en coöperatieve verzekeringssector is 27%.

De onderlinge en coöperatieve verzekeringssector verschaft werk aan meer dan 1,11 miljoen mensen en bedient meer dan 960 miljoen klanten en leden, wat een groei betekent van 10% sinds 2012 (cijfers 2015).

Focus op kennis, invloed, networking

ICMIF brengt toegevoegde waarde aan zijn leden op verschillende niveau’s en vertegenwoordigt de sector in belangrijke organen.

Shaun Tarbuck, CEO van ICMIF: "ICMIF speelt een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars op internationaal niveau, een rol die breed wordt erkend door regeringen, regelgevers en internationale instanties. Onder Hilde’s voorzitterschap kijken we er naar uit om onze invloed verder uit te breiden.”

Hilde Vernaillen: “De kracht van ICMIF bestaat uit de unieke combinatie van verschillende elementen: de creatie van werkelijke meerwaarde voor zijn leden, de brede waaier van netwerkactiviteiten... Bovendien speelt ICMIF een actieve rol in het bestrijden van enkele prangende wereldwijde uitdagingen, zoals armoede en de opwarming van de aarde. Ik kijk er naar uit om de komende 4 jaar hier aan te mogen bijdragen als voorzitter”.

ICMIF zet zich in voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

ICMIF maakt deel uit van het Insurance Development Forum, een samenwerkingsverband tussen de Verenigde Naties, de Wereldbank en de verzekeringssector. Doel hiervan is om de economische herstelkracht te versterken van mensen, gemeenschappen, bedrijven en openbare instellingen in kwetsbare regio’s die worden geteisterd door catastrofes gelinkt aan klimaatveranderingen.

In januari 2015 lanceerde ICMIF zijn Mutual Microinsurance Strategy, waarbij wordt gestreefd naar het verder ontwikkelen van micro-verzekeringen in enkele ontwikkelingslanden. Het objectief is om tegen 2020 5 miljoen nieuwe huishoudens toegang te geven tot deze verzekeringen. Micro-verzekeringen worden erkend als een effectief middel in de vermindering van armoede en de versterking van de veerkracht van gemeenschappen tegen natuurlijke en andere catastrofes.

Download het persbericht.

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02/250 92 09

________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 • Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

http://www.pv.be/nl/home | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

13 september 2016. De P&V Groep maakt zich klaar voor een snel veranderende verzekeringswereld

Brussel, 13 september 2016. De directie van de P&V Groep heeft vandaag in een buitengewone ondernemingsraad haar transformatietraject voor de komende vier jaar meegedeeld. Dit plan heeft als objectief om in een snel veranderende markt een solide speler te blijven die aan haar klanten gepaste verzekeringsoplossingen kan aanbieden op de manier waarop de klant het wil.

De P&V Groep wil de efficiëntie van de organisatie verhogen om de klant een optimale service te bieden

De verzekeringsmarkt verandert alsmaar sneller. Nieuwe markttrends winnen aan snelheid. De lage rente-evolutie beïnvloedt de financiële inkomsten. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de klant andere verwachtingen heeft. De klanten vragen een meer persoonlijke en mobiele aanpak voor een betere prijs.

Distributiekanalen evolueren, nieuwe spelers dienen zich aan. Producten en diensten veranderen snel. Bovendien biedt de digitalisering heel wat opportuniteiten.

De P&V Groep heeft de laatste jaren belangrijke projecten opgestart om een antwoord te geven op de veranderende verwachtingen van de klant. De implementatie van een nieuw IT-platform voor het beheer van schades en niet-levensverzekeringen, is slechts een voorbeeld. Gezien de concurrentiële context wil de P&V Groep de transformatie van de organisatie versnellen.

Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep: “Als P&V Groep zijn we vandaag een financieel gezonde onderneming. We geloven in onze toekomst en beschouwen de uitdagingen als een opportuniteit om morgen een nog betere speler te zijn op de markt in het belang van onze klanten. Hiervoor zetten we vandaag noodzakelijke en concrete stappen”.

Het is noodzakelijk om de kostenstructuur op een concurrentieel niveau te brengen en te houden

Aan de ondernemingsraad werden vandaag een aantal stappen voorgesteld om de kostenstructuur op een concurrentieel niveau te brengen en te houden. De P&V Groep wil het personeelsbestand tegen 2020 met 300 voltijdse jobs  verminderen. Door deze maatregelen nu te nemen kan de Groep dit doen op een sociaal verantwoorde manier en met respect voor de waarden die de P&V Groep kenmerken.

P&V beoogt geen collectief ontslag maar wil in overleg met de sociale partners dit resultaat bereiken via natuurlijk verloop, interne mobiliteit en eindeloopbaanregelingen. Daarnaast wil de P&V Groep de loonpolitiek hervormen. Medewerkers zullen kostenefficiënt en concurrentieel verloond worden. Hierover starten vandaag gesprekken met de sociale partners om samen met hen alle mogelijke oplossingen te bespreken.

Hilde Vernaillen: “Deze kostenbesparing biedt bovendien bijkomende garanties dat de P&V Groep ook in de toekomst een solide verzekeringsgroep blijft waar klanten, agenten en makelaars op kunnen vertrouwen.”

De P&V Groep investeert in toekomstgerichte projecten

Daarnaast blijft de P&V Groep investeren in nieuwe tools en verbeterde werkprocessen om in te spelen op de digitale evoluties en klantenverwachtingen. Zo activeerde de Groep reeds een nieuw platform voor Claims en startte ze de ontwikkeling van een nieuw platform in Niet-Leven. Andere investeringstrajecten staan in de steigers.

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN
Directeur Public & Press Relations
02/250 92 09

________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 • Vivium biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

http://www.pv.be/nl/home | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

Download het persbericht.

27 juni 2016. Klanten P&V en Vivium krijgen snelle toegang tot bijstand via app

Brussel, 27 juni 2016 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V brengt vandaag, kort voor de zomervakantie een bijstandsapp uit via haar merken P&V en Vivium. De app helpt bij bijstand voor voertuigen (ongeval, panne), voor de woning (onmiddellijke bijstand bij brand of andere woningschade gedekt via de brandverzekering) en bijstand aan personen (bijvoorbeeld in het geval van reisbijstand).

Waarom een bijstandsapp?

De P&V Groep wil tegemoet komen aan de digitale werkelijkheid van haar klanten. Waar het vroeger belangrijk was om het telefoonnummer van de bijstand op zoveel mogelijk dragers te vermelden, of zelfs een apart kaartje te voorzien, is het nu belangrijk om de bijstand bij de hand te hebben via smartphone. Voor de ontwikkeling van de app kon de P&V Groep een beroep doen op de expertise van haar partner en bijstandsverlener IMA.

Handige functionaliteiten

De belangrijkste functionaliteit van de app: de centrale knop geeft direct toegang tot de bijstandscentrale. Bovendien kan de centrale via geolocalisatie onmiddellijk degene die de oproep doet lokaliseren. Dat zorgt voor cruciale tijdswinst.

De klant kan in de app – bij de installatie of later – zijn persoonlijke gegevens en de nodige info over zijn voertuig ingeven. Deze informatie wordt bij een oproep automatisch mee doorgegeven aan de bijstandscentrale.

Naast de primaire bijstandsfunctie zitten er tal van handige functies in de app, zoals nuttige tips over wat te doen in geval van nood en een overzicht van de nationale noodnummers. Daarnaast bevat de app actuele verkeersinformatie, tips om het schadeformulier in te vullen en een functie om een geparkeerde wagen terug te vinden.

Met de zomervakantie voor de deur is de app (Vivium Assist of P&V Assist) een onmisbare bijstandshulp voor al wie de baan opgaat. Hij zorgt ervoor dat de klant op een gemakkelijke manier snel aangepaste bijstand krijgt.

 

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02/250 92 09

________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 • Vivium biedt zijn verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en Vivium.
 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

 

De P&V Groep stelt in totaal 1.738 medewerkers te werk.

http://www.pv.be/nl/home | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

Download het persbericht.

12 mei 2016. Opnieuw stabiele cijfers voor de P&V Groep in 2015

Brussel, 12 mei 2016 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde resultaten over 2015 aan. De lijn van de stabiele cijfers van de voorgaande jaren wordt doorgetrokken.

Toename premievolume en eigen vermogen

Het premievolume blijft verder stijgen, met vooral een groei in Levensverzekeringen, en gaat van 1,517 miljard euro in 2014 naar 1,573 miljard euro in 2015. Het eigen vermogen neemt toe en komt uit op 1,776 miljard euro (+ 105 miljoen euro).

“Deze goede resultaten bekrachtigen onze ambitie om rendabel te groeien, ten voordele van de dienstverlening aan onze klanten en distributiepartners”, zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité.

Totaal resultaat stijgt naar 184 miljoen euro

Het technisch resultaat daalde met 6,4 miljoen euro door een toename van de schadelasten, maar dit werd gecompenseerd door een toename van het financiële resultaat (+ 37,5 miljoen euro).

Het totaal resultaat komt uit op 184 miljoen euro (ten opzichte van 151 miljoen in 2014).

Verdere toename van de solvabiliteitsratio tot 279%

De solvabilteitsratio evolueert van 269% naar 279%. Dit is voornamelijk te danken aan de verhoging van het eigen vermogen gerelateerd aan het jaarlijks resultaat.

IFRS-normen – in duizend EUR *

2015

2014

Eigen vermogen

1.776.346

1.671.066

Activa

18.091.889

18.062.056

Bruto premies

1.573.470

1.517.511

Resultaat van het boekjaar

184.288

151.834

Solvabiliteitsratio

279%

269%

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 16/6/2016.

Een betrokken partner voor klanten en distributiepartners

De goede resultaten bekrachtigen de ambitie van de P&V Groep om rendabel te groeien. In 2015 werden belangrijke stappen gezet om de interne processen nog efficiënter te maken, zoals de voltooiing van IT-integraties en investeringen op het vlak van innovatieve digitale platformen. Dit zal ervoor zorgen dat de dienstverlening naar klanten nog performanter wordt.

Hilde Vernaillen: “We willen ons onderscheiden als een betrokken, loyale en nabije partner voor klanten en distributiepartners, die erkend is voor de kwaliteit van zijn producten, service en advies en die net dat stapje verder gaat dan verwacht.”

Winsten worden geherinvesteerd in de Groep en in de dienstverlening

De drijfveer bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 was zoveel mogelijk mensen een eerlijke en duurzame bescherming bieden tegen de beste voorwaarden. Die missie is vandaag nog altijd dezelfde. Winsten worden hoofdzakelijk opnieuw geïnvesteerd in de groep, zodat haar financiële soliditeit gegarandeerd blijft, evenals de product- en servicekwaliteit.

Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V. Bovendien blijft de P&V Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in België.

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02/250 92 09

 

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.

 • VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

 • PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

 • De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.

 • Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.

 • Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen van de P&V Groep.

De P&V Groep stelt in totaal 1.738 medewerkers te werk.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

www.stichtingpv.be

Download het persbericht.

 

22 april 2016. P&V Groep waarborgt het gebruik van drones binnen de BA Familiale

Brussel, 22 april 2016 – De P&V Groep waarborgt vanaf maandag 25 april 2016, het recreatief gebruik van drones binnen de verzekering BA Familiale.

Onze samenleving is steeds onderworpen aan implementaties van nieuwe innoverende technieken. Drones zijn hier een prachtig voorbeeld van. De P&V Groep - die haar verzekeringen aanbiedt via makelaars onder het merk VIVIUM en via agenten onder het merk P&V - volgt deze evoluties op de voet en kan dan ook vanaf maandag 25 april 2016, de dag van de inwerkingtreding van de wet, zijn klanten geruststellen dat de dekking voor recreatief gebruik van drones mee verzekerd is in haar contract BA Familiale.

Het gebruik van drones is namelijk niet zonder gevaar. De drone reageert soms niet zoals de bestuurder het eigenlijk zou willen. Beelden van een skikampioen die ternauwernood ontsnapte aan een vallende drone gingen de wereld rond.

Wettelijk kader

Om de veiligheid van het droneverkeer te garanderen heeft de wetgever een specifieke regelgeving uitgewerkt. Het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim verscheen op 15 april in het Belgisch Staatsblad en treedt vanaf 25 april 2016, in werking.

Een gratis uitbreiding binnen de polis BA Familiale

De P&V Groep heeft besloten haar polis BA familiale uit te breiden tot het wettelijk en louter recreatief gebruik in het Belgisch luchtruim van een drone met een maximale startmassa van minder dan 1 kg. Hierdoor garandeert de P&V Groep de financiële veiligheid van de familie wanneer de buitencontractuele aansprakelijkheid in het kader van het privé leven in het gedrang komt.

De P&V Groep biedt deze dekking gratis aan, aan al haar bestaande klanten die een contract BA Familiale hebben onderschreven. Ze moeten hiervoor niets doen, de dekking wordt automatisch voorzien in hun polis. Zo kunnen de klanten van de P&V Groep met een gerust hart gebruik maken van hun drone.

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02/250 92 09

___________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.
 

 • De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve adviseurs.

 • De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

 • De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks werkt met klanten uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.

 • ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen in de P&V Groep.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

 

19 februari 2016. P&V Groep brengt full-omniumverzekering op de markt waarvan de premie jaarlijks daalt

Brussel, 19 februari 2016 – De P&V Groep brengt vanaf deze maand een full-omniumverzekering op de markt met een jaarlijks afnemende premie voor wagens ouder dan 2 jaar.

Onze klanten hebben ons laten weten dat ze niet begrijpen waarom de premie van hun omniumverzekering gelijk blijft, terwijl de tussenkomst van de verzekeraar bij een schadegeval elk jaar vermindert. Voor hun gemoedsrust zouden ze de full-omnium langer willen aanhouden, maar vanuit kostenoverwegingen beslissen ze om (gemiddeld na twee jaar) de verzekering op te zeggen. Veelal kiezen ze dan voor een mini-omnium of enkel voor de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. In dat geval zijn ze echter niet langer verzekerd voor materiële schade van hun eigen voertuig en vrezen ze geld te verliezen bij een schadegeval. Met zijn nieuwe autoverzekering biedt de P&V Groep de oplossing.

Een unieke full-omniumverzekering voor wagens ouder dan 2 jaar

Deze nieuwe verzekering is uniek voor de Belgische markt: de premie wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de wagen.

Klanten zullen dus langer hun wagen in full-omnium kunnen verzekeren dankzij een prijs die afneemt in functie van de leeftijd van de wagen. Deze verzekerde waarde zal reeds gekend zijn bij ondertekening van het contract waardoor er sprake is van een volledige transparantie tussen verzekeraar en verzekerde.

De gemiddelde leeftijd van het Belgische wagenpark is ruim 9 jaar. 16 % is jonger dan 2 jaar (11 % voor particulieren), 23 % is tussen 2 en 5 jaar oud (20 % voor particulieren) en 31 % is tussen 5 en 10 jaar oud (34 % voor particulieren).

Deze omniumverzekering heeft betrekking op alle voertuigen ouder dan 2 jaar. Voor camionettes is het aanbod geldig vanaf het eerste jaar. 

Een zeer volledige autoverzekering

Daarnaast heeft deze verzekering een aantal andere troeven. 

Klanten vinden het heel belangrijk dat hun verzekeraar rekening houdt met de investeringen die zij doen om de veiligheid van de wagen te verhogen. P&V wil hen hierin begeleiden en ondersteunen. Daarom wordt een extra korting voorzien wanneer technologieën in de wagen zijn geplaatst die de veiligheid verhogen (Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning System, Driver Drowsiness Detection). Verder wordt er tegemoet gekomen aan klanten die ervoor kiezen om de wagen minder te gebruiken: er is een extra korting wanneer het voertuig minder dan 10.000 km per jaar rijdt.

Een nieuwe baseline en een belangrijke communicatiecampagne

Met het nieuwe product lanceert P&V terzelfdertijd een nieuwe baseline die beter uitdrukt wie de P&V Groep vandaag wil zijn, namelijk een menselijke en betrokken verzekeraar:

Met u, altijd en overal.

Dit alles wordt ondersteund door een belangrijke publicitaire campagne op televisie, radio en online die op 18/2 start.

Voor meer informatie

Marnic SPELTDOORN

Directeur Public & Press Relations

02/250 92 09

___________________________________________________________________________________

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken en distributiekanalen.

 • De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve adviseurs.
 • De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 • De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks werkt met klanten uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
 • ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen in de P&V Groep.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

Download het persbericht.

2 december 2015. Frans De Clerck en Eric Domb: laureaten van de elfde Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

Op woensdag 2 december 2015 reikt de Stichting P&V voor het elfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Job Cohen, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Stéphane Hessel, Jan Goossens en Reinhilde Decleir.

Exemplarisch burgerschap in het bedrijfsleven

Tussen de wereld van het ondernemen enerzijds, sociale bewogenheid anderzijds, lijkt het water soms heel diep. De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar twee personen die hebben bewezen dat succesrijk ondernemen ook compatibel is met goed burgerschap en met een ethische en respectvolle benadering van de mensen, de samenleving en de planeet. Zij hebben ook aangetoond dat ondernemen een
belangrijke grondslag kan zijn van goed burgerschap. Dat het een uitermate belangrijke manier is om te streven naar een betere en meer rechtvaardige wereld. Omdat zij dat op een exemplarische en een eigen manier hebben aangetoond, heeft de jury hen als laureaten gekozen.

Frans De Clerck, medeoprichter van Triodos Bank Belgiê

Frans De Clerck is een pionier in de bankwereld en een voorbeeld van een maatschappelijk verantwoorde bankier, niet enkel in België maar ook daarbuiten. In 1993 is hij medeoprichter en directeur van de duurzame Triodos Bank België. De idee was van bij het begin om te investeren in ecologische, culturele en sociale projecten voor hun bijdrage op maatschappelijk vlak. Later lag hij mee aan de basis van de Global Alliance for Banking on Values, een verbond van de belangrijkste, vanuit
waarden gedreven banken in de wereld.

‘Een bank is een maatschappelijk instrument. Bankiers moeten zich daarnaar gedragen’, aldus De Clerck. Ook na zijn pensioen blijft Frans De Clerck zich inzetten om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen in de banken- en ondernemerswereld. ‘Elke onderneming moet voor een stuk een sociale onderneming zijn. Niet omdat het moet, maar omdat ze daar zin in heeft. In de tijd die me rest, wil ik me daar bijzonder voor inzetten’, zegt hij hierover.

Eric Domb, oprichter en voorzitter-afgevaardigd bestuurder van het
dierenpark Pairi Daiza

Eric Domb opent in 1994 Parc Paradisio als een ornithologische tuin op het domein van de voormalige cistercienzerabdij van Cambron. In 2010 verandert Parc Paradisio van naam en missie en wordt het Pairi Daiza, jardin des mondes, een plek waar Eric Domb de schoonheid van de wereld wil tonen en mensen en culturen bij elkaar brengen. ‘Het verschil tussen Paradisio en Pairi Daiza is fundamenteel. Het oude Paradisio was een tuin die de mensen moest plezieren. Pairi Daiza gaat om de harmonieuze relatie tussen mens en natuur’, zegt hij hierover.

Eric Domb behoort tot de groep van ondernemers die via hun activiteiten een actieve rol willen spelen in de samenleving en die willen nadenken over hoe deze functioneert. Hij bewijst dat economisch succes - één miljoen bezoekers per jaar – samen kan gaan met een educatief, humanistisch en ecologisch project. ‘Het gaat in de actualiteit van de dag alleen over rampen die door mensen worden veroorzaakt. Er zijn maar weinig plekken die laten zien wat voor goeds, moois en nuttigs de ene mens kan doen voor de andere.’, aldus Domb.

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op woensdag 2 december in Area42 in Schaarbeek. De laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Peter Blom (CEO Triodos Bank International) en Jean-Pascal Labille (Secretaris-generaal Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten).

De Stichting zal aan de laureaten een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigen. Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be.

Perscontact

Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be


Vorige laureaten

 • 2005: Fadéla Amara en Job Cohen
 • 2006 : Wannes Van de Velde en Jean-Pierre en Luc Dardenne
 • 2007: Khady Koita
 • 2008: Jeanne Devos en Simone Süsskind
 • 2009: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire
 • 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren
 • 2011: Stéphane Hessel
 • 2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish
 • 2013: Jan Goossens
 • 2014: Reinhilde Decleir en Ho Chul Chantraine

Download het persbericht.

11 mei 2015. P&V Groep in 2014: verder groeien op solide basis

De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde resultaten over 2014 aan. Die liggen in de lijn met de solide cijfers die de groep de vorige jaren voorlegde. Het resultaat is stabiel, het eigen vermogen neemt toe en de solvabiliteitsmarge stijgt opnieuw.

1,5 miljard euro premievolume

Het premievolume van de P&V Groep blijft stabiel op 1,5 miljard euro. Daarmee ligt het commercieel resultaat in lijn met de voorgaande jaren.

Stabiel technisch resultaat ondanks hagelstorm

Hoewel de P&V Groep in 2014 belangrijke investeringen deed in haar producten, schaderegeling en distributienetwerken, bleven de algemene kosten onder controle. Het technisch resultaat kende een terugval door een toename van de schadelasten, maar is onder controle.

“De hagelstorm in juni had uiteraard een negatieve invloed op onze resultatenrekening. Maar dankzij een goede structurele opvolging van de kwaliteit van onze portefeuilles en schaderatio’s, hebben we die impact kunnen beperken,” zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité. En ze vervolgt: “Zulke tegenslagen zijn eigen aan het vak van verzekeraar. Het is in die moeilijke momenten dat we onze rol moeten spelen en tussenkomen op het terrein om mensen te helpen.”

Verdere toename van de solvabiliteitsmarge tot 269%

Het eigen vermogen nam toe met 19% en de P&V Groep verstevigde opnieuw haar solvabiliteit. De solvabiliteitsmarge steeg van 235% tot 269% (de minimumvereiste is 100%).

Het geconsolideerde nettoresultaat van de P&V Groep is eveneens stabiel en bedraagt 151,8 miljoen euro.

IFRS-normen – in duizend EUR * 2014 2013
Eigen vermogen 1.671.066 1.403.895
Activa 18.062.056 16.019.458
Bruto premies 1.517.511 1.516.183
Resultaat van het boekjaar 151.834 154.940
Solvabiliteitsratio  269%  235%

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 18/6/2015.

Lokale verankering garandeert stabiliteit voor klanten en distributiepartners

In 2014 rondde de P&V Groep de verkoop af van haar Luxemburgse activiteiten aan Baloise Luxemburg. Door deze verkoop zijn de activiteiten van de P&V Groep nu volledig gericht op België. Deze exclusieve focus op de Belgische markt en de lokale verankering van de P&V Groep garanderen klanten, distributiepartners en medewerkers de nodige stabiliteit.

“De P&V Groep is een sterke verzekeringsgroep. Een van de hoofdredenen voor die sterkte is de dialoog met al onze stakeholders: makelaars, agenten, klanten, coöperatoren en medewerkers. Ik dank hen dan ook voor het aangaan en in stand houden van die dialoog met ons, in regelmatige forums maar ook spontaan,” besluit Hilde Vernaillen.

Winsten worden geherinvesteerd in de Groep en in de dienstverlening

De drijfveer bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 was zoveel mogelijk mensen een eerlijke en duurzame bescherming bieden tegen de beste voorwaarden. Die missie is vandaag nog altijd dezelfde. Winsten worden hoofdzakelijk opnieuw geïnvesteerd in de groep, zodat haar financiële soliditeit gegarandeerd blijft, evenals de product- en servicekwaliteit.

Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V. Bovendien blijft de P&V Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in België.

Download het persbericht.

18 november 2014. Reinhilde Decleir en Ho Chul Chantraine : laureaten van de tiende Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

Op dinsdag 18 november 2014 reikt de Stichting P&V voor het tiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadela Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Stéphane Hessel en Jan Goossens.

Laureaten op de bres voor sociaal kwetsbare groepen

De Burgerschapsprijs 2014 gaat naar twee personen die dagelijks actief zijn in het bieden van kansen op volwaardige maatschappelijke participatie aan sociaal kwetsbare groepen. Reinhilde Decleir doet dit langs sociaal-artistieke weg terwijl Ho Chul Chantraine een sociaaleconomisch pad bewandelt.

Tutti Fratelli: theater als middel voor armoedebestrijding

Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen. Onder de bezieling van Reinhilde Decleir maakt Tutti Fratelli theater met een zeer diverse groep mensen, maar de nadruk ligt op de meest kwetsbaren van onze maatschappij. De jury van de Burgerschapsprijs was bijzonder getroffen door de manier waarop Tutti Fratelli haar sociale en artistieke doelstellingen weet te combineren. Tutti Fratelli biedt kansen aan mensen die in de maatschappij uit de boot zijn gevallen en die, zeker in een stedelijke context, steeds meer geïsoleerd en vervreemd zijn geraakt. Door hen te betrekken bij een artistiek project, waar ze een eigen taal krijgen en een kanaal om hun verhalen te vertellen, vinden ze gevoelens van zelfrespect en eigenwaarde terug.

Jobcreatie voor kansarmen via de promotie van duurzame voeding

Agricovert is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, van producenten van biologische producten en consum’actoren, die in 2011 door Ho Chul Chantraine werd opgericht. De coöperatieve wil een forum zijn voor het uitwisselen en delen van agrarische kennis, steun bieden aan (jonge) lokale bioproducenten, mensen sensibiliseren voor lokale en  seizoensgebonden producten, en op die manier ook het beroep van (lokale) landbouwer herwaarderen. Tegelijkertijd ambieert de coöperatieve vennootschap ook duurzaam werk te creëren voor laaggeschoolde mensen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Agricovert wil een echt sociaal project uitdragen dat de economisch zwakkeren helpt om hun zelfbeeld te revaloriseren, hun eenzaamheid te doorbreken en zich opnieuw te integreren in de maatschappij via een aanbod van duurzaam werk.

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op dinsdag 18 november in de KVS in Brussel. De laudatio van de laureaten wordt uitgesproken door Jean-Michel Javaux (voormalig voorzitter van Ecolo en burgemeester van Amay sinds 2006) en Stefaan De Ruyck (Algemeen Directeur van Kunstencentrum Vooruit in Gent).

De Stichting zal aan de laureaten een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigen.

Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be.

Perscontact

Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 – stichting@pv.be - www.stichtingpv.be

Vorige laureaten

 • Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) en Job Cohen (burgemeester van Amsterdam) waren de eersten die in 2005 de Burgerschapsprijs in ontvangst mochten nemen.
 • In 2006 waren de laureaten de zanger, schrijver en beeldend kunstenaar Wannes Van de Velde en het regisseursduo Jean-Pierre en Luc Dardenne.
 • De Senegalese mensenrechtenactiviste Khady Koita, voorzitster van het Europees netwerk voor de afschaffing van de vrouwelijke genitale verminking en auteur van het boek “Verminkt”, ontving de prijs in 2007.
 • In 2008 waren twee dames laureaat: Jeanne Devos, mensenrechtenactiviste en oprichtster van de National Domestic Workers' Movement (NDWM) en Simone Süsskind, voorzitster van Actions dans la Méditerranée.
 • In 2009 zagen twee Belgische organisaties zich beloond voor hun inspanningen ter bevordering van de interculturele dialoog en de sensibilisering van burgerzin: Kif Kif en Les Territoires de la Mémoire.
 • In 2010 koos de jury voor een duo dat werd beloond voor zijn inspanningen voor de reïntegratie van gedetineerden. Jacqueline Rousseau richtte in 1981 Adeppi (Atelier d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées) op en Guido Verschueren leidde 30 jaar lang de gevangenis van Leuven op een humane manier.
 • In 2011 werd de Burgerschapsprijs uitgereikt aan Stéphane Hessel, diplomaat, mensenrechtenactivitst en auteur van ‘Indignez-vous!’ (Neem het niet!), waarvan wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren werden verkocht.
 • In 2012 heeft de Stichting P&V voor de achtste keer haar Burgerschapsprijs uitgereikt aan Dr. Izzeldin Abuelaish, auteur van het boek «Bruggen, geen muren».
 • Jan Goossens, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), heeft de Prijs in 2013 ontvangen. Hij heeft de KVS geleid naar een eigentijds stadstheater met een open oog voor de verscheidenheid in eigen land en de culturele rijkdom elders in de wereld.

Download het persbericht.

14 mei 2014. De P&V Groep in 2013: een duurzame en rendabele groei

De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde resultaten over 2013 aan. De structurele groei van de vorige jaren zet zich door, zowel in Leven als Niet-Leven.

Sterke technische verzekeringsresultaten

In Niet-Leven is er sprake van een rendabele groei. Ook in Leven werd vooruitgang geboekt - ondanks de lage rentevoeten - en dat terwijl de P&V Groep vooral traditionele levensverzekeringen aanbiedt en nauwelijks investeringsproducten. Daarnaast zorgen de inspanningen om de technische verzekeringsresultaten jaar na jaar te verbeteren voor een positieve evolutie.

"Uit dat alles blijkt dat de P&V Groep kan terugvallen op een solide basis. Die hebben we te danken aan de inzet en het professionalisme van onze medewerkers, agenten en partnermakelaars, maar ook aan het vertrouwen van onze coöperatoren," zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité. En ze vervolgt: "We blijven investeren in een duurzame langetermijnrelatie met al onze stakeholders, met aandacht voor rentabiliteit".

Opnieuw een versteviging van de solvabiliteitsmarge tot 235%

Het premievolume van de P&V Groep stijgt met 4,5% tot 1,5 miljard euro. Het eigen vermogen neemt toe, hoofdzakelijk dankzij de technische resultaten en het courant financieel resultaat. Het resultaat van de P&V Groep ligt een stuk hoger dan het voorgaande jaar: 154,9 miljoen euro (tegenover 42,2 miljoen euro in 2012). De solvabiliteitsmarge van de Groep is 235% (de minimumvereiste is 100%).

IFRS-normen – in duizend EUR * 2013 2012
Eigen vermogen  1.403.895 1.246.913
Activa 16.019.458 16.091.410
Bruto premies 1.516.183 1.451.438
Resultaat van het boekjaar 154.940 42.187
Solvabiliteitsratio  235% 217%

 
*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 19/06/2014.

Lokale verankering garandeert stabiliteit voor klanten en tussenpersonen

De P&V Groep wil een duurzame partner zijn voor haar tussenpersonen en klanten. De behoeften van de klant vormen altijd het vertrekpunt in haar beleid. Door de exclusieve focus op de Belgische markt kent de P&V Groep deze markt door en door. Deze lokale verankering garandeert klanten, tussenpersonen en medewerkers de nodige stabiliteit. Daarnaast neemt de P&V Groep actief deel aan internationale samenwerkingsverbanden, die de Groep toelaten nauwe contacten te onderhouden met buitenlandse coöperatieve en onderlinge verzekeraars en met hen best practices uit te wisselen.

Winsten worden geherinvesteerd in de Groep en in de dienstverlening

De basisidee bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 was: solidariteit met de verzekerden en met de samenleving. Die drijfveer is vandaag nog altijd dezelfde: zoveel mogelijk mensen een eerlijke bescherming bieden, en dat tegen de beste voorwaarden. Winsten worden hoofdzakelijk opnieuw geïnvesteerd in de Groep, zodat haar financiële soliditeit gegarandeerd blijft evenals de product- en servicekwaliteit. Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V. Bovendien blijft de P&V Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in België.

Download het persbericht

19 februari 2014. Vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid: de Stichting P&V selecteert en financiert 6 innoverende en performante projecten

Op 19 februari 2014 werden de 6 projecten voorgesteld die een beurs ontvangen van de Stichting P&V in het kader van de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Twee projecten komen uit Brussel, twee uit Vlaanderen en twee uit Wallonië.

Europese topprioriteit: het voorkomen van een verloren generatie
Jongeren zijn de eerste slachtoffers van de werkloosheidsgolf die Europa en haar grote steden en meest kwetsbare populaties treft. In december 2013 zat 23,7% van de jongeren (15-24 jaar) in Europa zonder werk. In sommige landen en grote steden loopt de jeugdwerkloosheid zelfs op tot 58%. Ze treft alle jongeren, maar de laagst gekwalificeerden het meest. Velen vrezen voor een verloren generatie die haar kansen op een betere toekomst ziet afnemen door een combinatie van schooluitval en werkloosheid.

België bevindt zich ongeveer op het Europese gemiddelde in beide problematieken. Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten en gemeenschappen. De jeugdwerkloosheid bedraagt 12,8% in Vlaanderen, 27,1% in Wallonië en 36,4% in Brussel. In Brussel is 62% van de werkloze jongeren langer dan 6 maanden werkloos, in Wallonië 55% en in Vlaanderen 35%. Hoewel de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen veel gunstiger lijkt dan in de andere gewesten, worden de jongeren in Vlaanderen, vergeleken met de andere leeftijdsgroepen zwaarder getroffen. Daarenboven blijkt Vlaanderen een uitgesproken duale arbeidsmarkt voor jongeren te hebben. Jongeren zonder een diploma secundair onderwijs hebben in Vlaanderen dubbel zoveel kans om werkloos te zijn dan hooggeschoolde jongeren.

Terwijl België voor wat de jeugdwerkloosheid betreft een gemiddelde positie inneemt in Europa, begint het volgens de meest recente cijfers achterop te hinken wat het vroegtijdig schoolverlaten betreft. Ten opzichte van 2009 is er zelfs een lichte stijging te merken van het aantal vroegtijdige schoolverlaters in België (12% in 2012 t.o.v. 11.1% in 2009), terwijl de meeste andere Europese landen een dalende trend vertonen. Op dat vlak zitten we in de Europese rangorde ter hoogte van Bulgarije en Roemenië. Maar ook hier zijn er grote verschillen tussen onze regio's. In 2012 werd het vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen op 8,7%, in Wallonië op 14,8% en in Brussel op 20,1% geschat. Jongeren van buitenlandse afkomst hebben meer dan twee keer zoveel kans de school te verlaten zonder diploma dan jongeren die in België geboren zijn.

Driejarenproject van de Stichting P&V tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid
De Stichting P&V heeft een uitgebreid programma op touw gezet dat wetenschappelijk onderzoek combineert met concrete actie. Hiermee wil ze zowel beleidsmakers als terreinwerkers aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe beleidsmaatregelen, innoverende en performante initiatieven de kansen geven om zich te ontwikkelen, acties verspreiden om zo efficiënt mogelijk de strijd aan te gaan met vervroegd schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, en jongeren ondersteunen die het onderwijs zonder diploma dreigen te verlaten en/of geen werk hebben of vinden.

Mark Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, licht de motivatie voor dit project toe: "Onze samenleving kan zich geen verloren generatie veroorloven. Het is heel spijtig dat we bij het beoordelen van hoe het met de samenleving gesteld is, dikwijls meer aandacht hebben voor de mate van economische groei, dan voor de mate van jeugdwerkloosheid en ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs; meer aandacht hebben voor de groei nu, dan voor de toekomst van onze jongeren en van onze economie. Als stichting willen we niet alleen pleiten, we willen ook iets doen. Jongeren betere kansen geven op het verwerven van competenties, betere kansen geven op de arbeidsmarkt, dat zijn de concrete doelen waarvoor we ons met het huidige project willen inzetten."

Het programma startte in 2012 met een oproep naar duizenden wetenschappers in heel Europa. Een internationale jury selecteerde uit de meer dan 40 inzendingen 9 winnende bijdragen, die zich onderscheidden door hun originele en onderbouwde kijk op de problematiek en aanleiding gaven tot een colloquium in het Europees Parlement en een boek "Early school leaving and youth unemployment" gepubliceerd bij LannooCampus en Amsterdam University Press.

Vervolgens werd een breed opgezette oproep gelanceerd naar projecten die op het Belgische grondgebied rond de problematiek werken. Bij de deadline op 5 oktober 2013 ontvingen we 245 dossiers uit heel België. Een jury van Belgische experts selecteerde hieruit zes projecten die beurzen tussen de 10.000€ en 50.000€ zullen ontvangen. In 2014 zullen deze projecten intensief opgevolgd en geëvalueerd worden door de Stichting P&V. De resultaten van deze opvolging en evaluatie en het volledige driejarenproject, evenals de beleidsadviezen die hieruit zullen kunnen worden afgeleid, zullen gepresenteerd worden op een groot finaal evenement begin 2015.

Laureaten van de projectoproep van de Stichting P&V
Volgende projecten ontvangen een beurs van de Stichting P&V:

Vormingscentrum Foyer – Roma Plus (Brussel)
Project om zeer uitgesloten jongeren met een migratie-achtergrond (veelal Roma-jongeren) te begeleiden naar onderwijs en werk en zo hun integratie in de school en op de arbeidsmarkt te verbeteren. Concreet beoogt dit project het verbeteren van de screenings- en trajectbegeleidingsinstrumenten, het verder uitbouwen van partnerverbanden, maar ook het inzetten op de nodige nazorg omdat deze jongeren ook na de leeftijd van 18 jaar nood hebben aan ondersteuning en advies.

Odyssee – Begeleiding van adolescente schooluitvallers (Brussel)
Vzw die jongeren die op school dreigen af te haken, opzoekt en helpt om de draad opnieuw op te nemen. In samenwerking met 17 Brusselse scholen, worden vroegtijdige schoolverlaters begeleid naar een terugkeer naar de school, door onder meer een gezamenlijke analyse te maken van de oorzaken van hun uitval, intensief te werken op motivatie, eigenwaarde en een persoonlijk project, en groepsateliers voor jongeren en opleidingen voor leraren en opvoeders te organiseren.

Werkvormm – Junior Engineering (Antwerpen)
Organiseert vrijetijdsateliers om kinderen en jongeren (5e & 6e lj basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs) kennis te laten maken met techniek, hun eventueel technisch talent te laten ontdekken, hen op die manier te interesseren voor een technische opleiding en via een gerichte keuze eventueel toe te leiden naar het TSO of BSO (om zo het watervalsysteem proberen tegen te gaan).

Perspectives – Digitale podiumtechnieken (Flémalle)
Project waarbij laagopgeleide en/of langdurig werkloze jongeren tussen 18 en 24 gedurende 9 maanden een technische basisopleiding volgen en samenwerken aan een licht- en geluidspektakel. Op die manier worden heel wat andere basiscompetenties aangeleerd (wiskunde, informatica, elektriciteit, maar ook samenwerken, organiseren…) die nuttig zijn in het vinden van werk, ook in andere sectoren.

De Schoolbrug – Van chaos naar zen in de klas (Antwerpen)
Schoolintern begeleidingstraject waarbij leerkrachten, klassen en ouders als evenwaardige parnters samenwerken om schooluitval te voorkomen (zowel bij de voorbereiding en uitvoering als bij de nazorg). Er wordt preventief gewerkt binnen de school en hierdoor kan het project onderscheiden worden van alle andere externe time-out projecten buiten de school.

La Teignouse AMO – Tutoraat om te groeien (Comblain-Au-Pont)
Een project voor en door jongeren, waarbij jonge scholieren leren van oudere, meer ervaren school- of studiegenoten en beide ‘partijen' op verschillende manieren gesteund en gesterkt worden in hun competenties (wederzijdse ‘contractjes', opvolging, begeleiding en vorming, feedback en evaluatie, …).

Stichting P&V
De Groep P&V Verzekeringen, die is ontstaan uit de coöperatieve beweging, richt in het jaar 2000 de Stichting P&V op en is er de hoofdsponsor van. De Stichting werkt in totale onafhankelijkheid en heeft zich tot taak gesteld de sociale uitsluiting van de jongeren te bestrijden. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut. www.stichtingpv.be

17 december 2013. De P&V Groep verkoopt zijn verzekeringsactiviteiten op de Luxemburgse markt aan Baloise Luxemburg

De P&V Groep heeft gisteren een akkoord gesloten met Baloise Luxemburg voor de verkoop van zijn verzekeringsactiviteiten op de Luxemburgse markt, die een incasso van ongeveer 41 miljoen euro vertegenwoordigen in 2013.

Na een strategische analyse van de positionering van zijn bijkantoor P&V Luxemburg heeft de P&V Groep beslist dat de verkoop van zijn lokale activiteiten aan een verzekeraar die groei ambieert op de Luxemburgse markt het scenario is dat de beste garanties biedt voor de verdere uitbouw ervan. 

Deze beslissing kadert eveneens in een breder programma van de P&V Groep dat als doel heeft om zich toe te spitsen op zijn verzekeringsactiviteiten in België.

P&V Luxemburg behaalt uitstekende resultaten, met een stijgend incasso. Bovendien beschikt P&V Luxemburg over een performant verkoopnet en een competent en gemotiveerd personeel. De P&V Groep is ervan overtuigd dat de integratie van zijn Luxemburgse activiteiten in Baloise harmonieus zal verlopen en een verdere stijging van het incasso, zoals die vorig jaar werd ingezet, zal mogelijk maken.

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, zullen alle rechten en plichten van de verzekeringscontracten worden overgenomen door Baloise Luxemburg. Dat betekent onder meer dat er voor de klanten niets verandert.

Het akkoord is getekend onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde controle-instanties en de effectieve overdracht zal plaats hebben na deze goedkeuring.

Er zal geen complementaire informatie over de modaliteiten van de transactie verstrekt worden. De P&V Groep werd bijgestaan door Bank Degroof in de uitvoering van deze transactie.

Download het persbericht.

4 december 2013. Jan Goossens Laureaat van de Burgerschapsprijs 2013 van de Stichting P&V

Op woensdag 4 december 2013 reikt de Stichting P&V voor het negende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadela Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Simone Susskind en Stéphane Hessel.

Een voortrekker in verscheidenheid
Jan Goossens is sinds 2001 artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft hij de KVS geleid naar een eigentijds stadstheater met een open oog voor de verscheidenheid in eigen land en de culturele rijkdom elders in de wereld. In Brussel werkt de KVS bijvoorbeeld nauw samen met het Théâtre National. Zo slaagt Goossens erin Brusselaars van verschillende achtergronden naar de schouwburg te lokken.

Artistieke projecten in Palestina en Congo
Sinds 2009 zet hij ieder jaar een theaterfestival op poten in Kinshasa, waar hij ook workshops organiseert voor de opleiding en de begeleiding van Congolese artiesten. Die krijgen bovendien de kans hun creaties te tonen in de KVS, waardoor ze ook in andere Europese landen aan de slag kunnen.

Ook in Palestina is Goossens met zijn KVS actief. Sinds 2007 is hij er de coördinator van PASS (Performing Arts Summer School). Samen met les ballets C de la B en Plek vzw zet de KVS er een parcours van workshops uit met jonge Palestijnse podiumkunstenaars.

Werken naar een tolerante en solidaire samenleving vanuit de KVS
Mark Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, vat de keuze voor de laureaat als volgt samen: "Er zijn vele plekken in deze samenleving van waaruit men naar een tolerante, solidaire en seculiere samenleving kan streven. Er zijn ook heel verschillende manieren waarop men dat kan doen. Allen vergen ze oprechtheid, inzicht en moed. Jan Goossens heeft het gedaan vanuit de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Terugblikkend op mijn jeugd in Brussel, lijkt dat niet de meest evidente plek voor zo'n project. Maar Jan Goossens deed het, met veel doorzettingsvermogen. Hij heeft zijn engagement op een voorbeeldige wijze waargemaakt, op een manier die inspireert en anderen de moed en de goesting geeft ook als een volwaardig en geëngageerd burger in de wereld te staan. Een manier die laat voelen, die laat beleven hoeveel beter het is elkaars warmte en enthousiasme te ervaren, dan elkaars kilte en afwijzing. Ik ben blij hem de burgerschapsprijs van de Stichting P&V te kunnen overhandigen. "

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op woensdag 4 december om 18.15u in de Nine City Event Hall in Brussel. De laudatio van de laureaat wordt uitgesproken door Fadila Laanan, Minister van Cultuur, Audiovisuele media, Gezondheid en Gelijke Kansen van de Franstalige Gemeenschap.

De Stichting zal aan de laureaat een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigen. Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be.

Download het persbericht.

18 september 2013. Isabelle Coune treedt toe tot het directiecomité van P&V en VIVIUM Verzekeringen

Op 16 september 2013 kwam Isabelle Coune in dienst van de P&V Groep als bestuurder en lid van het Directiecomité van P&V en VIVIUM, verantwoordelijk voor de directies Niet-Leven en Schade.

Isabelle Coune (52 jaar) behaalde een Master in Wiskunde, evenals een Master in Actuariële Wetenschappen aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. Zij was tot nu Chief Operating Officer en Head of Retail bij Nationale Suisse. Daarvoor bekleedde zij verschillende functies bij Generali België, onder andere als deputy general manager, verantwoordelijk voor de volledige Leven en Niet-Leven activiteiten.

7 mei 2013. P&V Groep: structurele groei zet zich voort

De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar resultaten over 2012 aan. Alle verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep sloten het boekjaar af met winst. Het premie-incasso van de P&V Groep is in stijgende lijn en de solvabiliteitsmarge is versterkt. Daarmee zet de P&V Groep haar structurele groei van de vorige jaren voort.

Deze sterke cijfers over 2012 liggen in de lijn van de vorige jaren. Ze zijn geen eenmalig succes, maar het resultaat van een coöperatief bedrijfsmodel dat steunt op een duurzame langetermijnvisie en continue investeringen in de relaties met verzekeringstussenpersonen en klanten.

Premie-incasso stijgt met 4%

Het premie-incasso van de P&V Groep stijgt met 4% en bedraagt 1,6 miljard EUR eind 2012. In de niet-levenverzekeringen gaat het incasso 6% vooruit en bedraagt het 701,89 miljoen EUR. Deze groei overstijgt het gemiddelde van de markt. In de levensverzekeringen bedraagt de groei 2% en komt het incasso eind 2012 uit op 862,96 miljoen EUR.

Solvabiliteitsmarge versterkt

De solvabiliteitsmarge (IFRS) van de P&V Groep bereikt op 31 december 2012 een niveau van 217%.

VIVIUM: 126,1 miljoen EUR winst

VIVIUM, dat 63% vertegenwoordigt van het incasso van de P&V Groep, sloot het boekjaar af met een winst van 126,1 miljoen EUR. Het incasso van de premies Niet-Leven steeg met 6,6% tot 379,6 miljoen EUR (tegenover 355,1 miljoen in 2011). De schade-premieratio verbeterde aanzienlijk. Het incasso van de premies Leven bedroeg 610,5 miljoen EUR (tegenover 616,4 miljoen EUR in 2011). In Leven-Individueel was er een daling van 5,7% tot 314,6 miljoen EUR (333,6 miljoen EUR in 2011). Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan het wegvallen van een grote eenmalige premie geboekt in 2011. Het financiële resultaat bedraagt 451,9 miljoen EUR en het eigen vermogen 291,9 miljoen EUR (+48%).

(in duizend EUR) 12/2012 12/2011
Activa 9.852.960 9.162.969
Bruto premies 990.125 971.527
Financiële resultaat 451.881 258.103
Nettoresultaat van het boekjaar 126.145 -9.997

 

P&V Verzekeringen: sterke verbetering van de combined ratio

P&V Verzekeringen sloot 2012 af met een winst van 9,2 miljoen EUR. Het incasso van de premies Niet-Leven steeg met 2% tot 233,7 miljoen EUR (tegenover 229,1 miljoen EUR in 2011). Dit ondanks het feit dat in 2012 de portefeuille Rechtsbijstand van P&V Verzekeringen overgedragen werd naar de maatschappij Arces (6,3 miljoen EUR incasso in 2011). De combined ratio daalde van 105,5% naar 100,8%. Het incasso van de Leven–premies nam toe met 12,4% tot 155,9 miljoen EUR (tegenover 138,7 miljoen EUR in 2011). Het financiële resultaat bedraagt 83,4 miljoen EUR en het eigen vermogen 515,5 miljoen EUR (+2%).

(in duizend EUR) 12/2012 12/2011
Activa 4.029.746 3.741.445
Bruto premies 389.615 367.829
Financiële resultaat 83.395 48.997
Nettoresultaat van het boekjaar 9.222 -2.082

 

P&V Gemeenschappelijke Kas: 2,5 miljoen EUR ristorno's aan de verzekerden

De Gemeenschappelijke Kas tegen arbeidsongevallen realiseerde in 2012 een incasso voor aftrek van herverzekering van 16,3 miljoen EUR (tegenover 17,4 miljoen EUR in 2011). De Gemeenschappelijke Kas tegen arbeidsongevallen sloot het boekjaar af met een winst van 5,5 miljoen EUR (tegenover 4,8 miljoen EUR in 2011). De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om 2,5 miljoen EUR aan ristorno's uit te keren aan de verzekerden. Het financieel resultaat bedraagt 9,1 miljoen EUR. De stabiliteit van het financiële resultaat is te verklaren doordat de activaportefeuille hoofzakelijk bestaat uit Belgische staatsobligaties.

(in duizend EUR) 12/2012 12/2011
Activa 258.833 255.287
Bruto premies 16.264 17.369
Financiële resultaat 9.090 9.584
Nettoresultaat van het boekjaar 5.543 4.813

 

ACTEL: 4,8 miljoen EUR winst

ACTEL sloot het boekjaar af met een winst van 4,8 miljoen EUR. De bruto premies stegen met 2% tot 33,4 miljoen EUR (tegenover 32,7 miljoen EUR in 2011). De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om het totale resultaat aan de reserves toe te voegen. Op 1 april 2013 werd de verzekeringsportefeuille van ACTEL nv overgedragen aan P&V Verzekeringen cvba, en dit als onderdeel van een fusie door opslorping. ACTEL is voortaan een 'merk' van P&V Verzekeringen cvba, die op haar beurt alle rechten en plichten van ACTEL nv overneemt.

(in duizend EUR) 12/2012 12/2011
Activa 89.098 78.877
Bruto premies 33.375 32.706
Financiële resultaat 8.829 3.954
Nettoresultaat van het boekjaar 4.790 -507

 

Nieuw coöperatief elan

2012 was het Internationaal Jaar van de Coöperaties. In dat jaar heeft de P&V Groep een aantal initiatieven opgestart om haar coöperatieve waarden nog concreter te integreren in haar bedrijfsvoering. Ook heeft ze inspanningen gedaan om het coöperatieve model in ons land een duw in de rug te geven. In 2013 bouwt de P&V Groep voort op de dynamiek die is ontstaan tijdens dit Internationale Jaar. De gunstige resultaten stellen de Groep in staat om middelen vrij te maken om te investeren in de ontwikkeling van haar verzekeringsmaatschappijen, met als uitgangspunt de behoeften van tussenpersonen, klanten én de samenleving.

Download het persbericht.

16 juni 2011. De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt goede resultaten aan voor 2010

Tegelijkertijd volgt Hilde Vernaillen Jacques Forest op als CEO van de P&V Groep.

De Raad van Bestuur heeft de benoeming bevestigd van Hilde Vernaillen als Voorzitter van het Directiecomité van de coöperatieve verzekeringsgroep P&V. Ze volgt Jacques Forest op, die 20 jaar aan het hoofd stond van de Groep.

Tegelijk kondigt de P&V Groep goede jaarresultaten aan. Terwijl de Groep in 2009 een deel van haar eigen vermogen opnieuw wist op te bouwen, heeft zij in 2010 haar technische resultaten verbeterd, de algemene kosten verlaagd en is het globaal geconsolideerd resultaat gestegen.

De gedeeltelijke en voorlopige resultaten werden reeds op 24 maart bekendgemaakt.

Hilde Vernaillen : verandering in de continuïteit

Vandaag wordt een bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van de P&V Groep: Hilde Vernaillen volgt Jacques Forest op en wordt de nieuwe CEO. Hilde Vernaillen is al 21 jaar actief in de P&V Groep. Eerst binnen de Codep Spaarbank, vervolgens bij de Bank Nagelmackers en in 2002 vervoegt ze de verzekeringstak. Ze heeft er talrijke verantwoordelijkheden gehad (informatica, fusies en acquisities, enz.).

Voor Jacques Forest, die het mogelijk heeft gemaakt dat de P&V Groep de 6e Belgische verzekeraar is geworden met een marktaandeel van 4,6 %, staat deze opvolging in het teken van continuïteit. De Groep heeft de ambitie om een belangrijke en stabiele speler in de Belgische en Luxemburgse economie te zijn, en tegelijkertijd de coöperatieve principes toe te passen en te promoten, met solidariteit als basiswaarde.

Hilde Vernaillen deelt dezelfde waarden en haar visie op de ontwikkeling van de Groep is identiek. Haar maatschappelijke betrokkenheid is volledig in overeenstemming met de identiteit van de P&V Groep. De Groep wil in de toekomst een solide en betrouwbare verzekeringspartner blijven, voor haar klanten, tussenpersonen en medewerkers.

De P&V Groep: een geconsolideerd resultaat van 75,7 miljoen euro

Alle verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep zijn winstgevend. In 2010 bedraagt de geconsolideerde winst van de Groep 75,7 miljoen euro (tegenover 71,5 miljoen euro in 2009). Het resultaat groepsaandeel toont een vooruitgang van meer dan 10 %.
2010 was ook commercieel gezien een goed jaar: de totale omzet van de Groep bedraagt 1,51 miljard euro aan premies. De kosten van alle maatschappijen van de Groep samen zijn gedaald met 7 %. Tenslotte versterkt de Groep ook haar solvabiliteitsmarge. Op 31 december 2010 bedraagt ze meer dan 200% van de wettelijk vereiste marge.

VIVIUM

VIVIUM, dat 62 % van het incasso van de Groep vertegenwoordigt, verlaagt zijn kosten dankzij de resultaten van de IT integratie. We zien onder andere:

 • een verlaging van de werkingskosten met 6,7 %;
 • een stijging van het resultaat vóór belastingen, dat uitkomt op 59,5 miljoen euro, tegenover 44,7 miljoen euro in 2009.

P&V Verzekeringen

2010 was een goed jaar voor P&V op het vlak van productie van nieuwe zaken.
Desondanks daalt het nettoresultaat (tot 44,8 miljoen euro, ten opzichte van 61,2 miljoen euro in 2009). Reden hiervoor zijn belangrijke waardeverminderingen op participaties. Deze worden wel deels gecompenseerd door een uitstekend nettoresultaat van de verzekeringsactiviteiten, vooral in Niet-Leven.

Andere trend: het incasso van de premies Leven daalt (tot 128,7 miljoen euro, tegenover 146,2 miljoen euro in 2009). Dit is voornamelijk te wijten aan een daling van het incasso in groepsverzekeringen. 2009 was wat dat betreft een uitzonderlijk jaar door de storting van enkele eenmalige premies, hetgeen zich in 2010 niet opnieuw voordeed.

P&V Gemeenschappelijke Kas voor arbeidsongevallen

Het resultaat van de Gemeenschappelijke Kas voor arbeidsongevallen was uitzonderlijk goed in 2010 (8 miljoen euro). De Algemene Vergadering heeft beslist om 3,6 miljoen euro te ristorneren aan de verzekerden.

Actel

Actel heeft uitstekende resultaten behaald in 2010. Het technisch resultaat is aanmerkelijk hoger dan in 2009 en de kostenratio's zijn verbeterd.
Actel heeft overigens zijn organisatie aangepast aan het nieuwe model van de P&V Groep.

Geconsolideerde rekeningen 2010 – P&V Groep

 

(in duizend euro) 12/2010 12/2009
Eigen vermogen 407.889 351.280
Activa 13.521.803 12.869.362
Technische voorzieningen 10.970.355 10.498.473
Uitgegeven premies Leven 867.440 869.227
Uitgegeven premies Niet-Leven 644.851 640.335
Opbrengsten uit beleggingen 682.970 779.417
Resultaat van het boekjaar 75.740 71.578


Download het persbericht.

7 juni 2011. VIVIUM Verzekeringen start renovatie van zijn Antwerpse zetel

VIVIUM, lid van de P&V Groep, zal de komende 2 jaar haar Antwerpse zetel aan de Desguinlei renoveren. Daarmee bevestigt de Groep zijn vastberadenheid om zijn gebouwen uit te rusten met de meest duurzame en energie-besparende materialen en om het comfort van de huidige en toekomstige gebruikers van de gebouwen te maximaliseren.

VIVIUM investeert in zijn Antwerpse aanwezigheid


VIVIUM, deel uitmakend van de P&V Groep, renoveert haar Antwerpse zetel, werkplaats voor bijna 40 % van het totaal aantal medewerkers van de Groep. De P&V Groep is één van de weinige Belgische verzekeringsgroepen en neemt zijn beslissingen in functie van de Belgische markt. VIVIUM verdeelt zijn verzekeringen uitsluitend via onafhankelijke makelaars, met wie het een nauwe partnerrelatie onderhoudt. De kosten van de renovatie zullen om en nabij de 20 miljoen euro bedragen. Tijdens de renovatieperiode verhuist het voltallige Antwerpse personeel naar het gebouw ernaast (Desguinlei 100).

Waarom renoveren?

Het kantoorgebouw van VIVIUM langs de Desguinlei in Antwerpen dateert van het begin van de jaren 1980. Het was indertijd de eerste hoogbouw in Antwerpen met een volledig glazen gevel. Duurzaam bouwen was in die tijd echter geen prioriteit. Door een gebrekkige isolatie scoort het gebouw niet goed op het vlak van energetische performantie. De hoge energieconsumptie wordt nog versterkt doordat de technische installaties aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Een grondige renovatie kon niet meer te lang op zich laten wachten.

Anderzijds behoort het VIVIUM-gebouw tot de skyline van Antwerpen en tot zijn moderne architectonische patrimonium. De P&V Groep is zich bewust dat dit gebouw deels het gezicht van de Zuidrand van Antwerpen bepaalt en dat het moet zorgen dat het steeds in topvorm verkeert.

Het gebouw zal volledig en diepgaand gerenoveerd worden, met behoud van de bestaande volumes en hoogten alsook dezelfde kantoorfunctie. Het gebouw wordt volledig gestript tot op het structurele beton, asbest wordt verwijderd (een attest "asbest-safe" zal worden verleend). Zowel de gevels, daken, uitrustingen als afwerkingen zullen vernieuwd worden. De renovatieperiode loopt van juli 2011 tot eind 2012. Begin 2013 zullen de personeelsleden naar het gerenoveerde gebouw terugkeren.

Eén van de eerste BREEAM-gebouwen in Antwerpen

Een certificatiedossier BREEAM werd ingediend met als objectief de vermelding " very good ". BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method, en is een van de oudste en meest gebruikte referentiekaders ter wereld om de milieu-impact van een gebouw van ontwerp tot sloop te evalueren. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met negen aspecten: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik/ecologie en vervuiling. De BREEAM-certificatie vereist een rigoureuze opvolging op lange termijn, waar de P&V Groep dan ook garant voor zal staan.

Duurzame renovatie past binnen visie duurzame ontwikkeling P&V Groep

De P&V Groep heeft zich altijd ingezet om mee te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze solidariteit heeft in de loop der jaren verschillende vormen aangenomen en zich telkens aangepast aan de evoluties in de samenleving. Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming één van de grootste problemen in de wereld. Hiertegen de strijd aanbinden is een belangrijk aspect in het engagement van de P&V Groep.

Zo laat de Groep sinds 2005 energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de Groep zelf worden geëxploiteerd. De audits onderzoeken de sterktes en zwaktes van de gebouwen en de technische installaties, waarna verbeteringen worden uitgevoerd om energie te besparen en duurzame energie te stimuleren.

In juni 2010 kreeg de P&V Groep het label Ecodynamische Onderneming voor zijn hoofdzetel in Brussel. Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van hun onderneming. De P&V Groep heeft een label van twee sterren behaald (drie is het maximum). Dat betekent dat er verdienstelijk werk wordt geleverd op het gebied van afvalbeheer, energie- en waterverbruik en mobiliteit, maar dat er nog ruimte is voor verbetering.

De Groep promoot sinds lang het gebruik van openbaar vervoer bij zijn medewerkers. Al in 2002 werd gestart met een derdebetalerssysteem voor de NMBS en de Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB.

De P&V Groep heeft sinds 1 januari 2010 een nieuwe "Green Car Policy" ingevoerd voor medewerkers met een bedrijfswagen. Enerzijds kunnen zij een (goedkopere) bedrijfswagen kiezen in combinatie met een vast abonnement voor trein, tram, bus of metro. Anderzijds speelt het milieu-aspect ook een rol in de keuze van de voertuigen. Medewerkers hebben er belang bij om een schonere wagen te kiezen. Ze betalen voortaan een deel van hun brandstof op basis van een percentage dat afhangt van de CO2-uitstoot. Wie minder wil betalen, kiest dus best voor een wagen met een lagere uitstoot.

Download het persbericht.

24 maart 2011. P&V Groep: stabiel incasso en verbetering van het resultaat door een daling van de schadelast en van de algemene kosten

De P&V Groep kondigt zijn resultaten aan. Globaal zien we een stabiel incasso en een verbetering van het resultaat door een daling van de schadelast en van de algemene kosten.

De P&V Groep : verbetering van de technische resultaten en verlaging van de algemene kosten

 

 • Het incasso van de Levensverzekeringen is, ondanks de stopzetting van de commercialisering van de beleggingsverzekeringen begin 2010, stabiel gebleven.
 • In Niet-Levensverzekeringen vertoont het incasso een lichte stijging. Het technische resultaat verbetert aanzienlijk, ondanks enerzijds een verhoging van de schadelast in Brandverzekeringen (vooral door natuurfenomenen zoals stormen, overstromingen en sneeuwdruk) en anderzijds een verhoging van het aantal schadegevallen in de tak Auto.
 • De geconsolideerde uitgegeven premies bedragen 1,512 miljard euro.
 • Het in 2008 opgestarte kostenverlagingprogramma werpt zijn vruchten af. De werkingskosten zijn onder het voorziene budget gebleven en dalen aanmerkelijk ten opzichte van 2009 (- 7,5 %).
 • Op financieel vlak verbetert het courant resultaat; daarentegen valt het buitengewoon resultaat lager uit in vergelijking met 2009, toen er een spectaculair herstel plaatsvond (belangrijke herneming van waardeverminderingen) na het crisisjaar 2008.
 • Indien we de buitengewone elementen die werden geboekt in 2009 neutraliseren (buitengewoon financieel resultaat, overdracht van 60 miljoen euro naar het Fonds voor Toekomstige Toewijzigingen om het eigen vermogen te versterken), constateren we een verbeterd resultaat voor de P&V Groep in 2010.
 • De geschatte geconsolideerde winst van de Groep stijgt met meer dan 10 % ten opzichte van 2009.
 • Ten slotte stellen we vast dat de geschatte solvabiliteitsmarge van de Groep eind 2010 uitkomt op meer dan 200 % van de wettelijk vereiste marge.


VIVIUM : dezelfde positieve trend


VIVIUM, dat 62 % van het incasso van de Groep vertegenwoordigt, vertoont dezelfde tendens. In vergelijking met 2009 kent deze maatschappij:

 • Een verlaging van de werkingskosten met 6,7 %
 • In Levensverzekeringen zien we een lichte daling van het incasso (een gevolg van het stopzetten van de commercialisering van beleggingsproducten), een verhoging van het lopende financiële resultaat, maar een negatief buitengewoon financieel resultaat. Dit is een consequentie van de voorzichtige beleggingspolitiek, waarbij waardeverminderingen geboekt werden op achtergestelde bankobligaties. De rekening Leven is winstgevend (+ 27 miljoen euro), maar duidelijk lager dan in 2009 (+ 48,3 miljoen euro).
 • In Niet-Leven is er een lichte stijging van het incasso, het technische resultaat verbetert sterk evenals het financiële resultaat. De winst van de technische rekening Niet-Leven stijgt tot 42,6 miljoen euro (+ 8,1 miljoen euro in 2009).
 • Het resultaat voor aftrek van belastingen stijgt tot + 59,5 miljoen euro (+ 44,7 miljoen euro in 2009).
 • De solvabiliteitsmarge (168 %) van VIVIUM blijft stijgen.

Download het persbericht.