2016 was een bewogen jaar voor de P&V Groep. De vele evoluties die aan de gang zijn in de technologie, de economie en de samenleving hebben grote impact op de verzekeringswereld. Ze veranderen niet alleen de zaken die we verzekeren, maar vooral ook de verwachtingen van klanten. Op die manier dagen ze ons uit om onze rol als verzekeraar te vernieuwen.

In 2016 hebben we binnen de P&V Groep verschillende strategische oefeningen gemaakt Die hebben te maken met manieren waarop we ons aanbod en onze interactie met klanten en distributiepartners kunnen aanpassen aan die snel veranderende realiteit Meer over de plannen die we hieruit distilleerden, leest u verderop in dit activiteitenverslag.

Maar ook binnen die nieuwe realiteit blijvenwe als Belgische coöperatieve verzekeringsgroep trouw aan onze waarden en vertuigingen. Zo werken we onophoudelijk verder aan een toegankelijke bescherming voor zoveel mogelijk mensen en blijven we sterk geloven in de klassieke verzekeringstussenpersonen, de agenten en de makelaars. Hun expertise en toegankelijkheid vormen een belangrijke toegevoegde waarde voor de klanten, en zelfs nog meer in een tijd van toenemende digitalisering en automatisering.

De nieuwe realiteit biedt opportuniteiten, maar vraagt ook belangrijke investeringen in de toekomst en aanpassingen in onze bedrijfsvoering. Ook op die vlakken hebben we in 2016 initiatieven genomen en de aangevatte inspanningen voortgezet. Die moeten ons toelaten om onze klanten, agenten en partnermakelaars beter te dienen, maar ook om kosten te besparen. Zo hebben we verder geïnvesteerd in klantvriendelijkere en efficiëntere manieren van werken, ondersteund door moderne digitale platformen.En we hebben plannen uitgetekend om onze organisatie en ons HR-beleid aan te passen aan de veranderende verwachtingen van klanten.

Al deze strategische denkoefeningen, investeringen en kostenbesparingen zullen ervoor zorgen dat de P&V Groep ook in de toekomst een solide en solvabele verzekeringsgroep blijft waar klanten, distributiepartners, personeelsleden en coöperatoren op kunnen vertrouwen. Ik wil ieder van hen bedanken voor hun constructieve dialoog en samenwerking om samen met ons dit doel te bereiken.

Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité

Activiteitenverslag 2016

Met de resultaten die de P&V Groep behaalde in 2015 trekken we de lijn door van de stabiele cijfers van de voorgaande jaren. Het premievolume nam verder toe, met vooral een groei in de levensverzekeringen. Bovendien verstevigden we opnieuw ons eigen vermogen en onze solvabiliteitsmarges.


Deze goede resultaten bekrachtigen onze ambitie om rendabel te groeien. Niettemin blijven onze kosten en onze technische resultaten, vooral in autoverzekeringen, onze aandacht opeisen. In 2015 hebben we belangrijke stappen gezet naar meer efficiëntie met de voltooiing van onze IT-integraties en een inhaalbeweging in digitalisering en automatisering. Verder werkten we aan een globale aanpak om onze autoportefeuille te rendabiliseren.


In 2015 bereidden we bovendien een belangrijke stap voor in de vereenvoudiging van de structuur van de P&V Groep. De juridische fusie van VIVIUM NV en P&V Verzekeringen CVBA werd officieel op 1 januari 2016 en maakt ons niet alleen transparanter voor de buitenwereld, maar zal ook onze ontwikkeling als coöperatieve groep stimuleren.


Al deze stappen helpen ons bij het waarmaken van onze hoogste ambitie: klanten beter servicen. Samen met onze distributiepartners willen we - nog consequenter dan vroeger - de klant centraal stellen in alles wat we ondernemen. Daarvoor bouwen we aan een nieuw businessmodel op basis van performantere IT-platformen, efficiëntere processen en een klantgerichtere organisatie.


In 2016 implementeren we de eerste realisaties, namelijk in onze schaderegeling. In dit domein, waar klanten onze service heel direct ervaren, hebben we sinds 2014 grote veranderingen doorgevoerd. We hebben onze organisatie aangepast en geïnvesteerd in de competenties van onze medewerkers. Als sluitstuk implementeren we een moderne beheerstool die zorgt voor meer efficiëntie in de samenwerking met onze distributiepartners en voor een betere service aan de klant.


Ten slotte hebben we de ambitie om ons onderscheidend te positioneren in de markt. In 2015 hebben we belangrijke vernieuwingen voorbereid waar we in 2016 mee naar buiten komen. Zoals onze nieuwe autoverzekering P&V Auto en VIVIUM Auto, die is bedacht vanuit de leefwereld van klanten. Ook in onze merkencampagnes die we in 2016 voeren, staat onze betrokkenheid met klanten centraal.


Want dat is de manier waarop we ons duurzaam willen onderscheiden: als een betrokken, loyale en nabije partner voor onze distributiepartners, klanten, personeels-leden en andere stakeholders. Als een partner die erkend wordt voor de kwaliteit van zijn producten, service en advies en die net dat stapje verder gaat dan verwacht.


Deze ambities realiseren we samen en in nauwe dialoog met klanten, distributiepartners, personeelsleden en coöperatoren. Ik wil ieder van hen bedanken die in 2015 met ons zijn of haar ideeën heeft uitgewisseld, in regelmatige forums of gewoon spontaan. Ik hoop dat ze ons via hun feedback scherp blijven houden en gefocust op wat klanten werkelijk van ons verwachten.


Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité

Activiteitenverslag 2015

 

De P&V Groep zette in 2014 haar rendabele groei verder in een markt waar de concurrentie groot is. In de levensverzekeringen is die groei nog opvallender, gezien de verkoop van onze activiteiten in Luxemburg en de lage rentevoeten. We slaagden erin om onze verzekeringstechnische resultaten verder te verbeteren en we hielden onze algemene kosten onder controle. En dat terwijl we vorig jaar belangrijke investeringen deden in onze systemen, in onze distributienetwerken, in onze schaderegeling en in onze producten zoals de woningverzekering en het aanbod voor kmo’s. 

De hagelstorm in juni had uiteraard een negatieve invloed op onze resultatenrekening. Maar dankzij een goede structurele opvolging van de kwaliteit van onze portefeuilles en de schaderatio’s, hebben we die impact kunnen beperken. Dergelijke ‘tegenvallers’ zijn nu eenmaal eigen aan het vak van verzekeraar. Het is in die moeilijke momenten dat we onze rol moeten spelen en tussenkomen op het terrein om mensen te helpen.

Het eigen vermogen van de P&V Groep nam toe en we verstevigden opnieuw onze solvabiliteitsmarges. We zijn klaar voor de nieuwe solvabiliteitsregels van Solvency II, die op 1 januari 2016 van kracht worden. In 2014 hebben we voor het eerst een Solvency II-oefening gedaan voor de volledige groep, in het kader van onze strategische planning en budgettering voor de komende drie jaar. We hebben alle risico’ in kaart gebracht en rekening gehouden met onze toekomstige projecten. Onze solvabiliteitsratio’s zijn solide, ook in de nieuwe Solvency II-omgeving, en dat in verschillende scenario’s en hypotheses, van gematigd tot gestresseerd.

Dat we dit nu kunnen zeggen, is het resultaat van onze inspanningen in de afgelopen jaren. We hebben onze investeringspolitiek en ons kapitaalbeheer aangepast. We hebben onze operationele risico’s beter in kaart gebracht en ons beheer daarop afgestemd. En we hebben de structuur van de P&V Groep vereenvoudigd. Dat maakt ons niet alleen transparanter voor de buitenwereld, het stimuleert ook onze ontwikkeling omdat we onze middelen nu beschikbaar hebben op de plaats waar ze nodig zijn in de toekomst. 

Kortom, de P&V Groep is een sterke verzekeringsgroep.Een van de hoofdredenen voor die sterkte is de dialoog met al onze stakeholders: makelaars, agenten, klanten, coöperatoren en medewerkers. Ik dank hen dan ook voor het aangaan en in stand houden van die dialoog met ons, in regelmatige forums maar ook spontaan. Ik dank hen voor de eerlijke feedback, de vragen, de suggesties en ook de kritiek. En ik roep al onze stakeholders op om deze dialoog met ons te blijven voeren. Op die manier kunnen we als verzekeraar nog beter worden in de toekomst.

Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité

Activiteitenverslag 2014
Geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014 

De P&V Groep kan terugkijken op een geslaagd 2013.

Allereerst blijven we groeien. In de tak Niet-Leven, waar de concurrentie groot is, concentreren we ons op een rendabele groei. Daar zijn we in geslaagd, onder andere dankzij een strikter toezicht op de schadelast. In de tak Leven worden de marktomstandigheden bemoeilijkt door de lage rentevoeten. Niettemin boeken we ook daar vooruitgang. Dat is niet evident voor een groep als de onze, die vooral traditionele levensverzekeringen en nauwelijks investeringsproducten aanbiedt. Het bewijst dat mensen in de eerste plaats nog altijd bescherming zoeken, ook als dat tegen een lagere rentevoet is.

Daarnaast blijven we werken aan het structureel verbeteren van onze technische verzekeringsresultaten. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig en aan de cijfers merken we dat de situatie stelselmatig vooruitgaat. Hier en daar hebben we nog een weg af te leggen, maar de evolutie is positief.

Ten slotte blijven we ook inspanningen leveren om onze solvabiliteit te versterken. Dat stelt ons in staat om ook morgen een eerlijke bescherming te bieden aan zoveel mogelijk mensen.

Uit dit alles blijkt dat de P&V Groep kan terugvallen op een solide basis. Dat hebben we te danken aan de voortdurende inzet en het professionalisme van onze medewerkers, onze agenten en partnermakelaars. Maar ook aan het vertrouwen dat onze coöperatoren ons schenken. Hun steun is ontzettend belangrijk, ook en vooral voor onze toekomstige ontwikkeling. Ik bedank al onze stakeholders dan ook voor hun inspanningen die ze in 2013 voor de P&V Groep en de klanten hebben geleverd. Ook in 2014 blijven we er alles aan doen om hun ontwikkeling en hun onderlinge samenwerking te stimuleren.

De fundamenten van de P&V Groep zijn in orde. Het komt er nu op aan ze te consolideren, zodat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen kijken. Maar kijken is niet genoeg, we moeten die toekomst actief voorbereiden, en daar zijn we in 2014 volop mee bezig. Er lopen een aantal grote projecten die moeten helpen om de P&V Groep klaar te maken voor een veranderende wereld, met nieuwe reglementeringen en snel wijzigende klantenverwachtingen. Hoe kunnen we morgen ons vak nog beter uitoefenen? Welke organisatie, marktstrategie en aanbod zijn daarvoor nodig? De antwoorden op die vragen zullen telkens vertrekken vanuit hetzelfde uitgangspunt: de klant als mens, en de bescherming en zekerheid die hij zoekt. En wat even belangrijk is: die toekomst bereiden we voor op onze manier. Niet door snelle en drastische ingrepen, maar door structureel te werken op lange termijn. Als coöperatieve groep blijven we staan voor een duurzaam model.


Hilde Vernaillen

Voorzitter van het Directiecomité van P&V cvba, P&V Gemeenschappelijke Kas en VIVIUM
Algemeen Directeur van PSH

Download het activiteitenverslag 2013.

Al onze verzekeringsmaatschappijen sloten het boekjaar af met winst. Hun premie-incasso kende over het algemeen een mooie stijging, zowel voor de levensverzekeringen als de niet-levensverzekeringen. Daarmee zet de structurele groei van de vorige jaren zich voort.

Onze dienstverlening ging er opnieuw op vooruit, wat blijkt uit de positieve scores in marktonderzoeken. De technische verzekeringsresultaten zijn verbeterd en de bedrijfskosten zijn onder controle. In de niet-levensverzekeringen blijft de technische rentabiliteit echter onze waakzaamheid vragen. De aanpassingen van tarieven en dekkingen in de vorige jaren hebben voor een gunstige evolutie gezorgd, maar in sommige takken moeten we de schade-premieverhouding nog verbeteren.

Globaal hebben we de rentabiliteit van de P&V Groep kunnen versterken door de verzekeringstechnische maatregelen die we de voorbije jaren hebben genomen en door een voorzichtig beheer in tijden van volatiele financiële markten. Ook de financiële resultaten kenden een positieve evolutie ondanks de vele uitzonderlijke elementen die we moesten in rekening brengen.

De cijfers die we in dit jaarverslag presenteren zijn geen eenmalig succes, maar het resultaat van ons coöperatieve bedrijfsmodel dat steunt op een duurzame langetermijnvisie en continue investeringen in de relaties met onze tussenpersonen en klanten.

2012 was trouwens het Internationaal Jaar van de Coöperaties. Als P&V Groep hebben we in dat jaar een aantal initiatieven opgestart die ons in staat moeten stellen om onze coöperatieve waarden concreter te integreren in onze producten en diensten. Ook hebben we inspanningen gedaan om het coöperatieve model in ons land een duw in de rug te geven. In 2013 bouwen we voort op de vernieuwde dynamiek die is ontstaan tijdens het internationale jaar.

Onze gunstige resultaten zorgen er ook voor dat we middelen kunnen vrijmaken om te investeren in de ontwikkeling van onze verschillende verzekeringsmaatschappijen. Begin 2013 zijn we begonnen met een aantal grote strategische programma's om de P&V Groep klaar te maken voor nieuwe verwachtingen van klanten en voor een aantal grote uitdagingen in de samenleving. Met deze programma's zullen we onze relatie met klanten, makelaars en agenten verder verdiepen. Ze bewijzen tevens onze wil om te innoveren en om onze maatschappelijke rol als coöperatieve verzekeringsgroep op te nemen.

Om deze plannen te kunnen realiseren zullen we blijven investeren in de ontwikkeling van de talenten en competenties van ons personeel. Ik dank onze medewerkers voor hun inspanningen die ze in 2012 voor de P&V Groep hebben geleverd en ik ben ervan overtuigd dat we op hen kunnen blijven rekenen om samen duurzame waarde te creëren voor onze klanten, onze tussenpersonen, onze partners, onze medewerkers en de samenleving.

 


Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité van P&V cvba, P&V Gemeenschappelijke Kas, VIVIUM en Actel - Algemeen Directeur van PSH

 

Download het jaarverslag.

"Coöperaties zijn er niet om op korte termijn zo veel mogelijk waarde te genereren voor aandeelhouders. Ze zijn er om duurzame waarde te creëren voor hun klanten en voor de samenleving."

2011 was een sterk commercieel jaar voor de P&V Groep. Zowel in de takken Niet-Leven, Leven als Employee Benefits realiseerden onze maatschappijen hogere premie-inkomsten. Onze technische verzekeringsresultaten evolueerden in de goede richting en ook de algemene kosten waren onder controle. De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen om onze technische resultaten veilig te stellen en onze kosten te beheersen, sorteren duidelijk effect.

2011 was echter ook een bewogen jaar. De economische crisis hield de financiële markten in zijn greep. Voor de P&V Groep vertaalden deze moeilijke omstandigheden zich in minderwaarden op de beleggingsportefeuille. Dankzij continue opvolging en aanpassing van de portefeuille hebben we de volatiliteit van onze financiële resultaten echter verminderd. We vrijwaren op die manier onze solvabiliteitsmarges.

De mondiale crisis die we beleven, bewijst dat er grenzen zijn aan het kapitalistische groeimodel. Dat besef begint ook te leven bij consumenten. Zij gaan op zoek naar een economie ten dienste van de mensen, met bedrijven waarvoor kortetermijndenken en winstbejag niet het hoofdobjectief zijn. Dat is ook onze visie als coöperatieve verzekeringsgroep.

Het verheugt me dan ook dat 2012 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties. Voor de coöperatieve ondernemingen is dit een erkenning, maar vooral een unieke kans om hun eigenheid beter kenbaar te maken. Coöperaties zijn professionele, performante bedrijven die actief zijn op concurrentiële markten. Het zijn ondernemingen waarop alle regels van de economie van toepassing zijn, maar die tegelijk staan voor een andere manier van zakendoen.

"A different way of doing business, one focused on human need, not human greed", zoals de International Cooperative Alliance, de koepelorganisatie van alle coöperaties wereldwijd, het omschrijft.

Coöperaties zijn er niet om op korte termijn zoveel mogelijk waarde te genereren voor aandeelhouders. Ze zijn er om – over de jaren heen – duurzame waarde te creëren voor hun klanten en voor de samenleving. Die waarde is meer dan alleen financieel en omvat ook sociale vooruitgang en respect voor het milieu.

Bij het realiseren van die missie spelen onze medewerkers een sleutelrol. In 2011 hield de P&V Groep een groot onderzoek om de tevredenheid van haar personeel te meten. Dit onderzoek vormde de start van een proces om de betrokkenheid van onze mensen continu te ondersteunen en te versterken.

Ik dank al onze medewerkers voor hun inspanningen die ze in 2011 hebben geleverd voor de ontwikkeling van de P&V Groep en ben ervan overtuigd dat we op hen kunnen blijven rekenen om zoveel mogelijk waarde te creëren voor onze klanten, onze tussenpersonen, onze partners, onze medewerkers en de samenleving.

 

Hilde Vernaillen
Voorzitter van het Directiecomité van P&V cvba, P&V Gemeenschappelijke Kas, P&V Herverzekering, VIVIUM en Actel

 

Download het jaarverslag.

De verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep hebben het jaar 2010 conform de verwachtingen afgesloten, met resultaten die in de lijn liggen van die van het vorige boekjaar. In een bijzonder concurrentiële markt heeft onze Groep zijn marktaandeel kunnen verstevigen.

Ondertussen gaan we verder met ons ambitieuze programma om onze activiteiten te integreren, met als doel nog beter te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten en tussenpersonen. De solvabiliteit, een van de pijlers van het klantenvertrouwen, is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest van de financiële instellingen en de controleorganen. De nieuwe eisen van risicobeheer, zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit, zijn vanaf januari 2013 van toepassing op de verzekeringsondernemingen. Dankzij de resultaten van het afgelopen boekjaar hebben we de solvabiliteitsmarge van onze maatschappijen kunnen versterken. Bovendien zal ons nieuwe organisatiemodel, dat sinds vorig jaar stapsgewijs is ingevoerd, nog beter dan in het verleden aansluiten bij de processen van beheer, reporting en toezicht.

De P&V Groep levert zo het bewijs bekwaam te zijn om het soms moeilijke evenwicht tussen sociale doelstellingen en economische efficiëntie te bewaren. Sinds zijn oorsrpong heeft de Groep de solidariteit steeds als belangrijkste waarde beschouwd, door voorrang te verlenen aan de dienstverlening aan de klant en door talrijke projecten met een maatschappelijke meerwaarde te steunen. Op economisch vlak heeft hij zijn strategie altijd kunnen aanpassen aan de eisen van de actualiteit om zijn voortbestaan te waarborgen.

Zoals ik in het vorige jaarverslag aankondigde, zal Hilde Vernaillen me in juni 2011 opvolgen als voorzitter van het Directiecomité. Omdat ik dit jaarverslag voor de laatste maal presenteer, sta ik erop de aandeelhouders van de Groep te bedanken - zowel onze historische vennoten als onze partners van het Europees economisch samenwerkingsverband Euresa - voor het vertrouwen dat ze hebben gesteld in het Directiecomité gedurende de jaren van mijn voorzitterschap.

Ik ben ervan overtuigd dat de P&V Groep - met al zijn troeven en onder impuls van de nieuwe voorzitter en het Directiecomité - de sterke en stabiele partner zal blijven die de verzekerden en de tussenpersonen verwachten. Zij kunnen rekenen op de toewijding en competentie van alle personeelsleden, die ik van harte dank voor de vele inspanningen die ze de afgelopen jaren hebben geleverd.

 

Jacques Forest
Voorzitter van het Directiecomité van P&V cvba, P&V Gemeenschappelijke Kas, P&V Herverzekering, VIVIUM en Actel
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Euresa-Life en Piette & Partners

 

Download het jaarverslag.