1. Wat is een sociale bijdrage?

Voor loontrekkenden en ambtenaren worden de prestaties van de sociale zekerheid gefinancierd door middel van afhoudingen op het loon en een door de werkgever gestorte aanvullende bijdrage.

Zelfstandigen dragen zelf bij tot de financiering van de prestaties van de sociale zekerheid waarop zij recht hebben. Dat doen ze via de sociale bijdragen.

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) verzamelt de trimestriële bijdragen en herverdeelt deze over de verschillende instellingen:

  • Kinderbijslag: +/- 13,5%;
  • Ziekte en invaliditeit: +/- 26,5%;
  • Pensioenen: +/- 60,0%.

2. Moet ik sociale bijdragen betalen?

Ja, als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen in functie van uw activiteit en het niveau van uw inkomen.

Doet u dat niet? Dan wachten u boetes en de verwijlinteresten bovenop de verschuldigde bijdragen. Na verloop van tijd verliest u ook het recht op de voordelen van de sociale zekerheid.

3. Wat zijn de huidige barema's van de sociale bijdragen?

Alle bedragen zijn vermeld exclusief de beheerskosten van de sociale kassen. U kunt deze bedragen ook consulteren op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Zelfstandige in hoofdberoep (bedragen 2016)

 
basisinkomen tot 56.182,45 euro  21,50%
basisinkomen van 56.182,45 tot 82.795,16 euro  14,16%
minimumbijdrage per kwartaal  699,32 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.960,28 euro

 

Beginnende zelfstandigen

Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten nog niet gekend. Daarom betaalt u de eerste jaren een voorlopige bijdrage, berekend op een forfaitair bedrag. Later worden die geregulariseerd.

Verwacht u dat uw inkomen een stuk hoger zal liggen dan het forfaitaire inkomen? Dan betaalt u best al aangepaste bijdragen.

  forfaitaire kwartaalbijdrage regularisatie percentage
eerste jaar 666,80 euro 20,5%
tweede jaar 683,06 euro 21%
derde jaar 699,32 euro 21,5%

                    

Meewerkende echtgenoten met maxi-statuut

minimumbijdrage per kwartaal 307,21 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.960,28 euro


Zelfstandige in bijberoep (bedragen 2016)

De bijdragen worden gerekend aan de hand van geherwaardeerde referte-inkomsten:

minder dan 1.439,42 euro 0 euro
van 1.439,42 tot 56.182,45 euro 21,50% per jaar
van 56.182,45 tot 82.795,16 euro 14,16% per jaar
minimumbijdrage per kwartaal 76,50 euro
maximumbijdrage per kwartaal 3.960,28 euro

 

4. Hoe bereken ik het bedrag dat ik in de toekomst zal uitsparen aan sociale lasten?

(in de veronderstelling dat u sociale bijdragen betaalt op het inkomen van drie jaar terug)

Dat is heel eenvoudig. Bereken het bedrag dat u in de toekomst aan sociale lasten zult uitsparen (binnen drie jaar!) aan de hand van onderstaande tabel, rekening houdend met de verschillende inkomensschijven.

inkomensschijven (in euro) percentage van de sociale
bijdragen
besparing sociale lasten
13.010,66 tot 56.182,45 21,50% 22,10%
56.182,45 tot 82.795,16 14,16% 14,56%
meer dan 82.795,16 0,00% 0,00%

(op basis van een herwaarderingscoëfficiënt van 1,02804497 voor 2016)

Een voorbeeld:

Stel dat u in 2013 een inkomen had van 30.000 euro. In 2016 betaalt u dan 21,50% sociale bijdragen op uw inkomen geherwaardeerd naar 2016. Het geherwaardeerd inkomen bedraagt 30.841,35 euro. Het bedrag aan sociale bijdragen zonder VAPZ komt dan op 6.630,89 euro (21,50% van 30.841,35).

 Als u in 2013 ook een VAPZ had, wordt uw inkomen in 2013 verminderd met de premies die u dat jaar betaalde voor uw VAPZ. De maximale premie bedraagt 8,17% van uw inkomen van drie jaar terug, dus 2.451 euro.

Dat betekent dat u 21,50% sociale bijdragen betaalt op 28.321,94, of 6.089,15 euro aan sociale bijdragen met een VAPZ.

Dankzij uw VAPZ bespaart u 541,74 euro aan sociale lasten (6.630,89 - 6.089,15 euro).

De besparing van 541,74 euro is gelijk aan 22,10% van uw VAPZ-premie in 2013.

  zonder VAPZ met VAPZ
inkomen 2013 30.000 euro 30.000 euro
aftrek VAPZ in 2013 (8,17% van inkomen) 0 euro 2.451 euro
inkomen na aftrek VAPZ 30.000 euro 27.549 euro
herwaarderingscoëfficiënt 1,028004497 1,02804497
inkomen geherwaardeerd naar 2016 30.841,35 euro 28.321,61 euro
sociale bijdragen in 2016 6.630,89 euro 6.089,15 euro

 

Besparing:       541,74 euro

aftrek VAPZ: 2.451,00 euro

besparing als percentage van VAPZ: 22,10%

5. Wat zijn de gevolgen voor mijn VAPZ-contract als ik mijn sociale bijdragen niet betaal?

Uw VAPZ-voordelen gelden alleen als u ook effectief sociale bijdragen betaalt. Anders zijn de gestorte premies niet aftrekbaar en zullen ze door de fiscus beschouwd worden als een ongeoorloofde uitgave.

Er is geen enkele penaliteit betreffende de aanslag op de kapitalen op de einddatum van het contract. U kunt de gestorte bedragen ook niet recupereren.

 

Iets niet duidelijk ?

Zoek een makelaar
Zoek een andere makelaar